e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Zdobywanie informacji. Technika szybkiego zadawania trafnych pytañ

Birkenbihl Vera F.
promocja -14%
cena: 24.220930232558 z 20.83 z
Data wydania: 0
stron: 165, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Chcesz tak siê nauczyæ prowadziæ rozmowy i negocjacje, aby z ust klientów nie pada³o NIE? To wielka sztuka! Dlatego tak niewielu do koñca j± posiad³o. Jednym ze szczê¶liwców jest Vera R Birkenbihl - psycholog i dziennikarka prowadz±ca w ca³ej Europie wyk³ady i seminaria na temat zarz±dzania zasobami mózgu, komunikowania siê, zwalczania stresu, psychologii sukcesu, psychologii pracy i skutecznych metod uczenia siê. Jej "Zdobywanie informacji" to wielokrotnie wypróbowany w praktyce i przynosz±cy ¶wietne rezultaty trening techniki szybkiego zadawania trafnych pytañ i kszta³towania wyczerpuj±cych wypowiedzi. Zawarte w ksi±¿ce tej æwiczenia, zadania i przyk³ady s³u¿± doskonaleniu umiejêtno¶ci formu³owania rzeczowych pytañ, a ograniczona do minimum teoria pozwala na zrozumienie celu treningu: Kto pyta, prowadzi!" Sama autorka twierdzi wszak: Je¶li nauczycie siê stawiaæ odpowiednie pytania, to bêdziecie mogli znale¼æ rozwi±zania najbardziej pogmatwanych, a niekiedy absurdalnych historii". Zatem, nawet je¶li ju¿ jeste¶ niez³ym negocjatorem, mened¿erem, nauczycielem, sprzedawc±, socjologiem itp., zawsze mo¿esz staæ siê jeszcze lepszym!


Cena: 20.83 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Twoja kariera

Rozmowa kwalifikacyjna (42.42z)
Ekonomia mened¿erska (55.25z)
Jak oczarowaæ klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowañ konsumenckich (39.00z)
Przywództwo wy¿szego stopnia (50.92z)
Pocz±tkuj±cy mened¿er. Wydanie VI (27.93z)
Przywództwo przez integracjê. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osi±gania efektywno¶ci i zysku (50.15z)
Ustawienia systemowe w biznesie i organizacjach (24.90z)
Skuteczne wdra¿anie strategii (49.45z)
Rozmowa kwalifikacyjna (35.49z)
Zwiêksz swój finansowy IQ (35.81z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (19.90z)
Co bêdzie miar± twojego ¿ycia' (42.42z)
Grzeczne dziewczynki nie dostaj± tego, czego chc±. 99 sposobów na zas³u¿ony szacunek, wypracowany sukces i wymarzone ¿ycie (22.68z)
Sekrety negocjacji dla biznesmenów (42.42z)
Serce, inteligencja, odwaga i szczê¶cie. Co jest potrzebne ka¿demu przedsiêbiorcy i co jest niezbêdne do utworzenia wspania³ej firmy (50.92z)
Zarz±dzanie rozwojem pracowników. Kompleksowe i praktyczne ujêcie (29.18z)
Jak dzia³a szczê¶cie. Klucz do rado¶ci w pracy i w ¿yciu (22.20z)
Podejmowanie trudnych decyzji. Osi±ganie celów dziêki odwa¿nemu dzia³aniu (33.15z)
My¶l negatywnie! Niekonwencjonalny sposób na rewelacyjne wyniki (11.90z)
100 sekretów. Mistrza Sprzeda¿y (24.90z)

Pozostae z kategorii: Public Relations

Product placement (69.00z)
Public relations (35.49z)
Metafora w marketingu (37.90z)
Chaos. Zarz±dzanie i marketing w erze turbulencji (38.17z)
Garnitur kontra garsonka, czyli jak zbudowaæ dobre relacje w pracy (39.90z)
Media i dziennikarstwo internetowe (46.67z)
Repozycjonowanie (38.17z)

Pozostae z serii: Inne

osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla pocz±tkuj±cych (39.90z)
Narysuj swoje my¶li. Jak skutecznie prezentowaæ i sprzedawaæ pomys³y na kartce papieru (34.90z)
Podrêcznik szybkiego czytania (29.67z)
Kodeks w³adzy. Regu³y manipulacji (37.00z)
Ekonometria (33.43z)
Wspó³twórczo¶æ i jej skutki w prawie autorskim (99.00z)
Zasady rachunkowo¶ci zarz±dczej (57.82z)
Marketing za przyzwoleniem. Jak zmieniæ obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów (39.00z)
Office 2010 PL. Nieoficjalny podrêcznik (99.00z)
Finanse przedsiêbiorstw (45.05z)
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny (8.00z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (25.93z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek (49.00z)
Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych (84.15z)
O wojnie. Podrêcznik stratega (59.00z)
Google+ dla biznesu. eBook. Mobi (29.90z)
Mount everest biznesu (49.00z)
Sukces w niszach rynkowych (39.50z)
Si³a ukrytej perswazji. Jak przekonaæ ka¿dego, w ka¿dym miejscu, w ka¿dej sytuacji (30.40z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)