e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -23%


Od ³abskiego do reñskiego kapitalizmu

P³óciennik Sebastian
promocja -23%
cena: 34.623376623377 z 26.66 z
Data wydania: 2012
stron: 222, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Pytanie, które by³o zasadniczym motywem napisania tej ksi±¿ki, dotyczy ¼róde³ niemieckiej prosperity. Jak wygl±da model gospodarczy, dziêki któremu RFN sta³a siê, jak pisa³ opiniotwórczy tygodnik The Economist si³owni± Europy?
Dekadê temu gospodarka niemiecka by³a pogr±¿ona w stagnacji, dzi¶ jest jedn± z niewielu w Europie, które zdo³a³y siê oprzeæ kryzysowi. Sta³o siê tak w du¿ej mierze dziêki zmianom instytucjonalnym, jakie RFN przeprowadzi³a w ostatnich latach. Ich ukoronowaniem by³y reformy s³ynnego pañstwa socjalnego, w szczególno¶ci ubezpieczenia od bezrobocia oraz ubezpieczenia emerytalnego. System instytucjonalny, który wy³oni³ siê z tej transformacji, trudno opisaæ, siêgaj±c po tradycyjne szyldy, takie jak reñski kapitalizm. Choæ niemiecka gospodarka wci±¿ opiera siê na kooperacji partnerów spo³ecznych, to jednocze¶nie wzrost znaczenia mechanizmów rynkowych jest niezaprzeczalny. Reformy stworzy³y w istocie efektywn± hybrydê, która ³±czy dawne przewagi w produkcji wysokiej jako¶ci dóbr przemys³owych z now± ¶cie¿k± pozwalaj±c± na szybkie obni¿anie kosztów i bardziej elastyczne dzia³anie. Jej naturê, bardziej ni¿ Ren, rzeka przep³ywaj±ca wy³±cznie przez stare kraje zwi±zkowe, oddaje £aba, ³±cz±ca bardziej otwart±, mniej koordynowan± gospodarkê wschodu Niemiec z tradycyjnym modelem zachodu kraju.


Cena: 26.66 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ekonomia

Makrowikinomia Reset ¶wiata i biznesu (54.90z)
Geografia ekonomiczna (58.65z)
Cykle i wska¼niki koniunktury (42.42z)
Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki (42.00z)
Zagadki wzostu gospodarczego (64.00z)
Transformacja postkomunistyczna (54.00z)
Prawo i ekonomia rynku wewnêtrznego Unii Europejskiej (42.42z)
Nieoczywisto¶ci. Ekonomiczna teoria wszystkiego (37.34z)
Free Lunch. Ekonomia dobrze przyrz±dzona (31.20z)
Gospodarka rozwój krach (46.00z)
Konkurencja na rynku us³ug transportowych (59.00z)
Makroekonomia (76.42z)
Zakoñczcie ten kryzys! (11.90z)
Zarz±dzanie warto¶ci± z klientem (75.65z)
Kompendium wiedzy o ekonomii (38.17z)
Globalny kryzys a jednocz±ca siê Europa (33.15z)
Mikroekonomia (76.42z)
Kazusy z prawa dla ekonomistów (33.15z)
Badania nad natur± i przyczynami bogactwa narodów tom 1 (63.67z)
Sztuka rynkologii (49.00z)

Pozostae z serii: Inne

Blitzmarketing. Praktyczny przewodnik po narzêdziach WEB 3.0 (42.00z)
Na zdrowie! Jak osi±gn±æ harmoniê cia³a, ducha i umys³u (23.40z)
Strategia marek w³asnych (59.00z)
Stra¿nik Mafii (4.00z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (29.00z)
Proaktywny telemarketing (37.00z)
Badania nad natur± i przyczynami bogactwa narodów tom 1 (63.67z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (14.90z)
ABC komputera. Wydanie VII (34.90z)
Finanse publiczne Teoria i praktyka (66.21z)
Access 2007 PL. Formu³y, raporty, kwerendy. Rozwi±zania w biznesie (79.00z)
5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjowaæ w biznesie (34.90z)
Rachunek zysków i strat (50.92z)
Prognozowanie i symulacja w przedsiêbiorstwie z p³yt± CD (55.17z)
Makrowikinomia Reset ¶wiata i biznesu (54.90z)
Cz³owiek w firmie Bez obaw i z ochot± (55.71z)
¯YCIE NA MAXA, czyli sukces wbrew zasadom (32.90z)
Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie (42.42z)
Biblia sprzeda¿y (79.00z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz. eBook. Mobi (31.99z)