e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne


Ma³ymi krokami do Wielko¶ci. Jak rozwin±æ w³asn± firmê

Prestipino Frank
cena: 73.00 z
Data wydania: 2010
stron: 280, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
W niniejszej ksi±¿ce przedstawione s± wypróbowane narzêdzia i techniki pozwalaj±ce firmie uzyskaæ znakomite rezultaty. Dziêki lekturze czytelnik bêdzie wiedzia³, jak: wykorzystaæ do maksimum potencja³ firmy, wprowadziæ usprawnienia, które otworz± nowe mo¿liwo¶ci wzrostu, wej¶æ na nowe rynki, osi±gn±æ trwa³± przewagê konkurencyjn±, zachêciæ pracowników do wspierania tej strategii. W ksi±¿ce znajdziemy przyk³ady z dzia³añ czo³owych korporacji, na których mo¿na siê wzorowaæ, aby równie¿ osi±gn±æ sukces.


Cena: 73.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Zarz±dzanie od podstaw (59.00z)
CEO. Dyrektor do spraw zaanga¿owania (53.55z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. Wydanie II (29.90z)
Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji (39.90z)
Jako¶æ w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (33.86z)
Statystyka dla mened¿erów (50.15z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (48.93z)
Zarz±dzanie (Henry Mintzberg) (58.65z)
Nowoczesne modele wspó³pracy przedsiêbiorstw (24.65z)
Podstawy strategii (59.42z)
Nowoczesne rozwi±zania w logistyce (49.00z)
Six sigma jako trwa³y element kultury organizacji (49.45z)
CSR doskonalenie relacji spo³ecznych w firmie (59.00z)
Kompendium wiedzy o logistyce (41.07z)
Outsourcing krok po kroku dla mened¿erów (50.15z)
Wielcy z wyboru. Niepewno¶æ, chaos, ³ut szczê¶cia. Dlaczego niektóre firmy ¶wiêc± triumfy pomimo niesprzyjaj±cych okoliczno¶ci (53.92z)
Zaawansowana rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.30z)
Szef firmy w systemie zarz±dzania przez jako¶æ (33.15z)
Zarz±dzanie p³ynno¶ci± finansow± w przedsiêbiorstwie (38.17z)
Organizacja systemów produkcyjnych (55.17z)

Pozostae z serii: Inne

Po pierwsze: Z³am wszelkie zasady (59.42z)
Wybrze¿e Bu³garii. W krainie z³otych piasków. Wyd. 3 (26.90z)
Gie³da papierów warto¶ciowych. Poradnik bez kantów. eBook. Pdf (27.90z)
Joga na co dzieñ (21.90z)
Dwie drogi. Jak CISCO równocze¶nie osi±ga zyski i dba o przysz³y rozwój (59.90z)
Podstawy metodologii badañ w naukach o zarz±dzaniu (59.00z)
Google AdWords. Skuteczna kampania reklamowa w internecie (39.00z)
Psychologia szefa. Wydanie II (50.05z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci. eBook. Pdf (29.90z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski. eBook. ePub (47.00z)
Zarz±dzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania (37.00z)
Fundraising. Pierwszy polski praktyczny podrêcznik (8.90z)
Znaj swoj± warto¶æ (41.65z)
S³owacja. Karpackie serce Europy. Wydanie 2 (34.90z)
ABC pewno¶ci siebie i atrakcyjno¶ci (39.90z)
Wiara. Si³a napêdowa sukcesu (8.90z)
Serwisy spo³eczno¶ciowe. Budowa, administracja i moderacja (47.00z)
Excel 2007/2010 PL. Æwiczenia zaawansowane (39.90z)
Budowanie zespo³u (33.92z)
Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak unikn±æ 27 najczê¶ciej pope³nianych b³êdów. eBook. Pdf (22.90z)