e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne
Promocja: -15%


Filozofia I-Cing w zarz±dzaniu

Perechuda Kazimierz
promocja -15%
cena: 39 z 33.15 z
Data wydania: 2008
stron: 248, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Wszelka asymetria we wszech¶wiecie ma ciekaw± w³a¶ciwo¶æ. Zmusza do aktywno¶ci, do wyrwania ze stanu letargu, obojêtno¶ci, zastoju, który nie maj±c charakteru twórczego, skazany jest na zag³adê. Jednocze¶nie byty d±¿± ¶wiadomie lub nie¶wiadomie do stanu równowagi. Harmonia jest punktem docelowym ka¿dej aktywno¶ci.
W przypadku przedsiêbiorstwa lepiej jest mówiæ o drgaj±cym stanie równowagi miêdzy nim a jego bytami wewnêtrznymi i zewnêtrznymi. Wspó³czesne organizacje nale¿y traktowaæ jako byty zanurzone w morzu zdarzeñ. Najistotniejsze procesy s± niewidoczne dla ludzi bezrefleksyjnych. Ukryte s± one zawsze pod powierzchni± informacji medialnej. St±d te¿ najwiêksze sukcesy odnosz± ci, którzy umiejêtnie generuj± i steruj± procesami ukrytymi. Ta publikacja skierowana jest do tych, którzy chc± zanurzyæ siê pod powierzchniê bardzo burzliwego ¿ycia spo³ecznego, gospodarczego, kulturalnego, politycznego i religijnego i stosuj±c zalecenia filozofii I-CING bêd± penetrowaæ rzeczywiste zdarzenia i procesy decyduj±ce o ich szczê¶ciu i pomy¶lno¶ci.


Cena: 33.15 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Dwie drogi. Jak Cisco równocze¶nie osi±ga zyski i dba o przysz³y rozwój (38.17z)
Zen To Done. Proste sposoby na zwiêkszenie efektywno¶ci (17.55z)
Przez innowacjê do wzrostu. Jak wprowadziæ innowacjê prze³omow± (41.65z)
Analiza decyzji (67.15z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)
Zmieniæ my¶lenie o firmie (33.92z)
Przez marketing do wzrostu. 8 zwyciêskich strategii (33.92z)
O wojnie. Podrêcznik stratega (12.90z)
Dokumentacja czasu pracy. Wyja¶nienia, obliczenia, przyk³ady i wzory (101.15z)
Outsourcing w zarz±dzaniu przedsiêbiorstwami (40.24z)
Nowe kierunki w organizacji i zarz±dzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarz±dzania (79.00z)
Dobra strategia, z³a strategia. Czym siê ró¿ni± i jakie to ma znaczenie (59.42z)
Piêæ najwa¿niejszych pytañ (41.65z)
Zarz±dzanie jako¶ci± (46.75z)
Essential Business English (31.54z)
Outsourcing w praktyce (42.42z)
Pasja i dyscyplina strategii (42.42z)
Kszta³towanie cen. Praktyczny poradnik (33.92z)
Sekrety bogacenia siê (21.17z)
Innowacje Nastêpny krok (59.00z)

Pozostae z serii: Inne

Rosslyn a ¦wiêty Graal (29.00z)
Jak zarabiaæ na aplikacjach i grach mobilnych (24.05z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych (12.90z)
Perswazja (41.82z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. ePub (31.99z)
Trzy wa¿ne pytania do rozgor±czkowanej rodziny. Opowie¶æ o przywództwie... o tym, jak przywróciæ zdrowie najwa¿niejszej organizacji w twoim ¿yciu (30.40z)
Zarz±dzanie talentami i planowanie ¶cie¿ek karier. Zestaw narzêdzi (159.00z)
Mê¿czyzna od A do Z. Wydanie III rozszerzone (34.90z)
Logistyka (56.87z)
Zarz±dzanie Teoria i praktyka (72.17z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook (24.00z)
Wstrêtni szefowie. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
Zarz±dzanie instytucjami kredytowymi (50.15z)
Bitcoin. Wirtualna waluta Internetu (29.90z)
Psychologia dostatku, czyli jak siê buduje finansow± prosperity (11.90z)
Microsoft Excel 2010 PL. Formu³y i funkcje. Akademia Excela (99.00z)
Z³ota ksi±¿eczka nastawienia na TAK (49.00z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.90z)
Siêgnij po swoje marzenia! (22.78z)
Ram Dass i Król Zachodnich Smoków (39.90z)