e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Zarz±dzanie przechowywaniem danych

Swacha Jakub
promocja -14%
cena: 35.581395348837 z 30.60 z
Data wydania: 2009
stron: 264, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Niezaspokojenie potrzeb informacyjnych organizacji prowadziæ mo¿e do zak³ócenia jej rozwoju, funkcjonowania przez pewien czas, a nawet jej unicestwienia. Skuteczne dostarczanie informacji na potrzeby organizacji wymaga odpowiedniej infrastruktury i efektywnego jej wykorzystania. Jednym z kluczowych elementów tej infrastruktury jest system przechowywania danych.
W tej pracy autor na tle ogólnych ¶wiatowych osi±gniêæ prezentuje w³asn± metodykê oceny efektywno¶ci zarz±dzania przechowywaniem danych. Omawia ogólne za³o¿enia metodyki przeznaczenie, zakres oraz stawiane jej wymogi, procedurê realizacji oceny, oraz dwa warianty jej implementacji: podstawowy (skupiony na zarz±dzaniu przechowywanymi danymi) oraz d³ugoterminowy (skupiony na zarz±dzaniu infrastruktur± pamiêciow±).


Cena: 30.60 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Komputer w biurze

Informatyka ekonomiczna (69.62z)
Excel 2013 PL. Biblia (64.35z)
ECDL Modu³ 2 U¿ytkowanie komputerów (32.68z)
Cisza w sieci (69.00z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II (99.00z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Wydanie II. Æwiczenia praktyczne (37.00z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Kolejne wskazówki (23.94z)
Komunikacja w zespole wirtualnym (39.10z)
125 sposobów na bezpieczeñstwo sieci. Wydanie II (59.00z)
Ekonometria Rozwi±zywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL (41.07z)
ECDL Modu³ 7 Przegl±danie stron internetowych i komunikacja (30.44z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne dla bystrzaków (34.90z)
Windows 8.1 Krok po kroku (75.20z)
Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (41.07z)
SAP. Zrozumieæ system ERP (57.82z)

Pozostae z serii: Inne

Terapia f**k it. Prosty sposób na szczê¶cie (25.93z)
10 fundamentalnych zasad gry na rynku Forex. Strategie osi±gania zysku (59.00z)
PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarê (44.90z)
Microsoft Excel 2007 PL. Analiza danych za pomoc± tabel przestawnych. Akademia Excela (49.00z)
Ekonomia (80.15z)
¯ycie na linie. Jak unikaæ stresu i napiêcia w ¿yciu i pracy (38.24z)
Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz. eBook. Mobi (29.90z)
Marketing sensoryczny (49.22z)
Chmura obliczeniowa. Rozwi±zania dla biznesu. eBook. Pdf (39.00z)
My¶lowa rewolucja. Pozytywny podrêcznik (21.60z)
Potêga s³owa „dlaczego”. Jak siê wyró¿niæ na tle konkurencji (37.00z)
Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji (59.00z)
Od zera. Osi±ganie niemo¿liwego z HoÂ’oponopono (39.90z)
Zarz±dzanie motywacj± pracowników (33.15z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu. eBook. ePub (31.99z)
osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla pocz±tkuj±cych (39.90z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (12.90z)
Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizê danych (79.00z)
Zen prezentacji - pomys³y i projekty. Jasne zasady i techniki tworzenia doskona³ych prezentacji (49.90z)
Niezbêdnik karierowicza, czyli jak zrobiæ b³yskotliw± karierê w wielkim mie¶cie. eBook. Pdf (27.90z)