e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -24%


Kultura pracy mened¿era

Opracowanie zbiorowe
promocja -24%
cena: 55.434210526316 z 42.13 z
Data wydania: 2010
stron: 296, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Omawiaj±c zagadnienia zwi±zane z tworzeniem kultury pracy, w tym kultury pracy mened¿era, odnosimy siê do procesu pracy i ¶rodowiska pracy. Tych kultur nie da siê opisaæ jednym zdaniem. Odzwierciedlaj± one bowiem merytoryczne tre¶ci pracy, zachowania uczestników procesu pracy i ich oceny wraz ze skutkami z punktu widzenia systemu.
Ta wielow±tkowo¶æ i z³o¿ono¶æ (wzajemno¶æ powi±zañ i oddzia³ywañ) jest dominuj±c± w³a¶ciwo¶ci± i wraz z potê¿nym ³adunkiem potencja³em si³y spo³ecznej jest wszechobecna z moc± oddzia³ywania na zjawiska i zachowania w ka¿dej organizacji spo³ecznej.
Znaczenie kultury pracy wynika z tego, ¿e wyznacza standardy zachowañ spo³ecznych na wy¿szym poziomie w strukturze akceptowanych. Zawiera ona tre¶ci ukszta³towane tradycj± (czasem przesz³ym), aktualn± dynamik± ¿ycia zawodowego i spo³ecznego (tera¼niejszo¶ci) oraz oczekiwaniami wynikaj±cymi z przesz³o¶ci i tera¼niejszo¶ci.
My¶l przewodnia tej ksi±¿ki jest nastêpuj±ca: kultura pracy, w tym szczególnie mened¿era zapewnia stabilno¶æ pracy przez umo¿liwienie uczestnikom procesu pracy zaspokojenia potrzeb stosownie do ich struktur warto¶ci. Przek³ada to siê bezpo¶rednio na efektywno¶æ, zysk.
Wiedza zawarta w tej ksi±¿ce przydatna jest dla teoretyków i praktyków. Mo¿na bowiem zapoznaæ siê z uwarunkowaniami tworzenia kultury pracy mened¿era wynikaj±cymi z dorobku ró¿nych nauk, jak i praktyk± diagnozowania, okre¶lania kultury pracy. Pracownicy naukowi i studenci otrzymaj± materia³ do przemy¶leñ i ustaleñ kierunków dalszych badañ. Praktycy, tj. osoby na stanowiskach kierowniczych, niezale¿nie od szczebla zarz±dzania/kierowania maj± do dyspozycji narzêdzie pozwalaj±ce okre¶liæ zagro¿enia w ich pracy i recepty jak im zapobiegaæ. Podw³adni, pracobiorcy rozszerzyæ mog± swoj± wiedzê o warto¶ci wspó³pracy, funkcjê jak± wykonuj± w realizacji celów zak³adu pracy.


Cena: 42.13 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Gimnastyka umys³u. Rozwiñ intelekt w 4 tygodnie (19.90z)
Sztuka roztropno¶ci. Podrêczna wyrocznia (22.68z)
Etykieta w biznesie. Praktyczny poradnik dobrych manier w pracy. Wydanie II rozszerzone (44.90z)
Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów (55.17z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (29.90z)
Sztuka skutecznego przywództwa (42.42z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
Efekt tygrysa - pu¶æ swoj± osobist± markê w ruch! (35.01z)
Twój mózg w dzia³aniu (34.21z)
Jak mówiæ ¿eby nas s³uchali (36.95z)
Dlaczego chcemy ¿eby¶ by³ bogaty (51.05z)
Techniki sprzeda¿y osobistej (33.15z)
Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak dzia³a ego (12.90z)
K³amstwo i jego wykrywanie w biznesie polityce i ma³¿eñstwie (41.07z)
Jak skutecznie omijaæ NIE w biznesie. Mowa cia³a i strategie wywierania wp³ywu (31.45z)
Poradnik przetrwania w ¿yciu (33.92z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych (12.90z)
Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników (50.15z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania. Wydanie II rozszerzone (31.85z)
Awans. Jak utrzymaæ siê na stanowisku (39.00z)

Pozostae z kategorii: Twoja kariera

Moje ¿ycie i dzie³o (51.05z)
E-learning Tajniki edukacji na odleg³o¶æ (41.65z)
Rozmowa kwalifikacyjna (42.42z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (12.90z)
Rachunkowo¶æ finansowa od podstaw (50.15z)
Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty (74.90z)
Jak przetrwaæ i odnie¶æ sukces w biznesie (22.10z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (39.90z)
Jêzyk cia³a (41.82z)
Magiczna drabina do sukcesu (28.50z)
Office English + CD (42.42z)
Winning. Odpowiedzi (39.00z)
Sztuka wojny. Wydanie III (12.90z)
Dobry szef z³y szef (50.92z)
Zarz±dzanie strategiczne (79.00z)
Jak zdobyæ pracê i negocjowaæ zarobki (39.90z)
Psychologia sukcesu (46.67z)
Lider bez maski (59.00z)
Potêga pewno¶ci siebie (33.92z)
Przywództwo i oszukiwanie samego siebie. Jak uwolniæ siê z pu³apki uprzedzeñ (44.90z)

Pozostae z serii: Inne

Badania operacyjne w przyk³adach i zadaniach (46.67z)
Firma 2.0. Sukces dziêki nowym narzêdziom internetowym (41.65z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei (11.90z)
Maraton. Trening metod± Gallowaya (35.10z)
Ustawa o udostêpnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Komentarz (103.95z)
Zabawa tkwi w NLP. Powa¿na wiedza na weso³o (21.60z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni (39.90z)
Word 2010 PL. Seria praktyk (39.00z)
Fotografowanie panien m³odych. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Zarz±dzanie projektami badawczo-rozwojowymi (79.00z)
M±dre bogate dziecko (28.19z)
Twój mózg, twoje pieni±dze (38.17z)
PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty (29.90z)
Era po¶piechu, czyli dzisiejsze zabiegane czasy (37.00z)
Hipnotyzm s³owa. Jak podbijaæ umys³y Twoich klientów za pomoc± perswazyjnych tekstów. eBook. ePub (37.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm±. eBook. Mobi (39.90z)
Potêga s³owa „dlaczego”. Jak siê wyró¿niæ na tle konkurencji (37.00z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania. eBook. Pdf (27.90z)
Potêga osobistego uroku. Jak zjednywaæ sobie ludzi (33.92z)
Keys Of Sales. Kluczowe Elementy Sprzeda¿y (31.89z)