e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -22%


Marketing Teoria i przyk³ady

Waniowski Pawe³, Sobotkiewicz Dariusz, Daszkiewicz Magdalena
promocja -22%
cena: 57.115384615385 z 44.55 z
Data wydania: 2011
stron: 392, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Celem tej ksi±¿ki jest przedstawienie wszystkich podstawowych zagadnieñ z dziedziny marketingu, a tym samym zainspirowanie do ich stosowania w praktyce. Starali¶my siê odnie¶æ kolejne zagadnienia do otaczaj±cej nas rzeczywisto¶ci, czêsto pos³uguj±c siê przyk³adami przedsiêbiorstw polskich b±d¼ zagranicznych.
Adresatem ksi±¿ki, s± wszyscy, którzy pragn± nauczyæ siê lub pog³êbiæ znajomo¶æ marketingu. Mo¿e ona staæ siê podrêcznikiem wprowadzaj±cym w bardzo skomplikowany, ale jak¿e fascynuj±cy ¶wiat technik i narzêdzi marketingowych, jak i ¼ród³em wiedzy dla osób, które tworz± strategie marketingowe w swoich organizacjach.


Cena: 44.55 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ma³a firma

Rachunkowo¶æ dla ciebie rachunkowo¶æ od podstaw (37.40z)
Niestandardowy podrêcznik do rachunkowo¶ci (25.50z)
Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start (29.90z)
Finanse dla niefinansistów (33.43z)
Firmy rodzinne (25.42z)
Zarz±dzanie ryzykiem podatkowym (118.15z)
¦wiadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do ¶wiadczeñ rodzinnych w praktyce (129.00z)
Rachunkowo¶æ ma³ych przedsiêbiorstw (47.35z)
Ksiêgowo¶æ w ma³ej i ¶redniej firmie + CD (34.85z)
Wynagrodzenia - praktyczne sposoby rozwi±zywania problemów (69.00z)
Podatki 2014 Meritum (229.00z)
Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. (12.90z)
Nowa era innowacji (41.65z)
Podstawy finansów (41.07z)
Nadp³ata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotycz±ce realizacji uprawnieñ podatkowych (99.00z)
Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych (75.20z)
Biznesplan po polsku (27.12z)
BHP 2014. Obowi±zki pracodawcy wobec pracownika (92.65z)
Droga do bogactwa (39.90z)
Wynagrodzenie za pracê (99.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing

Geniusz marketingu (84.15z)
Ekonomia wdziêczno¶ci. Zasada wzajemno¶ci w biznesie (39.90z)
Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce (59.00z)
Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizê danych (79.00z)
B³yskotliwy mened¿er. Co dobry mened¿er wie, robi i mówi (40.72z)
Powrót do rzeczywisto¶ci (79.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)
Zaufaj mi, jestem k³amc±. Wyznania eksperta ds. manipulowania mediami (26.94z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (20.94z)
Wprowadzenie do miêdzynarodowych rynków finansowych (79.00z)
e-Marketing przedsiêbiorstwa w spo³eczno¶ci wirtualnej (50.00z)
Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców (58.65z)
PRo-MOC-ja. Reklama i public relations w ma³ej firmie (34.90z)
Jak z³apaæ w sieci e-konsumentki i e-konsumentów (50.57z)
Zarz±dzanie mark± w segmencie B2B (59.42z)
My¶l jak Zuck. Piêæ sekretów biznesowych Marka Zuckerberga - genialnego za³o¿yciela Facebooka (37.00z)
Sztuka rynkologii (49.00z)
Trend jest twoim przyjacielem (35.05z)
Dziedzictwo Druckera (41.65z)
Biblia e-biznesu (99.00z)

Pozostae z serii: Inne

Jak usprawniæ komunikatywno¶æ' Trening (69.00z)
Wiedeñ. Udany Weekend Michelin. Wydanie 3 (19.90z)
Toskania i Wenecja. W krainie cyprysów, oliwy i win (26.90z)
Chyba jestem nie¶mia³y (24.90z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu. eBook. ePub (39.00z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych. eBook. Mobi (27.00z)
Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych. eBook. Mobi (35.90z)
Geniusz biznesu. Kreatywne podej¶cie do rozwoju firmy (58.65z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych. eBook. ePub (31.99z)
Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II (39.00z)
Ksiêga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla (29.60z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione. eBook. ePub (31.99z)
Pokusy i ³akocie. Niezbyt grzeczna rzecz o mi³o¶ci (12.90z)
Kryzys. Pozytywne skutki negatywnych zmian (27.00z)
Public relations (35.49z)
Przejmij kontrolê nad swoim ¿yciem. Przewodnik po NLP (17.94z)
Bud¿et domowy pod kontrol±. Jak rozs±dnie wydawaæ, oszczêdzaæ i inwestowaæ pieni±dze. eBook. Pdf (31.99z)
Liderzy jedz± na koñcu. Dlaczego niektóre zespo³y potrafi± ¶wietnie wspó³pracowaæ, a inne nie (25.93z)
Sukces w niszach rynkowych (39.50z)
Si³a grupy. Wykorzystaj wsparcie otoczenia i odnie¶ sukces (39.00z)