e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Zachowania rynkowe kobiet

promocja -14%
cena: 51.895348837209 z 44.63 z
Data wydania: 2010
stron: 304, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ogólno¶wiatowy kryzys gospodarczy ostatnich lat, kryzys w wymiarze europejskim i poszczególnych krajów, wywo³uje niekorzystne zjawiska w gospodarkach, a te generuj± niekorzystne zmiany tak¿e w polskiej gospodarce, tworz±c nowe uwarunkowania dla funkcjonowania podmiotów rynkowych, w tym konsumentów. Zachowania podmiotów rynkowych okre¶la niepewno¶æ i ryzyko powodowane niepewn± sytuacj± gospodarcz±, w tym rynkow±. Praca ma na celu identyfikacjê powstaj±cych, przejawiaj±cych siê w konsumpcji i zachowaniach konsumentów, nowych procesów i zjawisk, a tak¿e dzia³añ adaptacyjnych indywidualnych podmiotów konsumpcji w nowych, trudnych warunkach gospodarczych. Zachowania konsumentów w okresie zwiêkszaj±cej siê niepewno¶ci i ryzyka stanowi± interesuj±cy poznawczo przedmiot badañ. Podstaw± pracy by³y bogate ¼ród³a danych i informacji. Pos³u¿ono siê rozleg³± literatur± przedmiotu, statystykami wyczerpuj±cymi i niewyczerpuj±cymi oraz danymi z Internetu. Szczególnie istotnymi ¼ród³ami danych s± w tej pracy wyniki badañ pierwotnych, które pozwoli³y poznaæ zachowania konsumentów w sytuacji kryzysowej i kierunki modyfikacji dzia³alno¶ci konsumpcyjnej.
Zamierzeniem autorów by³o zaprezentowanie problematyki zwi±zanej z konsumpcj± i zachowaniami konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego. W tym celu dokonano takiego doboru zagadnieñ, które bêd± sprzyja³y przydatno¶ci monografii dla badaczy tego problemu, gdy¿ daj± asumpt do dyskusji i dalszych badañ nad zachowaniami konsumentów w bardzo turbulentnym otoczeniu rynkowym, a tak¿e dla praktyków, którym praca bêdzie przydatna do prognozowania okre¶lonych rynkowych zachowañ konsumentów w przysz³o¶ci. Praca pomocna bêdzie tak¿e studentom zdobywaj±cym wiedzê w specjalno¶ciach marketingowych oraz s³uchaczom studiów podyplomowych zainteresowanym zagadnieniami rynkowych zachowañ konsumentów.


Cena: 44.63 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Obs³uga klienta

Zaprzyja¼nij siê z klientem (52.00z)
Biznes w internecie. Praktyczny poradnik o marketingu, sprzeda¿y, public relations on-line i promocji w mediach spo³eczno¶ciowych (42.00z)
Najwa¿niejsi klienci. Key Account Management w praktyce (29.67z)
Jak zapewniæ znakomit± obs³ugê klientów (58.65z)
Psychologia poznawcza w praktyce (49.45z)

Pozostae z kategorii: Marketing

E-marketing. Wspó³czesne trendy. Pakiet startowy (55.17z)
Mali mog± wiêcej (21.25z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)
Wojna marketingu z zarz±dzaniem (44.12z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone (39.90z)
Sztuka rynkologii (12.90z)
Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)
Biblia e-biznesu (99.00z)
Biznes XXI wieku (35.81z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (20.94z)
Blitzmarketing. Praktyczny przewodnik po narzêdziach WEB 3.0 (42.00z)
Marketingowe zarz±dzanie aptek± (69.00z)
Czym jest Branding' (84.79z)
Jak z³apaæ w sieci e-konsumentki i e-konsumentów (50.57z)
My¶l jak Zuck. Piêæ sekretów biznesowych Marka Zuckerberga - genialnego za³o¿yciela Facebooka (37.00z)
Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce (59.00z)
Przez marketing do wzrostu. 8 zwyciêskich strategii (33.92z)
Idealna reklama. Sztuka promowania aplikacji w internecie (27.30z)
Wprowadzenie do miêdzynarodowych rynków finansowych (79.00z)
Geniusz marketingu (84.15z)

Pozostae z serii: Inne

Potêga cierpliwo¶ci. Zwolnij, by cieszyæ siê szczê¶ciem, sukcesem i spokojem umys³u (24.00z)
Dlaczego m±drzy ludzie pope³niaj± g³upstwa finansowe' Przestañ marnowaæ pieni±dze i zarabiaj NAPRAWDÊ (39.00z)
Jak zwiêkszyæ poczucie w³asnej warto¶ci' Trening (34.90z)
¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny (39.90z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW. eBook. ePub (37.00z)
Na ka¿dy temat z Mari± Szyszkowsk± (24.90z)
Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu (39.00z)
OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko (14.90z)
Ryzyko walutowe Zarz±dzanie ryzykiem w przedsiêbiorstwie (39.95z)
Czy Twoje dziecko jest przygotowane na spotkanie ze szko³±' (19.90z)
E-marketing. Wspó³czesne trendy. Pakiet startowy (55.17z)
Si³a motywacji - jak dopingowaæ siebie i ludzi, z którymi pracujesz. eBook. Pdf (23.90z)
Reklama podprogowa. Jak niepostrze¿enie wnikn±æ w umys³ odbiorcy (53.60z)
Zielona ksi±¿eczka. Osi±gaj zamierzone cele (49.00z)
Profesjonalna obs³uga klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzêdzie. eBook. Mobi (26.90z)
Budapeszt. Stolica-zdrój. Wydanie 2 (29.90z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc±. eBook. ePub (31.99z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. eBook. ePub (39.00z)
My¶leæ efektywnie czyli jak sprawniej rozwi±zywaæ problemy i osi±gaæ cele (25.41z)
Sztuka czarno-bia³ej fotografii. Od inspiracji do obrazu (69.00z)