e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -24%


Modelowanie ewaluacji projektów europejskich

Grzeszczyk Tadeusz A.
promocja -24%
cena: 78.210526315789 z 59.44 z
Data wydania: 2012
stron: 336, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Wybór tematu publikacji podyktowany jest zapotrzebowaniem zarówno ekspertów oceniaj±cych wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów, jak równie¿ potencjalnych beneficjentów ubiegaj±cych siê o ¶rodki z funduszy UE. Istotne jest dostarczenie polskiej administracji rz±dowej i samorz±dowej wsparcia metodologicznego, niezbêdnego tak¿e w szkoleniu kadr zarz±dzaj±cych funduszami strukturalnymi oraz innymi wyspecjalizowanymi funduszami UE. Je¶li ta publikacja przyczyni siê do budowy systemów pozwalaj±cych bardziej obiektywnie oceniæ projekty na ka¿dym etapie ich przedk³adania i realizacji spe³ni ona swój cel.


Cena: 59.44 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Controlling

Rachunkowo¶æ przedsiêbiorstwa w szczególnych sytuacjach (50.92z)
Controlling dla mened¿erów (56.10z)
Ocena przedsiêbiorstwa wed³ug standardów ¶wiatowych (49.45z)
Wycena przedsiêbiorstwa. Funkcje, metody zasady (69.00z)
VAT Komentarz (262.00z)
Rachunek przep³ywów pieniê¿nych w praktyce (37.40z)
Finanse osobiste (49.45z)
Controlling w przyk³adach. Poradnik praktyka (37.00z)
Lean accounting. integralny element lean management (84.15z)
Bud¿etowanie i controlling w przedsiêbiorstwie (41.65z)
Pomiar i ocena p³ynno¶ci finansowej (33.15z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza w przedsiêbiorstwie (40.80z)
Kontrola przedsiêbiorcy (83.30z)
Analiza finansowa w przedsiêbiorstwie (38.25z)
Wprowadzenie do sprawozdawczo¶ci, analizy i informatyki finansowej (66.25z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza klucz do sukcesu (41.65z)
Strategie finansowania dzia³alno¶ci przedsiêbiorstw (41.65z)
Zasady rachunkowo¶ci zarz±dczej (57.82z)
Prawo finansowe Repetytorium (33.15z)
Windykacja. Tom I, II i III (198.00z)

Pozostae z kategorii: Zarz±dzanie projektami

Stworzona do sprzeda¿y. Zbuduj firmê, która przetrwa bez Ciebie (49.00z)
Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie (29.75z)
Outsourcing w praktyce (42.42z)
Design Thinking dla przedsiêbiorców i ma³ych firm. Potêga my¶lenia projektowego w codziennej pracy (22.68z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza zorientowana na projekty (40.80z)

Pozostae z serii: Inne

Uwolnij swój jêzyk. Jak zacz±æ konwersacjê i zdobyæ przyjació³ (34.90z)
M±dro¶æ t³umu. Wiêkszo¶æ ma racjê w ekonomii, biznesie i polityce (30.31z)
Biblia e-biznesu (99.00z)
Kompetencje pracownicze w organizacji ucz±cej siê (33.15z)
Moje ¿ycie i dzie³o (51.05z)
Wielki problem drobniaków (33.92z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. Mobi (14.90z)
Psychologia pamiêci. Badania, teorie, zastosowania (89.00z)
Ogrywanie rynku raz na trzy miesi±ce. Sprawdzony plan inwestowania na gie³dzie dla ka¿dego (67.15z)
Czas na dziecko. Poradnik dla dojrza³ych matek (11.90z)
Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych (75.20z)
Mistrzowskie prezentacje –slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. Pdf (27.90z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. eBook. Pdf (34.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady pracy nad sob± (39.90z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy. eBook. Mobi (22.90z)
Outsourcing krok po kroku dla mened¿erów (50.15z)
Totalny Model Sprzeda¿y (39.90z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu. eBook. Pdf (39.00z)
O krok dalej (62.05z)
P³aca za pracê. Jak sprawiæ, by ludzie znów zaczêli uczestniczyæ w systemie wolnej przedsiêbiorczo¶ci i zarabiaæ (29.75z)