e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne
Promocja: -15%


Zarz±dzanie w Jednostkach Samorz±du Terytorialnego

promocja -15%
cena: 47.247058823529 z 40.16 z
Data wydania: 2013
stron: 272, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
G³ównym przes³aniem tej ksi±¿ki jest u¶wiadomienie czytelnikowi, jak trudne i skomplikowane w praktyce jest zarz±dzanie sprawami publicznymi. Oznacza to, i¿ wymaga ono profesjonalizmu; stosowania odpowiednich metod i instrumentów, a tak¿e precyzowania standardów i wska¼ników pomiaru efektywno¶ci oraz mechanizmów kontrolnych s³u¿±cych ewaluacji prowadzonej dzia³alno¶ci. Przeznaczona ona jest zarówno dla osób zawodowo zwi±zanych z zarz±dzaniem w administracji publicznej urzêdników, radnych, dzia³aczy samorz±dowych oraz lokalnych polityków, jak i dla studentów kierunków ekonomicznych (zarz±dzania publicznego, administracji publicznej). Tre¶ci mog± tak¿e byæ interesuj±ce dla ka¿dego obywatela, który jest ¶wiadom swoich praw i obowi±zków, aktywnie uczestniczy w ¿yciu publicznym.


Cena: 40.16 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie (29.75z)
Zarz±dzanie wiedz± (47.35z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce (49.45z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)
Kompendium wiedzy o logistyce (41.07z)
Zarz±dzanie w XXI wieku (50.15z)
Zarz±dzanie us³ugami Projektowanie i wdra¿anie (51.77z)
CEO. Dyrektor do spraw zaanga¿owania (53.55z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (63.67z)
Zarz±dzanie w XXI wieku. Wyzwania (45.64z)
P³ynno¶æ finansowa w ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstwach (41.07z)
Marketingowe zarz±dzanie aptek± (69.00z)
W³adza i kierowanie (29.75z)
Przez marketing do wzrostu. 8 zwyciêskich strategii (33.92z)
Zarz±dzanie kryzysowe (36.86z)
Pomarañczowa rewolucja w biznesie. Jak jeden wybitny zespó³ mo¿e dokonaæ przeobra¿enia ca³ej organizacji (42.42z)
Zarz±dzanie jako¶ci± w logistyce (29.75z)
Zarz±dzanie portfelami projektów (49.45z)
Zarz±dzanie ³añcuchami dostaw (46.67z)

Pozostae z serii: Inne

(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Inteligencja spo³eczna. Nowa nauka sukcesu (34.90z)
Zarz±dzanie talentami. Wykorzystuj mo¿liwo¶ci najzdolniejszych pracowników (73.00z)
K±pieliska termalne i mineralne. S³owacja, Wêgry oraz Polska. Wydanie 2 (24.90z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji. eBook. ePub (39.00z)
Pokonaj stres z Kaizen (12.90z)
Napoleon Hill My¶l i bogaæ siê (34.90z)
¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny (39.90z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.90z)
Sztuka podstêpu. £ama³em ludzi, nie has³a. Wydanie II (39.90z)
Si³a ukrytej perswazji. Jak przekonaæ ka¿dego, w ka¿dym miejscu, w ka¿dej sytuacji (30.40z)
Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2010 PL (79.00z)
Podstawy rachunkowo¶ci (50.92z)
Ukraina. Niezwykli ludzie w niezwyk³ych czasach (37.00z)
B±d¼ liderk±. Strategie przywódcze dla kobiet (43.73z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady pracy nad sob±. eBook. Pdf (31.99z)
50 duchowych klasyków. 50 ksi±¿ek, które zmieni³y nasz sposób my¶lenia (34.90z)
Etykieta w biznesie. eBook. Mobi (31.99z)
Jak dzia³a szczê¶cie. Klucz do rado¶ci w pracy i w ¿yciu (22.20z)
Alfabet zarz±dzania projektami (39.00z)