e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Finanse
Seria: Inne
Promocja: -14%


Zbiór zadañ z podstaw rachunkowo¶ci z rozwi±zaniami

Niemczyk Roman
promocja -14%
cena: 41.511627906977 z 35.70 z
Data wydania: 2013
stron: 192, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ta ksi±¿ka przeznaczona jest przede wszystkim dla szeroko rozumianych s³u¿b finansowoksiêgowych, pocz±tkuj±cych ksiêgowych, jak te¿ s³uchaczy szkó³ policealnych, studentów wy¿szych uczelni ekonomicznych, uczestników kursów z rachunkowo¶ci oraz tych wszystkich Czytelników, którzy zamierzaj± poznaæ i nauczyæ siê podstaw rachunkowo¶ci przedsiêbiorstw. Uk³ad ksi±¿ki umo¿liwia samodzieln± naukê i studiowanie tego przedmiotu. Tre¶æ ksi±¿ki zawiera podane w sposób czytelny rozwi±zane zadania, a nastêpnie æwiczenia, które Czytelnik powinien samodzielnie rozwi±zaæ. Problematyka zadañ z rachunkowo¶ci podana jest w przystêpnej formie, za¶ sama forma i uk³ad ksi±¿ki umo¿liwiaj± czynn± naukê i studiowanie tego przedmiotu. Zagadnienia podane w niniejszej ksi±¿ce zosta³y opracowane wed³ug aktualnie obowi±zuj±cych przepisów prawnych, przede wszystkim znowelizowanej ustawy o rachunkowo¶ci oraz znowelizowanej ustawy o podatku VAT.


Cena: 35.70 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Dlaczego Twój makler wola³by, ¿eby¶ TEGO nie wiedzia³' (27.93z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych (34.00z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski (47.20z)
Ksiêgowo¶æ dla nieksiêgowych. Wydanie VI (67.00z)
Interpretacja i analiza przep³ywów pieniê¿nych (58.65z)
Najbogatszy cz³owiek w Babilonie (29.67z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone (11.00z)
Mistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone (49.00z)
Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów. Wydanie II. Kompendium small businessu (79.00z)
Faktoring w teorii i w praktyce. Wydanie III - rozszerzone i zaktualizowane (39.90z)
Bankowo¶æ (50.57z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Podej¶cie operacyjne i strategiczne (67.15z)
Finanse miêdzynarodowe przedsiêbiorstw (55.25z)
Instrumenty finansowe w Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowo¶ci (129.00z)
Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie nale¿no¶ci przez telefon (20.94z)
Podstawy in¿ynierii finansowej (41.65z)
Polityka pieniê¿na (33.43z)
Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku (17.90z)
Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania (49.45z)
Inwestuj we w³asny etat. Jak zbudowaæ finansow± niezale¿no¶æ pracuj±c na etacie. Wydanie II (32.90z)

Pozostae z serii: Inne

Wyst±pienia publiczne w biznesie. Warsztaty (157.60z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc±. eBook. Mobi (31.99z)
Jak inwestowaæ i pomna¿aæ oszczêdno¶ci? (29.71z)
Start-up po polsku. Jak za³o¿yæ i rozwin±æ dochodowy e-biznes (39.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie. eBook. Mobi (14.90z)
Zachód (39.00z)
Inny punkt widzenia (3.00z)
Wszyscy jeste¶my dziwni. O micie masowo¶ci i koñcu pos³uszeñstwa (19.43z)
Marketing us³ug turystycznych (41.07z)
Efekt wirusowy w biznesie. Dlaczego pewne produkty i us³ugi zdobywaj± rynek (38.17z)
Trening kreatywno¶ci. Podrêcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. eBook. Mobi (34.90z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. eBook. Mobi (29.90z)
Stra¿nik Mafii (4.00z)
Firma 2.0. Sukces dziêki nowym narzêdziom internetowym (41.65z)
W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci. eBook. Pdf (27.90z)
Chyba jestem nie¶mia³y (24.90z)
Kontrolowanie wewnêtrznego krytyka. Efektywne æwiczenia praktyczne (32.90z)
Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu. eBook. ePub (31.99z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów. eBook. ePub (13.95z)
Coaching czyli przebudzacz neuronów (38.24z)