e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Podstawy zarz±dzania kryzysowego

Rogoziñska-Mitrut Joanna
promocja -14%
cena: 25.697674418605 z 22.10 z
Data wydania: 2010
stron: 110, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
G³ównym celem publikacji jest zaprezentowanie w przejrzysty sposób zagadnieñ zwi±zanych z zarz±dzaniem kryzysowym. W szczególno¶ci ma ona na celu:
  • ukazanie istoty i znaczenia zarz±dzania kryzysowego w Polsce,
  • ocenê mo¿liwo¶ci i ograniczeñ systemu bezpieczeñstwa cywilnego i kryzysowego,
  • przedstawienie zasad funkcjonowania zarz±dzania kryzysowego w dzia³alno¶ci przedsiêbiorstwa.


Cena: 22.10 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ekonomia

Ekonometria (44.98z)
Czas wyp³aty (59.90z)
Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki (42.00z)
Wielka transformacja (49.45z)
Emigracja do USA. Wydanie VIII (39.20z)
Wprowadzenie do ekonometrii (50.15z)
Prawo i ekonomia rynku wewnêtrznego Unii Europejskiej (42.42z)
Ubezpieczenia gospodarcze i spo³eczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne (99.00z)
Globalny kryzys a jednocz±ca siê Europa (33.15z)
Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych (41.65z)
Od ³abskiego do reñskiego kapitalizmu (26.66z)
Zakoñczcie ten kryzys! (11.90z)
Badania nad natur± i przyczynami bogactwa narodów tom 1 (63.67z)
Siedem kultur kapitalizmu (59.00z)
Dziedzictwo Druckera (41.65z)
Kryzys bez koñca (29.75z)
Matematyka finansowa (32.00z)
Ekonomia miêdzynarodowa tom 1 (55.17z)
Nieoczywisto¶ci. Ekonomiczna teoria wszystkiego (37.34z)
Money matters (39.00z)

Pozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Innowacyjno¶æ przepis na sukces. Model (52.40z)
£ad korporacyjny (49.00z)
Finanse przedsiêbiorstw w zadaniach i przyk³adach (37.40z)
Innowacyjno¶æ produktowa przedsiêbiorstw (50.15z)
Podstawy zarz±dzania operacyjnego (49.00z)
Komunikacja w zespole wirtualnym (39.10z)
Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start (29.90z)
Sprzeda¿ pog³êbiona 2.0. Sprzedawaj wiêcej, skuteczniej i za ka¿dym razem (20.80z)
Controlling dla mened¿erów (56.10z)
Mened¿er skuteczny (59.90z)
Zarz±dzanie dzia³alno¶ci± innowacyjn± (67.15z)
Przewaga nad konkurentami (38.17z)
Warren Buffett o biznesie (59.90z)
Zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa (49.72z)
Coaching dla mened¿erów (29.67z)
Rachunek kosztów i wyników w przedsiêbiorstwie. Zbiór zadañ z rozwi±zaniami (48.86z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Analiza i interpretacja (84.15z)
Strategie finansowania dzia³alno¶ci przedsiêbiorstw (41.65z)
Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych (84.15z)
Biznesplan. Zastosowania i przyk³ady (33.92z)

Pozostae z serii: Inne

Urodzi³e¶ siê bogaty (12.90z)
Autopromocja i awans (2.00z)
Sycylia. Pla¿e, gaje oliwne i antyczne miasta. Wydanie 1 (24.90z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy. eBook. ePub (29.90z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Lekcje ze Scottem Kelbym (39.90z)
Wykorzystaj swój potencja³ przez potêgê pod¶wiadomo¶ci. Wzbogaæ swoje ¿ycie. Ksiêga 6 (25.83z)
Pi±ta dyscyplina Materia³y dla praktyka (75.65z)
Lean dla bystrzaków. Wydanie II (49.00z)
Szefologika, czyli logika szefowania (31.85z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II. eBook. Pdf (34.90z)
O biznesie w internecie. Wszystko co chcieliby¶cie wiedzieæ, ale bali¶cie siê zapytaæ (11.90z)
Excel 2010 PL. Kurs. eBook. Pdf (27.90z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych. eBook. Mobi (31.99z)
Garnitur kontra garsonka, czyli jak zbudowaæ dobre relacje w pracy (39.90z)
Marketing bez tajemnic (63.00z)
My¶leæ efektywnie czyli jak sprawniej rozwi±zywaæ problemy i osi±gaæ cele (25.41z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc±. eBook. Pdf (31.99z)
Sudoku. 101 ³amig³ówek (7.70z)
Na ka¿dy temat z Mari± Szyszkowsk±. eBook. Mobi (19.90z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone (39.90z)