e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w budownictwie

Eaton David
promocja -14%
cena: 39.441860465116 z 33.92 z
Data wydania: 2008
stron: 184, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Podrêcznik dotyczy problematyki niezwykle wa¿nej dla realizacji procesu budowlanego, a mianowicie HRM, czyli zarz±dzania zasobami ludzkimi w firmie, oraz wspó³pracy z kontrahentami zewnêtrznymi i klientami we wszystkich fazach projektu od uruchomienia budowy do ukoñczenia i przekazania obiektu w u¿ytkowanie. W kolejnych rozdzia³ach autor omawia:
 • role, uprawnienia i obowi±zki stron uczestnicz±cych w projektowaniu obiektów, struktur i administracji;
 • obowi±zki wykonawców robót budowlanych, relacje miêdzy zespo³ami wewn±trz i na zewn±trz firmy;
 • strategie korporacyjne i planowanie zasobów kadrowych;
 • zachowania w organizacji, kulturê i politykê HRM; zasady rekrutacji i selekcji kadr, kompetencje, umowy o pracê, systemy ocen i wynagrodzeñ, wypowiedzenia i zwolnienia pracowników;
 • przywództwo, morale, motywacjê, szkolenie i rozwój zawodowy;
 • relacje pracownicze i bran¿owe.
Zagadnienia poruszane w ksi±¿ce s± osadzone w kontek¶cie miêdzynarodowym, zw³aszcza w odniesieniu do praktyki i dyrektyw Unii Europejskiej. Biblioteka Mened¿erów Budowlanych jest kierowana do in¿ynierów, konstruktorów, mened¿erów i innych specjalistów zajmuj±cych siê przygotowywaniem, realizacj±, rozliczaniem i kontrol± inwestycji. Polecamy j± tak¿e wyk³adowcom i studentom uczelni technicznych, uczestnikom studiów podyplomowych, kursów i szkoleñ w sektorze budownictwa.
Promotor projektu:
 • Katedra In¿ynierii Produkcji i Zarz±dzania w Budownictwie Politechnika Warszawska
Partnerzy projektu:
 • University of Salford Wielka Brytania
 • Politechnic University of Valencia Hiszpania
 • Association of Building Surveyors and Construction Experts Wielka Brytania/Belgia
 • Polskie Stowarzyszenie Mened¿erów Budownictwa Polska
 • Chartered Institute of Building Wielka Brytania/Irlandia
 • Polish British Construction Partnership Sp. z o.o. Polska


Cena: 33.92 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie (HR)

Jak radziæ sobie z lud¼mi, których nie da siê znie¶æ. i jak sprawiæ, aby zachowywali siê dobrze mimo swoich wad (38.02z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (143.65z)
£ad korporacyjny (49.00z)
Kapita³ ludzki organizacji (41.07z)
Zarz±dzanie talentami i planowanie ¶cie¿ek karier. Zestaw narzêdzi (159.00z)
Budowanie zespo³u (33.92z)
Tworzenie warto¶ci przez dzia³ HR (79.00z)
Zarz±dzanie misjami zagranicznymi (59.00z)
Budowanie zespo³ów. Materia³y szkoleniowe æwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadz±cego (220.15z)
Nowoczesne zarz±dzanie zasobami ludzkimi (93.90z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w organizacji (79.00z)
Modele karier (34.00z)
Kapita³ ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i mened¿erów wiedzy (41.65z)
P³aca za pracê. Jak sprawiæ, by ludzie znów zaczêli uczestniczyæ w systemie wolnej przedsiêbiorczo¶ci i zarabiaæ (29.75z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (23.90z)
Pe³n± par±! (34.21z)
¦miej siê i ucz. 95 sposobów wykorzystania humoru do zwiêkszenia efektywno¶ci nauczania i szkolenia (65.00z)
Przywództwo plemienne. Tworzenie dobrze prosperuj±cych firm poprzez wzmacnianie relacji spo³ecznych (58.65z)
Zatrudnianie osób z niepe³nosprawno¶ci±. Pozyskiwanie utalentowanych pracowników i ich adaptacja w ¶rodowisku pracy (50.15z)
Zarz±dzanie talentami w przedsiêbiorstwie (38.49z)

Pozostae z serii: Inne

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. Mobi (79.00z)
Mackaya MBA sprzeda¿y w prawdziwym ¶wiecie (46.67z)
Blisko, nie za blisko. Terapeutyczne rozmowy o zwi±zkach (11.90z)
Czarnogóra, Serbia i Bo¶nia. Zielony Przewodnik. Wyd. 1 (42.90z)
Rachunkowo¶æ Kurs podstawowy (50.92z)
Zarz±dzanie kadrami (50.57z)
Wojna ¶wiatopogl±dów. Czy naukowcy maj± duszê' (25.93z)
SpecBabka. Obud¼ w sobie kobiec± moc! (14.90z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Mobi (52.90z)
Jak radziæ sobie z lêkiem. 10 prostych sposobów na z³agodzenie lêku, strachu i zmartwieñ (19.00z)
Controlling w przyk³adach. Poradnik praktyka (37.00z)
Ocena przedsiêbiorstwa wed³ug standardów ¶wiatowych (49.45z)
Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (39.00z)
Wigilijne psy (29.90z)
S³u¿ebno¶æ. Utracone dziedzictwo Wall Street (50.92z)
BRAND sense - marka piêciu zmys³ów (49.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna (35.49z)
Kot Dalajlamy (34.90z)
Najbogatszy cz³owiek w Babilonie (29.67z)
Prawdziwa moc tkwi w Tobie! Jak zapewniæ sobie szczê¶cie, równowagê i dobrobyt (29.00z)