e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -23%


Asystentka na europejskim rynku pracy

Fuchsel Halina
promocja -23%
cena: 39.480519480519 z 30.40 z
Data wydania: 2010
stron: 244, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka ukazuje ewolucjê zawodu sekretarki i asystentki w Polsce, w Europie i niektórych krajach pozaeuropejskich. W wyniku tej ewolucji zawód sekretarki sta³ siê wa¿ny w wspieraniu procesu zarz±dzania. Jego ranga systematycznie wzrasta, a powo³any przez Komisjê Europejsk± EUROAST podj±³ inicjatywê ujednolicenia kwalifikacji, kompetencji i certyfikacji zawodu w Europie.
Ksi±¿ka jest przeznaczona dla osób zatrudnionych na wszystkich stanowiskach wspieraj±cych proces zarz±dzania: sekretarek/asystentek, pracowników administracyjnych i kierowników biur oraz studentów kierunków zwi±zanych z zarz±dzaniem. Powinni po ni± tak¿e siêgn±æ szefowie, aby przekonaæ siê, ¿e kwalifikacje podw³adnych stale rosn± i nale¿y je wykorzystaæ przy budowaniu sukcesu firmy.
Halina Füchsel jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarz±dzaniu. Ukoñczy³a Pañstwowe Studium Stenotypii i Jêzyków Obcych w Warszawie (znane jako Ogrodowa), a nastêpnie Wydzia³ Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Kilka lat temu uzyska³a tytu³ doktora, a w 2010 r. tytu³ mened¿era jako¶ci na studiach podyplomowych. Przez wiele lat by³a wyk³adowc± na Ogrodowej oraz w Warszawskiej Szkole Zarz±dzania - Szkole Wy¿szej. Obecnie prowadzi szkolenia w zakresie pracy biurowej dedykowane g³ównie asystentkom i kierownikom biur. Jest inicjatork± za³o¿enia w Polsce filii stowarzyszenia European Management Assistants. Obecnie jest jego przewodnicz±c±.


Cena: 30.40 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Twoja kariera

Ekonomia mened¿erska (55.25z)
Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedza kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie II rozszerzone (23.92z)
Zwiêksz swój finansowy IQ (35.81z)
Jak dzia³a szczê¶cie. Klucz do rado¶ci w pracy i w ¿yciu (22.20z)
Go global! (12.90z)
Co bêdzie miar± twojego ¿ycia' (42.42z)
Znaj swoj± warto¶æ (41.65z)
Rekrutacja pracowników. Praktyczny poradnik dla pracodawcy (33.92z)
Elastyczne formy zatrudnienia (38.17z)
Nawyk samodyscypliny w pracy. Optymalna efektywno¶æ, maksymalne skupienie i motywacja (34.90z)
Podejmowanie trudnych decyzji. Osi±ganie celów dziêki odwa¿nemu dzia³aniu (33.15z)
Zdobywanie informacji. Technika szybkiego zadawania trafnych pytañ (20.83z)
Pozytywne my¶lenie kluczem do sukcesu (39.90z)
Czy jeste¶ wystarczaj±co bystry, ¿eby pracowaæ w Google' (39.90z)
My¶l negatywnie! Niekonwencjonalny sposób na rewelacyjne wyniki (11.90z)
Wypalenie zawodowe (41.07z)
Zarz±dzanie Jak zarz±dzaæ i byæ zarz±dzanym (64.90z)
100 sekretów. Mistrza Sprzeda¿y (12.90z)
Zarz±dzanie rozwojem pracowników. Kompleksowe i praktyczne ujêcie (29.18z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Praktyczna improwizacja. Jak techniki improwizacji mog± usprawniæ ka¿dy aspekt Twojego ¿ycia (11.90z)
Dzieñ dobry i co dalej (37.32z)
Opanowaæ czas (19.43z)
Biznesplan po polsku (27.12z)
Doradztwo organizacyjne (45.64z)
Przemiana. Jak sprawiæ by reszta twojego ¿ycia by³a jeszcze lepsza (34.90z)
Grzeczne dziewczynki nie dostaj± tego, czego chc±. 99 sposobów na zas³u¿ony szacunek, wypracowany sukces i wymarzone ¿ycie (22.68z)
Nauka perswazji czyli jak w 8 minut postawiæ na swoim (33.45z)
Przywództwo Alfa. Narzêdzia dla liderów biznesu, którzy oczekuj± wiêcej od ¿ycia (59.00z)
Zmotywuj siê (28.82z)
Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej (27.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie III rozszerzone (32.90z)
Znaj swoj± warto¶æ (41.65z)
Rekrutacja pracowników. Praktyczny poradnik dla pracodawcy (33.92z)
Ekonomia mened¿erska (55.25z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (39.00z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (19.90z)
Komunikacja bez barier (38.17z)
Czasem wygrywasz, a czasem siê uczysz. Najwa¿niejsze ¿yciowe lekcje zawdziêczamy pora¿kom (34.21z)
Jedna rzecz. Zaskakuj±cy mechanizm niezwyk³ych osi±gniêæ (29.67z)

Pozostae z serii: Inne

Big Boss (34.90z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione. eBook. ePub (31.99z)
Wybij siê (39.90z)
Pamiêæ na zawo³anie. Metody i techniki pamiêciowe (19.98z)
Inteligencja perswazyjna (PQ). Poznaj 10 *** umiejêtno¶ci wywierania wp³ywu (39.00z)
Nieoficjalny przewodnik dla budowniczego LEGO (34.90z)
Dzia³alno¶æ gospodarcza (129.00z)
Zarz±dzanie wspó³czesnym przedsiêbiorstwem (41.65z)
Si³a ukrytej perswazji. Jak przekonaæ ka¿dego, w ka¿dym miejscu, w ka¿dej sytuacji (30.40z)
Blisko, nie za blisko. Terapeutyczne rozmowy o zwi±zkach (11.90z)
Krakowski Kazimierz i Podgórze. Wydanie 1 (44.90z)
Google Analytics dla marketingowców (25.93z)
Przywództwo dla bystrzaków (34.90z)
Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwi±zania w biznesie (63.20z)
Access 2007 PL. Biblia (147.00z)
Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz. eBook. Mobi (29.90z)
Jak dbaæ o w³osy. Poradnik dla pocz±tkuj±cej w³osomaniaczki (37.00z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. Mobi (37.00z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (54.99z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (14.90z)