e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Social Media
Seria: Inne
Promocja: -14%


Znajomi na wagê z³ota. Podstawy marketingu w mediach spo³eczno¶ciowych

Barefoot Darren, Szabo Julie
promocja -14%
cena: 78.081395348837 z 67.15 z
Data wydania: 2011
stron: 276, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Zasady marketingu siê zmieni³y. Do¶wiadczeni specjali¶ci od promocji wiedz±, ¿e bezpo¶redni kontakt z klientami w sieci to dzi¶ obowi±zek. Ka¿da taka relacja mo¿e - z po¿ytkiem dla firmy - przerodziæ siê w przyja¼ñ. Znajomi na wagê z³ota to dobrze napisana instrukcja, jak poprowadziæ skuteczn± kampaniê w mediach spo³eczno¶ciowych. To przewodnik pe³en podpowiedzi, tricków oraz inspiruj±cych studiów przypadku.

Dziêki tej ksi±¿ce dowiesz siê, jak: o nawi±zaæ kontakt z potencjalnymi klientami i w³±czyæ siê do ich rozmów, o zmieniæ stronê internetow± firmy w mocn± podstawê kampanii w mediach spo³eczno¶ciowych, o promowaæ markê i/lub produkty oraz radziæ sobie z najbardziej nieprzyjaznymi internetowymi komentarzami na ich temat, o ¶ledziæ rozwój kampanii w sieci, monitorowaæ rozmowy na temat firmy i mierzyæ jej sukces.

Dzi¶, gdy wirusowe klipy przyci±gaj± miliony widzów, a wpisy gwiazd Twittera ¶ledz± tysi±ce znajomych, marketing w mediach spo³eczno¶ciowych powinien staæ siê jednym z podstawowych narzêdzi wykorzystywanych przez specjalistów od promocji. Autorzy ksi±¿ki, eksperci w sprawach marketingu w nowych mediach, poprowadz± ciê przez ¶wiat Web 2.0, gdzie autentyczno¶æ i relacje licz± siê bardziej ni¿ bud¿et na dzia³ania promocyjne. Sukces jest kilka klikniêæ st±d.
Cena: 67.15 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Social Media

Twitter - sukces komunikacji w 140 znakach. Tajemnice narracji dla firm, instytucji i liderów opinii (20.94z)
Zarz±dzanie kryzysem w social media (31.92z)
Formu³a wp³ywu. Dzia³asz naprawdê, czy jedynie robisz zamieszanie' (23.94z)
Social media to ¶ciema (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Geek w ¶wiecie korporacji. Podrêcznik kariery programisty (39.00z)
Rynki inwestycji alternatywnych (38.17z)
Wywieranie wra¿enia na innych (38.17z)
Piêkna papryczka uwodzi kszta³tem. Zamieñ kilogramy na zabójcz± pewno¶æ siebie (39.00z)
Jak przezwyciê¿yæ nie¶mia³o¶æ i lêk przed otoczeniem' Trening (34.90z)
VirtueMart. Jak szybko stworzyæ profesjonalny sklep internetowy w Joomla! (19.14z)
TO TWOJA FIRMA. 12 KROKÓW DO SUKCESU (23.94z)
Kierowanie (72.17z)
Introwertyk i ekstrawertyk w sid³ach mi³o¶ci. Jak sprawiæ, aby zwi±zek oparty na przeciwieñstwach by³ udany' (27.00z)
Jak lepiej i taniej kupowaæ. Przetargi on-line w zaopatrzeniu firm (5.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w organizacji (79.00z)
Kieruj swoim ¿yciem (22.78z)
Moc pozytywnego my¶lenia (26.00z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy. eBook. PDF (27.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji (12.90z)
Medytacja w ¿yciu codziennym (39.90z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz. eBook. Mobi (29.90z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce (11.90z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. eBook. Mobi (34.90z)
Komunikacja w zespole wirtualnym (39.10z)