e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: E-biznes; Marketing
Seria: Inne
Promocja: -14%


Blitzmarketing. Praktyczny przewodnik po narzêdziach WEB 3.0

Tasner Michael
promocja -14%
cena: 48.837209302326 z 42.00 z
Data wydania: 2011
stron: 280, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Wydaje Ci siê, ¿e rewolucja internetowa w marketingu ju¿ siê dokona³a? Mylisz siê, ona dopiero siê rozkrêca... Czo³owy ekspert od marketingu sieciowego, Michael Tasner, stworzy³ pierwsz± ksi±¿kê o marketingu w ¶wiecie Web 3.0 - jeszcze szybszym, jeszcze bardziej mobilnym, jeszcze bardziej dedykowanym.

¦wiat rz±dzony przez smartfony, Symbian, BlackBerry, Android Jak dotrzeæ do miliarda klientów: SMS-y, MMS-y, reklama mobilna, transmisje g³osowe?

Nowy "marketing tre¶ci"
Jakie s± efekty przej¶cia od blogowania do mikroblogowania?

Plurk? Ustream?Joost?Tumblr? iGoogle?
Jak korzystaæ z adresów i narzêdzi, o których do tej pory nawet nie s³ysza³e¶?

Oceny 360-stopniowe w marketingu sieciowym
Jak systematycznie optymalizowaæ wszystkie dzia³ania w sieci?

¦wiat marketingu internetowego zmienia siê szybko i nikt nie wie, co czeka nas za chwilê. Ta ksi±¿ka pomo¿e Ci przygotowaæ siê na zmiany czyhaj±ce za rogiem.
Tony Hsieh, prezes Zappos, autor "Delivering Happiness"


Ta wspania³a ksi±¿ka jest pe³na doskona³ych pomys³ów, które pomog± Ci b³yskawicznie przyci±gn±æ wiêcej klientów!
Brian Tracy, autor "Maksimum osi±gniêæ"


Cena: 42.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: E-biznes

Przechytrzyæ social media (39.90z)
PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarê (44.90z)
Biblia e-biznesu (99.00z)
Innowacyjno¶æ przepis na sukces. Model (52.40z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
Podrêcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku (59.40z)
Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie (35.00z)
Firma w Internecie. Poradnik subiektywny (23.40z)
Twoja e-platforma. Jak siê wybiæ w ¶wiecie pe³nym zgie³ku (39.90z)
Kody QR zabijaj± ma³e kotki! Jak zraziæ klientów, zniechêciæ pracowników i podkopaæ fundamenty swojego biznesu (24.05z)
W sieci korzy¶ci. Jak wykorzystaæ LinkedIn w kontaktach zawodowych (11.90z)
Jeste¶ start-upem. Buduj swoj± przysz³o¶æ, inwestuj w siebie i realizuj siê zawodowo (39.90z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (12.90z)
Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach (11.90z)
Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja (59.00z)
Podstawy rachunkowo¶ci Zbiór zadañ (29.67z)
Skaner Marki. Zbuduj grupê regularnych klientów (22.79z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)
O biznesie w internecie. Wszystko co chcieliby¶cie wiedzieæ, ale bali¶cie siê zapytaæ (11.90z)
Fotografia kulinarna dla blogerów (54.90z)

Pozostae z kategorii: Marketing

E-marketing. Wspó³czesne trendy. Pakiet startowy (55.17z)
Sukces w niszach rynkowych (39.50z)
Piêæ najwa¿niejszych pytañ (41.65z)
Zaufaj mi, jestem k³amc±. Wyznania eksperta ds. manipulowania mediami (26.94z)
PRo-MOC-ja. Reklama i public relations w ma³ej firmie (34.90z)
Marketing (75.43z)
Trend jest twoim przyjacielem (35.05z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
Sztuka rynkologii (49.00z)
Mened¿er sprzeda¿y na miarê XXI wieku (39.00z)
Powrót do rzeczywisto¶ci (79.00z)
Idealna reklama. Sztuka promowania aplikacji w internecie (27.30z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone (39.90z)
Zarz±dzanie siln± mark± (69.00z)
Inwestorski marketing - mix (41.65z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (20.94z)
Ekonomia wdziêczno¶ci. Zasada wzajemno¶ci w biznesie (39.90z)
Jak z³apaæ w sieci e-konsumentki i e-konsumentów (50.57z)
Wprowadzenie do miêdzynarodowych rynków finansowych (79.00z)
Marketingowe zarz±dzanie aptek± (69.00z)

Pozostae z serii: Inne

Falowanie aktywno¶ci gospodarczej. Przypadek polski (41.65z)
Filozofia f**k it, czyli jak osi±gn±æ spokój ducha. eBook. Mobi (23.90z)
IMIENINA£KI. eBook. Pdf (27.90z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia. eBook. Pdf (17.00z)
Lwów, Krzemieniec i Kamieniec Podolski oraz najwiêksze atrakcje Ukrainy Zachodniej. Wydanie 1 (19.92z)
My¶leæ efektywnie czyli jak sprawniej rozwi±zywaæ problemy i osi±gaæ cele (25.41z)
Pracuj mniej i lepiej! Odkryj i realizuj swój potencja³ (34.90z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (46.64z)
Przywództwo plemienne. Tworzenie dobrze prosperuj±cych firm poprzez wzmacnianie relacji spo³ecznych (58.65z)
Wzorcowy plan kont a rachunkowo¶æ finansowa i zarz±dcza podmiotów leczniczych (84.86z)
Narysuj swoje my¶li. Jak skutecznie prezentowaæ i sprzedawaæ pomys³y na kartce papieru (34.90z)
Kot Dalajlamy (34.90z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (16.18z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (54.99z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie (13.90z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci. eBook. ePub (23.90z)
Toyota talent. Rozwijaj swoich pracowników na sposób Toyoty (69.90z)
Zrozumieæ stres. Jak nie daæ siê nerwom i zadbaæ o spokój (24.00z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione. eBook. ePub (31.99z)
Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej (27.90z)