e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: E-biznes
Seria: Inne
Promocja: -14%


Reklama w Google dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw

G±siewski Mariusz, Modrzewski Przemys³aw
promocja -14%
cena: 29.558139534884 z 25.42 z
Data wydania: 2011
stron: 100, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ka¿da dzia³alno¶æ, ka¿da us³uga i ka¿dy produkt wymaga reklamy. Internet z dnia na dzieñ staje siê najbardziej popularnym i efektywnym medium reklamowym. Jednocze¶nie ponad 90% internautów w Polsce u¿ywa wyszukiwarki Google.
Te trzy elementy:
  • reklamê
  • internet
  • Google
³±czy w sobie efektywny, elastyczny i finansowo dostêpny program reklamowy Google AdWords.
Autorzy poradnika, zawodowo zwi±zani z firm± Google, w bardzo praktyczny i przystêpny sposób pokazuj±, jak ma³e i ¶rednie firmy mog± zdobywaæ dziêki Google AdWords szerokie rzesze klientów.


Cena: 25.42 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: E-biznes

E-logistyka (50.92z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
Odnie¶ sukces w sieci! Praktyczny przewodnik po e-marketingu dla ma³ych i ¶rednich firm (39.00z)
e-Marketing przedsiêbiorstwa w spo³eczno¶ci wirtualnej (50.00z)
Zakupy w sieci dla seniorów (22.20z)
Firma w Internecie. Poradnik subiektywny (23.40z)
Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)
Start-up po polsku. Jak za³o¿yæ i rozwin±æ dochodowy e-biznes (39.90z)
Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach (11.90z)
Google Analytics dla marketingowców (25.93z)
Rewolucja social media (12.90z)
Podrêcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku (59.40z)
Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie (35.00z)
W sieci korzy¶ci. Jak wykorzystaæ LinkedIn w kontaktach zawodowych (11.90z)
Blitzmarketing. Praktyczny przewodnik po narzêdziach WEB 3.0 (42.00z)
Fotografia kulinarna dla blogerów (54.90z)
Biblia e-biznesu (99.00z)
Przygotowanie do wyceny. Startup okiem praktyka (34.30z)
Twoja e-platforma. Jak siê wybiæ w ¶wiecie pe³nym zgie³ku (39.90z)
My¶l jak Zuck. Piêæ sekretów biznesowych Marka Zuckerberga - genialnego za³o¿yciela Facebooka (37.00z)

Pozostae z serii: Inne

Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych. eBook. ePub (27.00z)
Analiza techniczna dla bystrzaków (59.00z)
Kreta, Rodos i Santorini. Wyspy pe³ne s³oñca. Wydanie 1 (24.90z)
Sprzeda¿ us³ug (33.92z)
Poradnik kontrolowanego przedsiêbiorcy (29.67z)
Inbound marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (44.90z)
¦wiadomy telemarketing. Interaktywne narzêdzie dla telemarketerów i mened¿erów call center (23.94z)
Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika (59.00z)
Rodzynki studenckie, czyli co siê wyk³ada na wyk³adach. eBook (24.90z)
Jednominutowy Negocjator. Proste sposoby na korzystniejsze kontrakty. eBook. ePub (22.90z)
Hipnotyczna prezentacja w sprzeda¿y bezpo¶redniej. eBook. Pdf (31.99z)
Makroekonomia (74.59z)
Pokonaj stres z Kaizen (12.90z)
Ekonomia dla bystrzaków (34.90z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych (29.00z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Pdf (19.90z)
Trening kreatywno¶ci. Podrêcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. eBook. Pdf (34.90z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów. eBook. ePub (27.90z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. Mobi (31.99z)
Media spo³eczno¶ciowe bez ¶ciemy. Jak kreowaæ markê (49.00z)