e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Strategia. Wprowadzenie do teorii gier

Watson Joel
cena: 69.00 z
Data wydania: 2011
stron: 420, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Strategia to nowoczesny podrêcznik do teorii gier, niezbêdny ka¿demu studentowi ekonomii, metod ilo¶ciowych, zarz±dzania czy stosunków miêdzynarodowych.
Dziêki po³±czeniu formalnej analizy z przystêpnym jêzykiem u³atwia zrozumienie zjawisk rynkowych oraz ludzkich zachowañ w sytuacjach strategicznych. Uczy tak¿e logicznego my¶lenia i rozwija intuicjê. W ksi±¿ce czytelnik znajdzie: przyk³ady zastosowania teorii gier w organizacji rynków, handlu, negocjacjach oraz polityce, wiele interesuj±cych przyk³adów zachowañ strategicznych zwi±zanych z zawieraniem, realizacj±, a tak¿e ³amaniem kontraktów, zadania pozwalaj±ce utrwaliæ przedstawiony materia³, wyja¶nienie matematycznych podstaw najwa¿niejszych pojêæ teorii gier.


Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Czego nie nauczy³em siê na studiach biznesowych. Zarz±dzanie w prawdziwym ¶wiecie (59.00z)
W³adza i kierowanie (29.75z)
Lekcje warte miliardy dolarów (69.90z)
Filozofia I-Cing w zarz±dzaniu (33.15z)
Fuzje i przejêcia (41.65z)
Strategiczne zarz±dzanie mark± (119.00z)
Analiza decyzji (67.15z)
Logistyka us³ug (27.20z)
Modelowanie ryzyka inwestycyjnego (42.50z)
Innowacje i jako¶æ w zarz±dzaniu organizacjami (37.94z)
Skoñcz z okresow± ocen± pracowników! (33.92z)
Essential Business English (31.54z)
Nowe kierunki w organizacji i zarz±dzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarz±dzania (79.00z)
Organizacja systemów produkcyjnych (55.17z)
Jak korzystaæ z ekspertów zewnêtrznych (38.25z)
Dobry szef z³y szef (50.92z)
Podstawy strategii (59.42z)
Hoshin Kanri. Strategiczne podej¶cie do nieustannego doskonalenia (84.15z)
Mened¿er coachem. Jak rozmawiaæ, by osi±gn±æ rezultaty (50.15z)
Zarz±dzanie procesami w przedsiêbiorstwie (59.00z)

Pozostae z kategorii: Ekonomia

Globalizacja, kryzys i co dalej? (41.65z)
Ma³a ksi±¿eczka, która nadal podbija rynek (33.92z)
Zarz±dzanie miêdzynarodowe. Teoria i praktyka (51.30z)
Konsumpcja a rozwój gospodarczy i spo³eczny (42.00z)
Credit Scoring (38.74z)
Spektakularne upadki wielkich firm (59.00z)
Statystyka dla mened¿erów (50.15z)
Bankowo¶æ instytucje, operacje, zarz±dzanie (41.83z)
P³aca za pracê. Jak sprawiæ, by ludzie znów zaczêli uczestniczyæ w systemie wolnej przedsiêbiorczo¶ci i zarabiaæ (29.75z)
Podstawy in¿ynierii finansowej (41.65z)
Ksiêga przychodów i rozchodów krok po kroku (54.90z)
Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze my¶lenie (50.91z)
Wielki problem drobniaków (33.92z)
Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela (44.95z)
Kooperencja przedsiêbiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne (69.00z)
Audyt ubezpieczeniowy (42.42z)
System finansowy. Aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju (54.54z)
Bitcoin. Wirtualna waluta Internetu (29.90z)
Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania (49.45z)
¦mieræ pieni±dza. Nadchodz±cy upadek miêdzynarodowego systemu walutowego (44.90z)

Pozostae z serii: Inne

Bitcoin. Wirtualna waluta Internetu (29.90z)
W biznesie przetrwaj± nieliczni. Dlaczego wiêkszo¶æ firm zniknie z rynku i jak siê przed tym broniæ' eBook. ePub (27.90z)
Zarz±dzanie kryzysem w social media (31.92z)
Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce (59.00z)
Od zera. Osi±ganie niemo¿liwego z HoÂ’oponopono (39.90z)
Mind Sale First. Umys³ Sprzedaje Pierwszy (18.42z)
Emigracja do USA. Wydanie VIII (39.20z)
M³odzi nabywcy na e-zakupach (49.98z)
Pisma i umowy w firmie (149.00z)
Excel. Tabele i wykresy przestawne. Przewodnik po tworzeniu dynamicznych arkuszy kalkulacyjnych (39.00z)
Alfabet zarz±dzania projektami (39.00z)
Negocjacje Co dobry negocjator wie robi i mówi (33.92z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych (34.00z)
Etyka (29.90z)
Transformacja postkomunistyczna (54.00z)
Sycylia. Pla¿e, gaje oliwne i antyczne miasta. Wydanie 1 (24.90z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Mobi (19.90z)
Decyduj±cy czynnik (50.40z)
100 sekretów. Mistrza Sprzeda¿y (12.90z)
Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi. eBook. ePub (26.90z)