e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Outsourcing w praktyce

promocja -14%
cena: 49.325581395349 z 42.42 z
Data wydania: 2011
stron: 200, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Je¿eli dobrowolnie zrezygnujesz z outsourcingu procesów, które twoi konkurenci realizuj± poza organizacj±, to wcze¶niej czy pó¼niej twoja firma przestanie siê liczyæ na rynku. Takie twierdzenie wyg³osi³ kiedy¶ pierwszy premier Singapuru Lee Kuan Yew. Pogl±d ten jest zbyt kategoryczny, aby siê z nim w pe³ni zgodziæ, ale odzwierciedla to, ¿e przedsiêbiorstwa na ca³ym ¶wiecie coraz czê¶ciej decyduj± siê na outsourcing i dziêki niemu wzmacniaj± swoj± przewagê konkurencyjn±.
Pomimo d³ugiej historii i rosn±cej popularno¶ci próby wdro¿enia outsourcingu w przedsiêbiorstwach czêsto koñcz± siê pora¿k±. Wiele przedsiêbiorstw nie osi±ga korzy¶ci z outsourcingu, jakich oczekiwano na pocz±tku. Do¶æ du¿a liczba przedsiêwziêæ outsourcingowych ponosi wrêcz straty. Potencjalne korzy¶ci z outsourcingu powoduj± jednak, ¿e coraz wiêcej firm decyduje siê na wdro¿enie outsourcingu, a dziêki rosn±cej wiedzy i do¶wiadczeniu mo¿liwe sta³o siê minimalizowanie ryzyka zwi±zanego z outsourcingiem oraz unikanie pu³apek z nim zwi±zanych.
Redaktorzy publikacji postawili sobie za cel zwrócenie uwagi mened¿erów na ró¿norodno¶æ szans i wyzwañ zwi±zanych z wdro¿eniem outsourcingu w organizacji.


Cena: 42.42 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

W poszukiwaniu doskona³o¶ci w biznesie (69.90z)
Zyskaj na czasie. Quick Response Manufacturing - innowacyjna metoda zarz±dzania przedsiêbiorstwem (59.42z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (20.94z)
Podstawy gospodarowania nieruchomo¶ciami (36.36z)
Realizacja strategii (50.92z)
Wdra¿anie strategii dla osi±gniêcia przewagi konkurencyjnej (49.45z)
Zarz±dzanie miêdzynarodowe (84.15z)
Kierowanie (72.17z)
Przewidywalne rezultaty w nieprzewidywalnych czasach (39.90z)
Zakupy z Excelem bez tajemnic. Statystyka, prognozowanie i zarz±dzanie zakupami (31.45z)
Dokumentacja czasu pracy. Wyja¶nienia, obliczenia, przyk³ady i wzory (101.15z)
Zarz±dzanie miêdzynarodowe. Teoria i praktyka (51.30z)
Planowanie strategiczne w przedsiêbiorstwie (48.37z)
Dwie drogi. Jak CISCO równocze¶nie osi±ga zyski i dba o przysz³y rozwój (59.90z)
Jako¶æ w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (33.86z)
Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II (39.00z)
Cyril Northcote Parkinson. Prawo Parkinsona (29.67z)
Po drugie klient. Zadowoleni pracownicy gwarancj± sukcesu firmy (50.15z)
Dwie drogi. Jak Cisco równocze¶nie osi±ga zyski i dba o przysz³y rozwój (38.17z)
Sukces w niszach rynkowych (39.50z)

Pozostae z kategorii: Zarz±dzanie projektami

Stworzona do sprzeda¿y. Zbuduj firmê, która przetrwa bez Ciebie (49.00z)
Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie (29.75z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza zorientowana na projekty (40.80z)
Design Thinking dla przedsiêbiorców i ma³ych firm. Potêga my¶lenia projektowego w codziennej pracy (22.68z)
Modelowanie ewaluacji projektów europejskich (59.44z)

Pozostae z serii: Inne

osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla zaawansowanych (69.00z)
Ocena efektywno¶ci inwestycji (34.78z)
Gie³dowe giganty (50.15z)
Junior sam w domu albo Oskar de la Mancha, Rycerz Nieasertywnego Oblicza i Ludzie, których lubiê najmniej (4.00z)
Mened¿er sprzeda¿y na miarê XXI wieku (39.00z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania. eBook. ePub (27.90z)
Korporacyjni Herosi. Daj pracownikom woln± rêkê, zdynamizuj klientów, przekszta³æ swoj± firmê (42.42z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! eBook. Mobi (29.90z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II (8.00z)
Zarz±dzanie projektami ze Scrum. Twórz produkty, które pokochaj± klienci (39.00z)
Zwi±zane skrzyd³a. Dlaczego polskie samoloty spadaj±. Raport pilota. eBook. Mobi (27.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna (42.42z)
Zarz±dzanie szefem (19.90z)
Kontroling dla mened¿erów . eBook. Pdf (62.90z)
Wybrze¿e Bu³garii i Rumunii. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Balsam dla duszy walcz±cej z rakiem (43.90z)
Franczyza - droga do sukcesu (49.00z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza zorientowana na projekty (40.80z)
Biznesplan. Zastosowania i przyk³ady (33.92z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania. eBook. Pdf (35.90z)