e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -23%


Zmienno¶æ rynków a warto¶æ przedsiêbiorstw. Wydanie w nowej szacie graficznej

promocja -23%
cena: 54.324675324675 z 41.83 z
Data wydania: 2013
stron: 424, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka przedstawia problem zmienno¶ci rynków kapita³owych, surowcowych i pieniê¿nych w pierwszym dziesiêcioleciu XXI wieku oraz ich wp³yw na determinanty wyceny i warto¶æ przedsiêbiorstw. Szczególnie wnikliwie Autorzy rozpatruj± takie zagadnienia, jak: zmienno¶æ rynków jako nowa normalno¶æ w gospodarce, miejsce Chin w przysz³ym ³adzie finansowym ¶wiata, bezpo¶rednie inwestycje zagraniczne na ¶wiecie i w Polsce, weryfikacja teorii dotycz±cych cen ropy naftowej, narastanie d³ugu publicznego na ¶wiecie i w Polsce oraz sposoby jego finansowania.
Budowa kapita³u zaufania poprzez komunikacjê i zarz±dzanie oczekiwaniami inwestorów stanowi odpowied¼ na utratê zaufania przez wiele spó³ek publicznych, tak¿e w naszym kraju. W publikacji zaakcentowano potrzebê spo³ecznej odpowiedzialno¶ci przedsiêbiorstw, znaczenie niematerialnych aktywów firmy, wykorzystywanie obligacji jako coraz istotniejszego ¼ród³a finansowania przedsiêbiorstw oraz wzmacnianie kontroli wewnêtrznej, która wp³ywa dodatnio na proces kreowania ich warto¶ci. Przedstawiono tak¿e ca³kowite stopy zwrotu spó³ek kapita³owych na GPW w Warszawie w latach 2001-2009 oraz zakres zmian u notyfikowanych akcjonariuszy spó³ek gie³dowych w ostatnich latach w Polsce.
Ksi±¿ka jest wa¿nym g³osem w dyskusji o skutkach kryzysu globalnego dla przedsiêbiorstw, o wp³ywie zmienno¶ci przep³ywów na rynkach kapita³owym, surowcowo-towarowym i pieniê¿nym na migracje warto¶ci przedsiêbiorstw, na destrukcjê i kreowanie ich warto¶ci.
Prof. dr hab. Irena Lichniak,
Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie
Przej¶cie od G-7 do G-20 zmienia kierunek strumieni kapita³u finansowego i kapita³u spo³ecznego. Recenzowana ksi±¿ka jest dobrym przewodnikiem po megatrendach XXI wieku.
Prof. dr hab. Jan K. Solarz,
Akademia Finansów w Warszawie


Cena: 41.83 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ekonomia

Wielkie poszukiwanie. Historia ekonomicznego geniuszu (59.42z)
Ubezpieczenia gospodarcze i spo³eczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne (99.00z)
Makrowikinomia Reset ¶wiata i biznesu (54.90z)
Ekonomia ¿ycia. Od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego ¶wiata wp³ywaj± na nasze codzienne ¿ycie (57.00z)
Tam gdzie dzieci s± luksusem (38.17z)
Wprowadzenie do ekonometrii (50.15z)
Emigracja do USA. Wydanie VIII (39.20z)
¦wiat do przeróbki Spekulanci bankruci giganci i ich rywale. J0540-RPK (29.74z)
Siedem kultur kapitalizmu (59.00z)
Wojny walutowe. Nadej¶cie kolejnego globalnego kryzysu (44.90z)
Nieruchomo¶æ kredyt hipoteka (33.92z)
Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych (41.65z)
Pomiar uniwersalny. Odkrywanie w biznesie warto¶ci niematerialnych (42.42z)
Badania statystyczne (59.00z)
Money matters (39.00z)
Gospodarka rozwój krach (46.00z)
Zachód (39.00z)
Globalny kryzys a jednocz±ca siê Europa (33.15z)
Ekonomia przedsiêbiorstw Poradnik dla niefinansistów (33.92z)
Ekonomia wdziêczno¶ci. Zasada wzajemno¶ci w biznesie (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu (60.80z)
Pocz±tkuj±cy mened¿er. Wydanie VI (27.93z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza. eBook. Mobi (19.95z)
Przewodnik praktycznego zarz±dznia (45.00z)
Krym. Pó³wysep rozmaito¶ci (wydanie IV) (34.90z)
Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (41.07z)
Zapraszam do gabinetu inwestora gie³dowego. Przewodnik po inwestowaniu na gie³dzie (75.65z)
Psychologia sukcesu (46.67z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej. eBook. Pdf (27.90z)
Zarz±dzanie p³ynno¶ci± finansow± przedsiêbiorstw (41.65z)
Balsam dla duszy kobiety (37.89z)
Ekonomia zrównowa¿onego rozwoju (42.42z)
126 dni na kanapie. Motocyklem dooko³a ¶wiata. Wydanie 1 (39.90z)
Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspiruj± innych do dzia³ania (39.00z)
Ekonomia dla bystrzaków (34.90z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (67.92z)
Podstawy zarz±dzania projektami (51.77z)
Pakiet. Si³a pozytywnego zarz±dania (149.90z)
Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak dzia³a ego (12.90z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu. eBook. Pdf (29.90z)