e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -15%


Zakupy z Excelem bez tajemnic. Statystyka, prognozowanie i zarz±dzanie zakupami

Sarjusz-Wolski Zdzis³aw
promocja -15%
cena: 37 z 31.45 z
Data wydania: 2009
stron: 240, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Nowa ksi±¿ka Zdzis³awa Sarjusza-Wolskiego po¶wiêcona jest g³ównie zarz±dzaniu zakupami towarów z wykorzystaniem powszechnie dostêpnego arkusza kalkulacyjnego Excel. Zaprezentowane w ksi±¿ce mo¿liwo¶ci wykorzystania mechanizmów Excela w tym funkcji statystycznych i Solvera oraz opracowanych przez Autora formu³ pozwalaj± na zastosowanie omawianych metod w praktyce, bez konieczno¶ci gruntownego zg³êbiania ich podstaw teoretycznych. Z tak± prezentacj± metod spotykam siê po raz pierwszy. prof. dr hab. Czes³aw Skowronek
Du¿a u¿yteczno¶æ tej publikacji polega na tym, ¿e dziêki szczegó³owemu opisaniu na przyk³adach wykorzystanych w nich funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel umo¿liwia jej zastosowanie w praktyce biznesowej ka¿dego przedsiêbiorcy stykaj±cego siê z problematyk± zakupów i z decyzjami planistycznymi. Warto dodaæ, ¿e ksi±¿ka napisana zosta³a w lekkiej i dowcipnej formie, co niew±tpliwie przyczyni siê do jej popularno¶ci w¶ród czytelników. prof. dr hab. W³odzimierz Rydzkowski
Zakupy z Excelem... to ¶wietnie napisana ksi±¿ka.Komentarze Autora do prezentowanych metod, wzorów i obliczeñ skrz± siê dowcipem, anegdotami i erudycj±, czyni±c jej lekturê wyj±tkowo przyjemn± i lekk±, pomimo wielkiej wagi poruszanych problemów. Zakupy z Excelem... mogê z pe³nym przekonaniem poleciæ logistykom i mened¿erom ds. zakupów w przedsiêbiorstwie, praktykom, zajmuj±cym siê prognozowaniem popytu, cz³onkom zarz±dów spó³ek, ca³ej rzeszy studentów logistyki, doktorantów i s³uchaczy studiów podyplomowych oraz akademikom i koneserom metod statystyczno-matematycznych w zastosowaniach biznesowych. prof. dr hab. Danuta Kempny


Cena: 31.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Wprowadzanie zmiany w organizacji. Teoria w praktyce (49.45z)
Pasja i dyscyplina strategii (42.42z)
Decyduj±cy czynnik (50.40z)
Logistyka us³ug (27.20z)
Statystyka dla mened¿erów (50.15z)
Etyka biznesu. Teoretyczne za³o¿enia, praktyka zastosowañ (54.00z)
Cykl popularno¶ci. Wybór odpowiedniej innowacji we w³a¶ciwym czasie (63.00z)
Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu (60.80z)
Dobry szef z³y szef (50.92z)
Droga innowacji (59.00z)
Dokumentacja czasu pracy. Wyja¶nienia, obliczenia, przyk³ady i wzory (101.15z)
Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwa³ego rozwoju i zwyciêstwa firm (69.90z)
Zarz±dzanie w XXI wieku. Wyzwania (45.64z)
Marketing (49.45z)
Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców (58.65z)
Ma³ymi krokami do Wielko¶ci. Jak rozwin±æ w³asn± firmê (73.00z)
Badania operacyjne w przyk³adach i zadaniach (46.67z)
Kto zabi³ zmianê' (18.97z)
Sztuka wojny. Wydanie III (12.90z)
Zarz±dzanie miêdzynarodowe. Teoria i praktyka (51.30z)

Pozostae z kategorii: Komputer w biurze

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów (57.85z)

Pozostae z serii: Inne

Hipnotyczny marketing. Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu. (69.00z)
4-godzinny tydzieñ pracy (38.02z)
Finanse miêdzynarodowe (59.00z)
Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak dzia³a ego (39.00z)
Komputer PC dla seniorów (34.90z)
P³ynno¶æ finansowa w ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstwach (41.07z)
Jak za³o¿yæ i prowadziæ dzia³alno¶æ gospodarcz± w Polsce i wybranych krajach europejskich (38.68z)
W³adza i kierowanie (29.75z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz. eBook. Mobi (31.99z)
Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych (44.90z)
Dlaczego pi±tkowi uczniowie pracuj± dla trójkowych a czwórkowi zostaj± urzêdnikami (43.43z)
Zakupy w sieci dla seniorów (22.20z)
Jak najlepiej zaprezentowaæ siê podczas rozmowy kwalifikacyjnej (12.67z)
Marketing relacji Teoria i praktyka (37.00z)
Spektakularne upadki wielkich firm (59.00z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. Mobi (31.99z)
Korporacyjni Herosi. Daj pracownikom woln± rêkê, zdynamizuj klientów, przekszta³æ swoj± firmê (42.42z)
Mapy my¶li w biznesie. Jak twórczo i efektywnie osi±gaæ cele za pomoc± mind mappingu (39.00z)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta. eBook. Mobi (31.99z)
Trzeci poziom dojrza³o¶ci. Szczê¶liwe ¿ycie po sze¶ædziesi±tce (20.94z)