e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Kszta³towanie cen. Praktyczny poradnik

Bjorn Lunden
promocja -14%
cena: 39.441860465116 z 33.92 z
Data wydania: 2009
stron: 128, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
"Kszta³towanie cen" to ksi±¿ka, która traktuje o trudnej sztuce ustalania cen na oferowane produkty - towary i us³ugi. W³a¶ciwe kszta³towanie cen jest niezmiernie wa¿nym, choæ czêsto pomijanym i niedocenianym czynnikiem wp³ywaj±cym na zwiêkszenie wielko¶ci i op³acalno¶ci sprzeda¿y.
Nie istnieje chyba ¿aden inny zabieg, który mia³by tak du¿y wp³yw na wynik przedsiêbiorstwa, a kosztowa³ tak niewiele - przecie¿ ustalenie albo zmiana ceny w praktyce nic nie kosztuje. A korzy¶ci, jakie wi±¿± siê z wyznaczeniem odpowiedniej ceny na produkt, s± nie do przecenienia. Ksi±¿ka ta pomo¿e Ci obliczyæ w³a¶ciw± cenê i wybraæ odpowiedni± strategiê cenow± dla Twoich produktów.


Cena: 33.92 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Zarz±dzanie w XXI wieku. Wyzwania (45.64z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (63.67z)
W poszukiwaniu doskona³o¶ci w biznesie (69.90z)
Kszta³towanie modeli biznesu w procesie kreacji warto¶ci przedsiêbiorstw (95.00z)
Big Boss (34.90z)
Sekrety bogacenia siê (21.17z)
Metody sprawnego zarz±dzania (44.63z)
Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji (39.90z)
Zarz±dzanie nieruchomo¶ciami (84.15z)
Realizacja strategii (50.92z)
Zarz±dzanie miêdzynarodowe. Teoria i praktyka (51.30z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)
Droga innowacji (59.00z)
Outsourcing w zarz±dzaniu przedsiêbiorstwami (40.24z)
Wojna marketingu z zarz±dzaniem (44.12z)
Zyskaj na czasie. Quick Response Manufacturing - innowacyjna metoda zarz±dzania przedsiêbiorstwem (59.42z)
Mened¿er coachem. Jak rozmawiaæ, by osi±gn±æ rezultaty (50.15z)
Sprzeda¿ osobista i zarz±dzanie zespo³em sprzeda¿y (64.35z)
Toyota pod ostrza³em (59.90z)
Zarz±dzanie ³añcuchami dostaw (46.67z)

Pozostae z kategorii: Twoja kariera

Trudna sztuka konfrontacji. Jak poradziæ sobie ze z³amanymi obietnicami, zawiedzionymi oczekiwaniami i niew³a¶ciwym zachowaniem (39.90z)
Winning. Odpowiedzi (39.00z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (12.90z)
Dlaczego chcemy ¿eby¶ by³ bogaty (51.05z)
Rachunkowo¶æ finansowa od podstaw (50.15z)
Lider bez maski (59.00z)
Przywództwo i oszukiwanie samego siebie. Jak uwolniæ siê z pu³apki uprzedzeñ (44.90z)
Awans. Jak utrzymaæ siê na stanowisku (39.00z)
Kultura pracy mened¿era (42.13z)
Same s³uszne decyzje (37.32z)
Energia! ¯yj pe³ni± ¿ycia. Odkryj 10 rodzajów ludzkiej motywacji (42.42z)
Efekt tygrysa - pu¶æ swoj± osobist± markê w ruch! (35.01z)
Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce (33.92z)
Techniki sprzeda¿y osobistej (33.15z)
Psychologia sukcesu (46.67z)
Sztuka wojny. Wydanie III (12.90z)
W sieci korzy¶ci. Jak wykorzystaæ LinkedIn w kontaktach zawodowych (11.90z)
Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty (74.90z)
Trzydzie¶ci sze¶æ strategii staro¿ytnych Chin (39.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna (42.42z)

Pozostae z serii: Inne

Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Gra gie³dowa. Jak rozs±dnie inwestowaæ w pozbawionym rozs±dku ¶wiecie (67.00z)
Rytua³y dla trojga (18.99z)
Jak wygrywaæ ka¿dy spór. Negocjacje w ¿yciu codziennym (29.90z)
Stra¿nik Mafii (4.00z)
Manifest obfito¶ci. 10 prostych zasad (29.90z)
Negocjacje. Sprawdzone strategie (22.78z)
Zbyt wielcy by upa¶æ (50.92z)
CSR doskonalenie relacji spo³ecznych w firmie (59.00z)
The Right Steps to Business English + CD (25.50z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów. eBook. ePub (13.95z)
Access. Analiza danych. Receptury (42.90z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz. eBook. ePub (29.90z)
Doskona³a prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu. eBook. ePub (17.90z)
My¶l i bogaæ siê. Ksi±¿ka æwiczeñ (45.00z)
Etykieta w biznesie. eBook. Mobi (31.99z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie. eBook. Pdf (35.90z)
Ram Dass i Król Zachodnich Smoków (39.90z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie III (59.00z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. Pdf (14.90z)
Zachód (39.00z)