e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Rekrutacja pracowników. Praktyczny poradnik dla pracodawcy

Lunden Bjorn
promocja -14%
cena: 39.441860465116 z 33.92 z
Data wydania: 2012
stron: 130, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
"Rekrutacja pracowników. Praktyczny poradnik dla pracodawcy" to poradnik dla pracodawców, którzy chc± opanowaæ sztukê zatrudniania odpowiednich ludzi. Jest on przeznaczony zarówno dla tych, którzy maj± ju¿ do¶wiadczenie w rekrutacji pracowników, jak i dla tych, którzy przeprowadzaj± rekrutacjê po raz pierwszy.
Dobrze przeprowadzony proces rekrutacyjny zakoñczony wybraniem tego odpowiedniego cz³owieka jest bardzo istotny - dobrzy wspó³pracownicy to przecie¿ podstawa sukcesu ka¿dego przedsiêbiorstwa i ka¿dej organizacji. Ta ksi±¿ka podpowie, jak przygotowaæ i przeprowadziæ proces rekrutacji pocz±wszy od sformu³owania profilu wymagañ, przygotowania og³oszenia rekrutacyjnego, poprzez rozmowy kwalifikacyjne i testy, a¿ do dokonania ostatecznego wyboru nowego pracownika.


Cena: 33.92 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Twoja kariera

Fundamenty kariery. Strategiczne poszukiwanie i zdobywanie pracy (23.94z)
Rework (39.90z)
Jak oczarowaæ klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowañ konsumenckich (39.00z)
Doradztwo organizacyjne (45.64z)
Wypalenie zawodowe (41.07z)
Zarz±dzanie Jak zarz±dzaæ i byæ zarz±dzanym (64.90z)
Serce, inteligencja, odwaga i szczê¶cie. Co jest potrzebne ka¿demu przedsiêbiorcy i co jest niezbêdne do utworzenia wspania³ej firmy (50.92z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (12.90z)
Inwestycyjny poradnik bogatego ojca. W co inwestuj± bogaci czego nie robi± biedni i klasa ¶rednia (51.05z)
Skuteczny prezenter (49.90z)
Pozytywna psychologia pora¿ki (29.67z)
¯ycie na ziemi Poradnik dla kosmitów (44.90z)
Czy jeste¶ wystarczaj±co bystry, ¿eby pracowaæ w Google' (39.90z)
Pozytywne my¶lenie kluczem do sukcesu (39.90z)
100 sekretów. Mistrza Sprzeda¿y (24.90z)
Asystentka na europejskim rynku pracy (30.40z)
Zarz±dzanie rozwojem pracowników. Kompleksowe i praktyczne ujêcie (29.18z)
Ustawienia systemowe w biznesie i organizacjach (24.90z)
Grzeczne dziewczynki nie dostaj± tego, czego chc±. 99 sposobów na zas³u¿ony szacunek, wypracowany sukces i wymarzone ¿ycie (22.68z)
Pewno¶æ siebie (22.78z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Zmotywuj siê (28.82z)
W³adca Jêzyków, czyli prawie wszystko o tym, jak zostaæ poliglot± (39.90z)
Prawda o wypaleniu zawodowym (41.07z)
Rozmowa kwalifikacyjna (35.49z)
Prawda o wypaleniu zawodowym (49.45z)
Zaatakuj swój dzieñ, zanim on zaatakuje Ciebie! Sprytne zarz±dzanie czasem w biznesie i na co dzieñ (25.90z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (39.00z)
Psychologia dla trenerów. Szkolenia (65.00z)
Basic English for Business 3 -ksi±¿ka z p³yt± CD (38.02z)
Pozytywne my¶lenie kluczem do sukcesu (39.90z)
Asystentka na europejskim rynku pracy (30.40z)
Nauka perswazji czyli jak w 8 minut postawiæ na swoim (33.45z)
Pasja i dyscyplina strategii (42.42z)
Mind Sale First. Umys³ Sprzedaje Pierwszy (18.42z)
Zbyt wielcy by upa¶æ (50.92z)
Dzieñ dobry i co dalej (37.32z)
Trening umys³u dla bystrzaków (39.00z)
Pocz±tkuj±cy mened¿er. Wydanie VI (27.93z)
100 sekretów. Mistrza Sprzeda¿y (12.90z)
Wypalenie zawodowe (41.07z)

Pozostae z serii: Inne

NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012. eBook. Mobi (19.95z)
S³owacja. Karpackie serce Europy. Wydanie 2 (34.90z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II. eBook. Mobi (37.00z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. Mobi (37.00z)
Filozofia Kaizen w biurze (27.92z)
Zwyciêskie opowie¶ci. Jak porozumiewaæ siê, przekonywaæ, wygrywaæ dziêki ukrytej potêdze opowie¶ci (50.92z)
Sprzedawanie samego siebie. Nowa psychologia handlowania. eBook. Mobi (31.99z)
Bli¿ej siebie Rozmowy z Mistrzami. O ¿yciu, uczuciach, marzeniach, relacjach, zdrowiu, finansach i mo¿liwo¶ci zmiany siebie (31.45z)
Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce (49.45z)
Reklamuj siê z Google. Skuteczne rozwi±zania i przyk³ady (41.40z)
Innowacyjno¶æ przepis na sukces. Model (52.40z)
Mózg. Nieoficjalny podrêcznik (39.00z)
House i psychologia. Humanitaryzm jest przereklamowany (34.90z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê. eBook. Pdf (31.99z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA (37.00z)
Zdrowie masz we krwi! Jak ¿yæ w zgodzie z grup± krwi (12.90z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic (49.00z)
Zakupy na obcasach (29.67z)
Biuro Wszelkiego Pocieszenia (9.90z)
Zarz±dzanie mark± w segmencie B2B (59.42z)