e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Zarz±dzanie siln± mark±

cena: 69.00 z
Data wydania: 2011
stron: 444, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Znaczenie marki jako sk³adnika warto¶ci niematerialnych i prawnych ró¿nych instytucji -nie tylko przedsiêbiorstw, ale tak¿e m.in. po¶redników handlowych, klubów sportowych, organizacji non profit, szkól wy¿szych - wci±¿ ro¶nie, Marka staje siê te¿ wa¿nym narzêdziem konkurowania miast, regionów czy krajów. Skutkuje to wzrostem zainteresowania tematem kszta³towania strategii dla danej marki, ukierunkowanej na tworzenie i utrzymywanie jej kapita³u, si³y i warto¶ci.

Celem ksi±¿ki jest analiza wybranych czynników determinuj±cych rozwój marek oraz strategie markowe, a tak¿e charakterystyka ró¿nych aspektów zarz±dzania mark±, w tym planowania i realizacji strategii marki i portfela marek instytucji, oraz identyfikacja atrybutów silnej marki. Szczegó³owo omówiono m.in. nastêpuj±ce zagadnienia:
  • definicja marki, ewolucja jej znaczenia i zastosowania w dzia³alno¶ci organizacji,
  • elementy zarz±dzania mark±, podejmowanie decyzji strategicznych z ni± zwi±zanych,
  • prawne aspekty zarz±dzania mark±, w tym miêdzynarodowy i polski system ochrony znaków towarowych oraz inne regulacje prawne,
  • narzêdzia marketingu mix s³u¿±ce kszta³towaniu silnej marki,
  • proces kszta³towania programu lojalno¶ciowego marki, rodzaje funkcjonuj±cych programów,
  • semiotyczne i antropologiczne aspekty kreowania marki,
  • najwa¿niejsze problemy zarz±dzania mark± w sytuacji kryzysowej.

Ksi±¿ka zosta³a napisana przez wyk³adowców Podyplomowego Studium Zarz±dzania Mark± w Kolegium Gospodarki ¦wiatowej SGH w Warszawie, Jest przydatnym ¼ród³em wiedzy dla kadry zarz±dzaj±cej wszelkiego rodzaju przedsiêbiorstw i instytucji, pracowników dzia³ów marketingu, a tak¿e studentów kierunków zwi±zanych z marketingiem i zarz±dzaniem.


Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

CEO. Dyrektor do spraw zaanga¿owania (53.55z)
Innowacje i jako¶æ w zarz±dzaniu organizacjami (37.94z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)
Wzrost. Idea³y jako si³a napêdowa rozwoju i wzrostu rentowno¶ci najwybitniejszych firm ¶wiata (59.42z)
Marka prywatna. Jak przeszkat³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (73.00z)
Nowoczesne rozwi±zania w logistyce (49.00z)
¯ycie i praca. Jak znale¼æ czas na wszystko (30.00z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)
Skuteczne doradztwo strategiczne (42.42z)
Zarz±dzanie nieruchomo¶ciami (84.15z)
Walka z rekinami biznesu. Sze¶cian wzrostu w konkurencji opartej na skali (49.00z)
Zarz±dzanie innowacjami (46.36z)
Jak korzystaæ z ekspertów zewnêtrznych (38.25z)
Przewidywalne rezultaty w nieprzewidywalnych czasach (39.90z)
Przez innowacjê do wzrostu. Jak wprowadziæ innowacjê prze³omow± (41.65z)
Zakupy z Excelem bez tajemnic. Statystyka, prognozowanie i zarz±dzanie zakupami (31.45z)
Opanowaæ czas (19.43z)
Cykl popularno¶ci. Wybór odpowiedniej innowacji we w³a¶ciwym czasie (63.00z)
Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty (74.90z)
Strategie zarz±dzania wiedz±. Modele teoretyczne i empiryczne (46.67z)

Pozostae z kategorii: Marketing

Inwestorski marketing - mix (41.65z)
Marketing Materia³y do æwiczeñ (39.00z)
Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce (59.00z)
Zaufaj mi, jestem k³amc±. Wyznania eksperta ds. manipulowania mediami (26.94z)
My¶l jak Zuck. Piêæ sekretów biznesowych Marka Zuckerberga - genialnego za³o¿yciela Facebooka (37.00z)
Sztuka rynkologii (49.00z)
Marketing (75.43z)
Sztuka rynkologii (12.90z)
Idealna reklama. Sztuka promowania aplikacji w internecie (27.30z)
Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizê danych (79.00z)
e-Marketing przedsiêbiorstwa w spo³eczno¶ci wirtualnej (50.00z)
B³yskotliwy mened¿er. Co dobry mened¿er wie, robi i mówi (40.72z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
Marketing (49.45z)
Geniusz marketingu (84.15z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone (39.90z)
Piêæ najwa¿niejszych pytañ (41.65z)
Strategiczny brand marketing. Praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla mened¿erów i nie tylko (44.90z)
Sukces w niszach rynkowych (39.50z)
Wprowadzenie do miêdzynarodowych rynków finansowych (79.00z)

Pozostae z serii: Inne

Przemów do nich! Teoria i praktyka wystÅ¡pieñ publicznych. eBook. Mobi (21.99z)
Lubiê to! Potêga marketingu szeptanego na Facebooku (39.00z)
Potêga perswazyjnej komunikacji. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby zawsze s³yszeæ "TAK!" (25.93z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. eBook. Pdf (29.90z)
Metody ilo¶ciowe w badaniach marketingowych (41.07z)
Gdyby g³upota mia³a skrzyd³a. Najs³ynniejsze katastrofy marketingu hi-tech. Wydanie drugie (45.60z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook. Pdf (19.90z)
Pewno¶æ siebie (22.78z)
12 kroków uczciwej* sprzeda¿y (14.90z)
Z talentem do gwiazd. Jak robiæ karierê w show-biznesie (23.94z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (48.93z)
Rób to co kochasz a znajdziesz w sobie si³ê (33.15z)
Sztuka wojny. Wydanie III (12.90z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (20.94z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem. eBook. ePub (26.90z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem. eBook. Mobi (26.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy. eBook. ePub (29.90z)
Gotowi na wszystko. 52 zasady efektywno¶ci w pracy i ¿yciu (29.00z)
Wszyscy jeste¶my sprzedawcami!. eBook. Pdf (19.90z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych. eBook. Pdf (31.99z)