e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu

Che³miñski Dariusz, Drzewiecki Aleksander, Kubica Ewa
promocja -14%
cena: 127.5 z 109.65 z
Data wydania: 2011
stron: 376, twarda oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

To ¶wietna ksi±¿ka o jednym z najmniej docenianych wymiarów polskiego sukcesu: nie by³oby polskiej transformacji bez liderów biznesu, którzy ka¿dego dnia musz± odpowiadaæ na wyzwania coraz bardziej konkurencyjnej globalnej gospodarki, którzy musz± mieæ wizje rozwoju firm, ale przede wszystkim zdolno¶æ wdra¿ania tych wizji w ¿ycie, przek³adania ich na sukces. Liderzy firm dzia³aj±cych w Polsce burz± stereotypowy obraz biznesu i udowadniaj±, ¿e dobre przywództwo odmienia nie tylko firmy, ale równie¿ nasz± kulturê, ¶rodowisko spo³eczne, ¿e sta³o siê elementem spo³ecznego rozwoju. Co dla mnie, jako kobiety, wa¿ne, w¶ród bohaterów jest piêæ kobiet, a zebrane dobre praktyki pokazuj±, ¿e dobre przywództwo odzwierciedla bardziej kobiecy ni¿ mêski styl kierowania, bo licz± siê partnerskie relacje, koncentracja na ludziach, wspó³uczestnictwo. Krzepi±ce, ¿e w Dobrym przywództwie czytamy nie o Amerykanach czy Francuzach, lecz o sobie. To tak¿e nowa jako¶æ.
Henryka Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Czeka³e¶ na ksi±¿kê, która opisuje cechy wyró¿niaj±ce dobrych liderów, dokumentuj±c± w osobistych wywiadach tajniki sukcesu wybitnych polskich liderów biznesu? Poszukujesz inspiracji i wskazówek, które krok po kroku wyja¶niaj±, jak staæ siê naprawdê skutecznym przywódc±? Nie musisz d³u¿ej czekaæ - przeczytaj egzemplarz Dobrego przywództwa ju¿ dzi¶!
Marshall Goldsmith, autor bestsellerów "New York Timesa": MOJO i What Got You Here Won't Get You There

Cieszê siê, ¿e wreszcie powsta³a dojrza³a ksi±¿ka dotycz±ca przywództwa wyra¼nie odnosz±ca siê do polskich do¶wiadczeñ liderów biznesowych, a zarazem oparta na solidnej bazie ¶wiatowych autorytetów. Dobrze dobrana dwudziestka Polaków - mened¿erów reprezentuj±cych ró¿ne drogi doj¶cia do obecnej pozycji i prowadz±cych firmy ró¿nych bran¿ - daje silne podstawy do wyrobienia sobie opinii na temat przywództwa partycypacyjnego próbuj±cego równowa¿yæ wp³yw i znaczenie podstawowych grup interesariuszy: w³a¶cicieli, klientów i pracowników firmy. Ksi±¿ka napisana jest w sposób u³atwiaj±cy zrozumienie istoty dobrego przywództwa, ¶wietnie ³±czy teoriê z polskimi dobrymi praktykami.
dr Krzysztof Paw³owski, Rektor WSB-NLU z siedzib± w Nowym S±czu

Wizja i nadawanie sensu, My ponad Ja, Nieodzowna kultura, Dyscyplina komunikacji - te i inne tematy poruszane w ksi±¿ce odnosz± siê do przywództwa, które zmieni zarówno Ciebie, jak i Twój zespó³, które otworzy przed Tob± zupe³nie now± p³aszczyznê dzia³ania. Pomy¶l, co przywództwo, które ja nazywam tak¿e "odwa¿nym", mo¿e zrobiæ dla Twojej organizacji.
przywództwa, ¶wietnie ³±czy teoriê z polskimi dobrymi praktykami.
Susan Scott, autorka bestsellerów Fierce Conversations i Fierce Leadership

To wyj±tkowa ksi±¿ka nie tyle o samym biznesie, co o twórcach biznesu. Przenikliwe obserwacje i analizy umiejêtno¶ci przywódczych wyselekcjonowanych liderów doskonale obrazuj± okres transformacji w Polsce, w którym strach czy obawy zosta³y zniwelowane wizj±, optymizmem, kompetencj± my¶low± i wra¿liwo¶ci± na otoczenie. Powinni¶my byæ dumni, ¿e mamy takich liderów, a przecie¿ bohaterowie tej ksi±¿ki to tylko przyk³adowa grupa polskich przywódców, którzy nie ustêpuj± liderom ¶wiata zachodniego pod wzglêdem swojej kreatywno¶ci, determinacji, woli zwyciêstwa i wra¿liwo¶ci na losy cz³owieka.
Józef Wancer, by³y Prezes Zarz±du Banku BPH, Doradca Zarz±du Deloitte
Cena: 109.65 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Przywództwo

Przywództwo. Z³ote zasady (49.90z)
Sun Tzu. Sztuka wojny (34.90z)
Przywództwo doskona³e (63.00z)
B±d¼ liderem (38.17z)
Zasady skutecznego przywództwa. Poznaj mechanizmy efektywnego i twórczego kierowania lud¼mi (34.21z)
Strateg. B±d¼ takim liderem, jakiego potrzebuje twoja firma (42.42z)
Prowadzenie zebrañ i prezentacji (10.32z)
Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne (42.42z)
Przywództwo w czasach niepewno¶ci godpodarczej (22.78z)
Przywództwo Alfa. Narzêdzia dla liderów biznesu, którzy oczekuj± wiêcej od ¿ycia (59.00z)
Cztery obsesje wyj±tkowego szefa (39.90z)
Kszta³towanie liderów. Siedem zasad rozwijania zdolno¶ci przywódczych (41.65z)
Otwarte przywództwo w czasach mediów spo³ecznych (58.65z)
Walka o wewnêtrzne wp³ywy w firmie. Przypowie¶æ o przywództwie, które z kolegów czyni rywali (30.40z)
Przywództwo edukacyjne. Wspó³czesne wyzwania (41.65z)
Pomarañczowa rewolucja w biznesie. Jak jeden wybitny zespó³ mo¿e dokonaæ przeobra¿enia ca³ej organizacji (CD) (39.90z)
B±d¼ liderk±. Strategie przywódcze dla kobiet (43.73z)
Strategia konfliktu (59.00z)
Rozwijanie umiejêtno¶ci przywódczych (53.55z)
Standout. Innowacyjny test do oceny silnych stron (54.90z)

Pozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Zarz±dzanie Teoria i praktyka (74.59z)
Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych (84.15z)
Finanse przedsiêbiorstw (45.05z)
£ad korporacyjny (49.00z)
As One. Przekszta³æ indywidualne dzia³anie w potêgê zespo³u (79.00z)
Pe³na partycypacja w zarz±dzaniu. Tajemnica sukcesu najwiêkszych eksperymentów mened¿erskich ¶wiata (59.00z)
Zatrudniaj mistrzów (59.00z)
Mapy my¶li dla biznesu (38.25z)
Pomarañczowa rewolucja w biznesie. Jak jeden wybitny zespó³ mo¿e dokonaæ przeobra¿enia ca³ej organizacji (CD) (39.90z)
Przewaga nad konkurentami (38.17z)
Coaching kadry kierowniczej (42.42z)
Poradnik kontrolowanego przedsiêbiorcy (29.67z)
Innowacyjno¶æ przepis na sukces. Model (52.40z)
Mened¿er uczy siê od koni. Innowacyjne zarz±dzanie inspirowane Horse Assisted Education (39.43z)
Zarz±dzanie ma³± i ¶redni± firm± w teorii i w æwiczeniach (80.00z)
Komunikacja w zespole wirtualnym (39.10z)
Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku (59.00z)
Zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa (49.72z)
Coaching dla mened¿erów (29.67z)
Cztery obsesje wyj±tkowego szefa (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Wiêcej ni¿ s³owa (33.92z)
Zatrudnianie osób z niepe³nosprawno¶ci±. Pozyskiwanie utalentowanych pracowników i ich adaptacja w ¶rodowisku pracy (50.15z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. ePub (21.99z)
Zarz±dzanie ryzykiem walutowym. eBook. Mobi (27.90z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Pdf (19.90z)
Legalny doping emocjonalny. eBook. Pdf (19.90z)
Czytaj dwa razy szybciej!. eBook. Pdf (23.90z)
Wspó³czesna analiza strategii (79.00z)
Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie II (39.90z)
Fizyka sukcesu. Naukowe metody osi±gania osobistego i finansowego szczê¶cia (37.00z)
Przyspieszony kurs kreatywno¶ci (44.00z)
Przywództwo wy¿szego stopnia (50.92z)
A mo¿e zmienisz zdanie' Sekrety perswazyjnego pisania (37.00z)
Siedem dróg do relaksacji. Naucz siê, jak pokonaæ stres (24.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (31.99z)
Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwi±zania w biznesie (63.20z)
Sztuka spekulacji po latach tom 1-2 (142.80z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. eBook. ePub (29.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. Pdf (21.99z)
Zapamiêtywanie w æwiczeniach (29.66z)