e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Finanse
Seria: Inne
Promocja: -15%


Interpretacja i analiza przep³ywów pieniê¿nych

¦nie¿ek Ewa, Wiatr Micha³
promocja -15%
cena: 69 z 58.65 z
Data wydania: 2011
stron: 424, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

W ksi±¿ce omówiono najwa¿niejsze aspekty interpretacji, analizy i praktycznego wykorzystania informacji o przep³ywach pieniê¿nych. Problematykê cash fIow ujêto kompleksowo, co pozwoli na pe³ne zrozumienie procesów generowania, interpretowania, analizowania i monitorowania u¿ytecznej, rzetelnej, porównywalnej i wiarygodnej informacji o przep³ywach pieniê¿nych, zarówno w ujêciu retrospektywnym (aspekt sprawozdawczy), jak i prospektywnym (aspekt mened¿erski).
G³ówne obszary tematyczne poruszone w opracowaniu to:
- zagadnienia ogólne dotycz±ce informacji o przep³ywach pieniê¿nych - ich przydatno¶æ i znaczenie oraz sprawozdawczy aspekt przep³ywów pieniê¿nych,
- interpretacja i analiza informacji o przep³ywach pieniê¿nych w ujêciu ex post- diagnozowanie kondycji finansowej podmiotów gospodarczych na podstawie segmentowych strumieni przep³ywów pieniê¿nych, analiza wska¼nikowa cash flow,
- przep³ywy pieniê¿ne w ujêciu prospektywnym - zastosowanie przep³ywów pieniê¿nych w zarz±dzaniu elementami kapita³u obrotowego, zarz±dzanie p³ynno¶ci± finansow±, prognozowanie sprawozdañ finansowych,
- wykorzystanie informacji o przep³ywach pieniê¿nych w kontek¶cie poszukiwania warto¶ci dla w³a¶cicieli.
Cena: 58.65 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Skuteczne strategie wynagrodzeñ tworzenie i zastosowanie (75.65z)
Fundusze Unii Europejskiej (50.15z)
Inwestycyjny boom. Si³a spokoju i m±drej strategii (35.92z)
Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów (34.90z)
Mistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone (49.00z)
Sprawozdanie finansowe przedsiêbiorstwa (50.92z)
Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie (34.90z)
Podatkowa ksiêga przychodów i rozchodów bez tajemnic (43.92z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone (11.00z)
Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami. eBooki (22.90z)
Analiza i planowanie finansowe (29.00z)
Bankowo¶æ instytucje, operacje, zarz±dzanie (41.83z)
Zas³ona dymna. Jak naginaæ fakty i liczby dla swoich potrzeb (6.00z)
Rozwa¿ny inwestor. Wydanie II zaktualizowane (11.90z)
Dlaczego Twój makler wola³by, ¿eby¶ TEGO nie wiedzia³' (27.93z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów (17.90z)
Finanse publiczne Teoria i praktyka (66.21z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora (69.00z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie (17.90z)

Pozostae z serii: Inne

Polityka fiskalna w strefie euro (39.52z)
Geografia ekonomiczna (58.65z)
Dziecko w szkole kreatywnego my¶lenia (41.90z)
Sukces jest kobiet± (26.59z)
Statystyka dla mened¿erów (50.15z)
Zarz±dzanie warto¶ci± projektów (39.00z)
Zarz±dzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania. eBook. ePub (37.00z)
Access 2007 PL. Formu³y, raporty, kwerendy. Rozwi±zania w biznesie (79.00z)
Sztuka podstêpu. £ama³em ludzi, nie has³a. Wydanie II (39.90z)
Zaawansowana rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.30z)
Tatry, Pieniny, Orawa i Spisz. Pomys³y na góralsk± przygodê. Wydanie 1 (24.90z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III. eBook. Mobi (31.99z)
BRAND sense - marka piêciu zmys³ów (49.00z)
Strateg (audiobook CD) (33.92z)
Etyczna manipulacja, czyli jak sprawiæ, ¿eby ludzie naprawdê Ciê lubili (15.19z)
Innowacyjno¶æ przepis na sukces. Model (52.40z)
Siedem dróg do relaksacji. Naucz siê, jak pokonaæ stres (24.90z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych. eBook. Mobi (35.90z)
Napoleon Hill. Pocz±tek wielkiej kariery. eBook. ePub (31.99z)