e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Finanse; Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -15%


Podstawy in¿ynierii finansowej

Szopa Andrzej
promocja -15%
cena: 49 z 41.65 z
Data wydania: 2012
stron: 172, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Podstawowym celem in¿ynierii finansowej jest zarz±dzanie ryzykiem finansowym wynikaj±cym ze zmienno¶ci zewnêtrznych przep³ywów pieniê¿nych przedsiêbiorstwa. Pojawianie siê nowych ¼róde³ ryzyka wymaga poszukiwania skutecznych metod i instrumentów zarówno transferu ryzyka, jak i wykorzystywania ryzyka jako ¼ród³a dodatkowych dochodów. Aby te dzia³ania mo¿na by³o realizowaæ, konieczne jest dysponowanie odpowiednimi kwalifikacjami, które pozwol± wyodrêbniaæ ¼ród³a ryzyka, a tak¿e dokonywaæ jego pomiaru.

W ksi±¿ce omówiono cechy in¿ynierii finansowej i metody, jakimi siê pos³uguje. Przedstawiono podstawowe zagadnienia, którymi zajmuje siê ta dziedzina finansów, a nale¿± do nich m.in.:
  • istota, struktura i rodzaje ryzyka finansowego,
  • instrumenty transferu ryzyka finansowego,
  • ryzyko rynkowe - kszta³towanie stóp procentowych i ryzyko kursu walutowego,
  • w³a¶ciwo¶ci i rodzaje ryzyka pogodowego,
  • ryzyko kredytowe i kredytowe instrumenty pochodne,
  • zarz±dzanie ryzykiem finansowym w przedsiêbiorstwie,
  • okre¶lanie prawdopodobieñstwa upad³o¶ci spó³ek.

Ksi±¿ka przeznaczana jest dla studentów kierunków zwi±zanych z finansami, a tak¿e kadry zarz±dzaj±cej przedsiêbiorstw, analityków finansowych i wszystkich osób, które zajmuj± siê zarz±dzaniem ryzykiem finansowym.


Cena: 41.65 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Bankowo¶æ instytucje, operacje, zarz±dzanie (41.83z)
Finanse w biznesie. Osobisty mentor- Harvard Business (24.90z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski (47.20z)
Interpretacja i analiza przep³ywów pieniê¿nych (58.65z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (12.90z)
Dlaczego m±drzy ludzie pope³niaj± g³upstwa finansowe' Przestañ marnowaæ pieni±dze i zarabiaj NAPRAWDÊ (39.00z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie (17.90z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era. Wydanie II (38.35z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
Sprawozdanie finansowe przedsiêbiorstwa (50.92z)
Rachunkowo¶æ finansowa od podstaw (50.15z)
Twoje podej¶cie do pieniêdzy. Czy zachowujesz siê tak, jak wszyscy inni' (19.90z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)
Credit Scoring (38.74z)
Inwestowanie na rynku nieruchomo¶ci (33.92z)
Bankowo¶æ Podrêcznik akademicki (101.92z)
Inwestuj we w³asny etat. Jak zbudowaæ finansow± niezale¿no¶æ pracuj±c na etacie. Wydanie II (32.90z)
Rozwa¿ny inwestor. Wydanie II zaktualizowane (11.90z)
Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów. Wydanie II (5.00z)
Rachunkowo¶æ finansowa w teorii i praktyce (79.00z)

Pozostae z kategorii: Ekonomia

Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze my¶lenie (50.91z)
System finansowy. Aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju (54.54z)
Kwadrant przep³ywu pieniêdzy (35.81z)
Globalizacja, kryzys i co dalej? (41.65z)
Kooperencja przedsiêbiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne (69.00z)
Finanse publiczne Teoria i praktyka (66.21z)
Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania (49.45z)
Polska polityka pieniê¿na (41.65z)
Mikroekonomia. Pojêcia, przedmiot, ewolucja (50.92z)
Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela (44.95z)
Ma³a ksi±¿eczka, która nadal podbija rynek (33.92z)
Statystyka dla mened¿erów (50.15z)
Konsumpcja a rozwój gospodarczy i spo³eczny (42.00z)
Zarz±dzanie miêdzynarodowe. Teoria i praktyka (51.30z)
Inwestowanie na rynku nieruchomo¶ci (33.92z)
P³aca za pracê. Jak sprawiæ, by ludzie znów zaczêli uczestniczyæ w systemie wolnej przedsiêbiorczo¶ci i zarabiaæ (29.75z)
Fundusze Unii Europejskiej (50.15z)
Transport miêdzynarodowy (55.17z)
¦mieræ pieni±dza. Nadchodz±cy upadek miêdzynarodowego systemu walutowego (44.90z)
Ksiêga przychodów i rozchodów krok po kroku (54.90z)

Pozostae z serii: Inne

Kluczowe rozmowy. Kluczowe rozmowy Jak prowadziæ rozmowê gdy stawka w grze jest wysoka (49.90z)
Narysuj swoje my¶li. Jak skutecznie prezentowaæ i sprzedawaæ pomys³y na kartce papieru (34.90z)
Zarz±dzanie (Henry Mintzberg) (58.65z)
Jêzyk cia³a (41.82z)
Sun Tzu. Sztuka wojny (34.90z)
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny (8.00z)
Ryzyko walutowe Zarz±dzanie ryzykiem w przedsiêbiorstwie (39.95z)
Fotografowanie par. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Wykorzystaj swój potencja³ przez potêgê pod¶wiadomo¶ci. Wzbogaæ swoje ¿ycie. Ksiêga 6 (25.83z)
Tak! 50 sekretów nauki perswazji (49.90z)
Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc (14.90z)
Szko³a twórczego pisania. Jak zostaæ autorem bestsellerowych powie¶ci. eBook. ePub (26.90z)
Kto zabiera twoje pieni±dze. Dlaczego powolni inwestorzy trac± Co robi± ci, którzy zarabiaj± (43.43z)
Marketing analityczny. Piêtna¶cie wska¼ników, które powinien znaæ ka¿dy marketer (39.20z)
Motywacja pod lup±. Praktyczny poradnik dla szefów. eBook. ePub (47.00z)
Kadry i p³ace w instytucjach kultury (119.00z)
Ustawa o udostêpnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Komentarz (103.95z)
Zwyk³e akcje, niezwyk³e zyski oraz inne dzie³a (69.90z)
Maraton. Trening metod± Gallowaya (35.10z)
Przywództwo i oszukiwanie samego siebie. Jak uwolniæ siê z pu³apki uprzedzeñ (44.90z)