e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Mened¿er sprzeda¿y na miarê XXI wieku

Vieira Walter
cena: 39.00 z
Data wydania: 2013
stron: 224, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Wielu handlowców, których awansowano na mened¿erów sprzeda¿y, nigdy nie zostaje mened¿erami z prawdziwego zdarzenia. Jednym z g³ównych powodów jest nie¶wiadomo¶æ ró¿nicy miêdzy zarz±dzaniem a dzia³aniem jako sprzedawca. Dobry mened¿er sprzeda¿y musi umieæ nie tylko wykonywaæ pracê handlowca, ale tak¿e nak³oniæ innych do robienia tego, czego od nich oczekuje.

Walter Vieira, prezes Marketing Advisory Services Group w Bombaju, szkoleniowiec, konsultant, autor wielu cenionych ksi±¿ek, wskazuje, jak rozwijaæ cechy niezbêdne skutecznemu mened¿erowi sprzeda¿y oraz umiejêtno¶ci:
  • komunikacji werbalnej i pisemnej, sporz±dzania raportów, prowadzenia spotkañ,
  • planowania dzia³ania ca³ego zespo³u w krótkim i d³ugim horyzoncie czasowym,
  • stosowania nowoczesnych technologii w zarz±dzaniu sprzeda¿±,
  • zarz±dzania czasem i organizowania dzia³añ zespo³u,
  • selekcji i rekrutacji handlowców - rozpoznawania dobrych kandydatów w procesie rekrutacji,
  • skutecznego motywowania handlowców, ich oceny i wspomagania ich rozwoju.
Uwzglêdnienie nie tylko teoretycznych prawide³ zarz±dzania sprzeda¿±, ale tak¿e – a nawet przede wszystkim – praktyki ilustrowanej licznymi ciekawymi przyk³adami rzeczywistych zdarzeñ i osób czyni z tej ksi±¿ki niezwykle przydatny przewodnik dla ka¿dego, zarówno ¶wie¿o mianowanego, jak i do¶wiadczonego lidera zespo³u handlowców.


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Marketing ¿ywno¶ci (89.00z)
Innowacje i jako¶æ w zarz±dzaniu organizacjami (37.94z)
Wojna marketingu z zarz±dzaniem (44.12z)
Sukces w niszach rynkowych (39.50z)
Jednominutowy Mened¿er. Najpopularniejsza na ¶wiecie metoda zarz±dzania (24.90z)
Transport miêdzynarodowy (55.17z)
Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu (60.80z)
Dwie drogi. Jak Cisco równocze¶nie osi±ga zyski i dba o przysz³y rozwój (38.17z)
Dwie drogi. Jak CISCO równocze¶nie osi±ga zyski i dba o przysz³y rozwój (59.90z)
Bud¿etowanie w przedsiêbiorstwie (46.75z)
100 praw sukcesu w biznesie (33.99z)
Zarz±dzanie jako¶ci± Teoria i praktyka (42.42z)
Strategie ³añcuchów dostaw (53.47z)
Airport City. Strefa oko³otniskowa jako zagadnienie urbanistyczne. Monografia (62.30z)
Po pierwsze: Z³am wszelkie zasady (59.42z)
Zarz±dzanie lud¼mi (38.02z)
Zyskaj na czasie. Quick Response Manufacturing - innowacyjna metoda zarz±dzania przedsiêbiorstwem (59.42z)
Filozofia I-Cing w zarz±dzaniu (33.15z)
Zarz±dzanie wiedz± (47.35z)
Strategia marek w³asnych (59.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing

NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
PRo-MOC-ja. Reklama i public relations w ma³ej firmie (34.90z)
Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizê danych (79.00z)
Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców (58.65z)
Ekonomia wdziêczno¶ci. Zasada wzajemno¶ci w biznesie (39.90z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone (39.90z)
Biblia e-biznesu (99.00z)
Sukces w niszach rynkowych (39.50z)
e-Marketing przedsiêbiorstwa w spo³eczno¶ci wirtualnej (50.00z)
Piêæ najwa¿niejszych pytañ (41.65z)
Marketing (49.45z)
Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce (59.00z)
Sztuka rynkologii (49.00z)
Sztuka rynkologii (12.90z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)
Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu (60.80z)
Jak z³apaæ w sieci e-konsumentki i e-konsumentów (50.57z)
Czym jest Branding' (84.79z)
Marketing Materia³y do æwiczeñ (39.00z)
Biznes XXI wieku (35.81z)

Pozostae z serii: Inne

Profesjonalni trenerzy (25.42z)
Od przedstawiciela handlowego do prezesa spó³ki gie³dowej, czyli co robiæ i czego unikaæ, aby osi±gn±æ zawodowy sukces. eBook. Mobi (37.00z)
Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, in¿ynieria finansowa (57.82z)
Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów (55.17z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci (27.90z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji. eBook. Mobi (39.00z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania. eBook. Pdf (35.90z)
AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych. Wydanie II (47.00z)
Marketing bez tabu czyli jak to robi± najlepsi (30.40z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Access 2007 PL. Biblia (147.00z)
Wampiry. Historia z zimn± krwi± spisana (34.00z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II (49.00z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. Mobi (29.90z)
Hipnotyzm s³owa. Jak podbijaæ umys³y Twoich klientów za pomoc± perswazyjnych tekstów. eBook. Pdf (37.00z)
Zielona ksi±¿eczka. Osi±gaj zamierzone cele (49.00z)
Relacje interpersonalne (55.25z)
Biblia NLP. 210 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego (103.20z)
Makroekonomia (63.67z)