e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Inwestowanie w ludzi. Wp³yw inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki finansowe przedsiêbiorstwa

Boudreau John, Cascio Wayne F.
promocja -14%
cena: 97.848837209302 z 84.15 z
Data wydania: 2012
stron: 440, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
W dzisiejszych czasach specjali¶ci HR czêsto musz± udowadniaæ, ¿e ich dzia³ania maj± wp³yw na efektywno¶æ firmy. Autorzy ksi±¿ki, opieraj±c siê na w³asnej metodologii, proponuj± skuteczne techniki pozwalaj±ce precyzyjnie okre¶liæ, jakie rezultaty finansowe maj± decyzje z zakresu ZZL oraz wybory samych pracowników.
Lektura ksi±¿ki Inwestowanie w ludzi pozwala:
  • wykorzystywaæ teoriê decyzji tak, aby inwestowaæ we w³a¶ciwe obszary ZZL,
  • przedstawiaæ w postaci liczbowej ukryte koszty absencji i rotacji personelu,
  • obliczaæ efektywno¶æ metod selekcji oraz warto¶æ wydajno¶ci pracy,
  • sprawdzaæ, czy i w jaki sposób zaanga¿owanie i postawy pracowników maj± wp³yw na wyniki biznesowe,
  • mierzyæ wp³yw programów szkoleniowych na zysk przedsiêbiorstwa, obliczaæ efektywno¶æ zarz±dzania talentami.
Dziêki wykorzystaniu miar i metod omówionych przez autorów specjali¶ci HR bêd± mogli zaproponowaæ zmiany, przekonuj±co uzasadniæ je osobom decyzyjnym, a dziêki temu realnie poprawiæ jako¶æ pracy i wyniki finansowe firmy.


Cena: 84.15 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie (HR)

Kultura zarz±dzania oparta na zaanga¿owaniu (41.00z)
Nowoczesne zarz±dzanie zasobami ludzkimi (93.90z)
Zarz±dzanie misjami zagranicznymi (59.00z)
Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdra¿anie i integrowanie z innymi systemami ZZL (79.80z)
Liderzy jedz± na koñcu. Dlaczego niektóre zespo³y potrafi± ¶wietnie wspó³pracowaæ, a inne nie (25.93z)
Przewodnik po e-learningu (58.65z)
Zarz±dzanie talentami. Wykorzystuj mo¿liwo¶ci najzdolniejszych pracowników (73.00z)
Struktury wynagradzania pracowników (59.00z)
Rynek Celów. Zwrot z inwestycji w HR (67.15z)
Zatrudnianie osób z niepe³nosprawno¶ci±. Pozyskiwanie utalentowanych pracowników i ich adaptacja w ¶rodowisku pracy (50.15z)
Komunikacja w organizacjach zró¿nicowanych kulturowo (59.00z)
Przywództwo plemienne. Tworzenie dobrze prosperuj±cych firm poprzez wzmacnianie relacji spo³ecznych (58.65z)
Oszustwa i nieuczciwo¶æ w organizacjach (59.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie III rozszerzone (32.90z)
Zarz±dzanie zmian± Od strategii do dzia³ania (41.65z)
Budowanie zespo³u (33.92z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi. Wydanie II rozszerzone (99.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu miêdzynarodowym (41.07z)
P³aca za pracê. Jak sprawiæ, by ludzie znów zaczêli uczestniczyæ w systemie wolnej przedsiêbiorczo¶ci i zarabiaæ (29.75z)
Zarz±dzanie kapita³em ludzkim (59.00z)

Pozostae z serii: Inne

Sztuka podstêpu. £ama³em ludzi, nie has³a. Wydanie II (39.90z)
Herosi i filozofia. Ksi±¿ka, która ocali ten ¶wiat (34.90z)
Chorwacja. W kraju lawendy i wina. Wyd. 6 (39.90z)
Kapita³ ludzki organizacji (41.07z)
Biznes nowych mo¿liwo¶ci (59.00z)
Sukces pisany szmink± (4.25z)
Marketingowe zarz±dzanie aptek± (69.00z)
Grecja. Ateny i Peloponez. B³êkit morza, biel marmuru. Wydanie 1 (24.90z)
Hipnotyczny marketing. Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu. (69.00z)
Twój osobisty fundusz emerytalny. eBook. Pdf (35.90z)
Korporacyjni Herosi. Daj pracownikom woln± rêkê, zdynamizuj klientów, przekszta³æ swoj± firmê (42.42z)
Serwis firmowy. Od pomys³u do gotowej witryny. Poradnik mened¿era. eBook. Pdf (27.90z)
USA czê¶æ zachodnia. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie. eBook. Pdf (13.95z)
Jak skutecznie omijaæ NIE w biznesie. Mowa cia³a i strategie wywierania wp³ywu (31.45z)
Analiza sprawozdañ finansowych tom 1 Zrozumieæ sprawozdanie polskie MSSF US GAAP (37.40z)
Norwegia i Szwecja. Zielony Przewodnik Michelin (39.92z)
My¶l i bogaæ siê. Ksi±¿ka æwiczeñ (45.00z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA (37.00z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic. eBook. Mobi (31.99z)