e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Sprzeda¿; Marketing
Seria: Inne


Wprowadzenie do miêdzynarodowych rynków finansowych

Chisholm Andrew M.
cena: 79.00 z
Data wydania: 2013
stron: 814, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka jest przewodnikiem po globalnych rynkach finansowych. Przeznaczona jest zarówno dla osób poznaj±cych ¶wiat finansów, jak i dla tych, którzy chc± usystematyzowaæ i utrwaliæ swoj± wiedzê. Publikacja bêdzie przydatna tak¿e osobom blisko wspó³pracuj±cym ze specjalistami z bran¿y finansowej, m.in. pracownikom dzia³ów sprzeda¿y i marketingu.

W ksi±¿ce omówiono:
  • szerokie spektrum instrumentów finansowych,
  • cechy charakterystyczne poszczególnych segmentów rynku finansowego,
  • instrumenty hybrydowe, takie jak obligacje zamienne na akcje,
  • metody prawid³owej wyceny instrumentów finansowych oraz zagadnienia zarz±dzania ekspozycj± na ryzyko,
  • liczne przyk³ady zaczerpniête z rynków ró¿nych pañstw oraz wydarzenia z ostatnich lat, takie jak globalny kryzys finansowy.
Autor przekazuje czytelnikowi ca³kowicie nowe opracowanie zagadnienia produktów kredytowych, w tym m.in. pochodnych instrumentów kredytowych (CDS) i zabezpieczonych d³u¿nych instrumentów finansowych (CDO). Rozwa¿ania te zosta³y uzupe³nione o szczegó³y dotycz±ce analizy fundamentalnej i wyceny spó³ek, teorii portfelowej czy instrumentów hybrydowych. Atutem ksi±¿ki jest obszerny s³ownik terminów, który pomo¿e zrozumieæ omówione w niej pojêcia.


Cena: 79.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sprzeda¿

Biznes muzyczny (35.05z)
Marketing analityczny. Piêtna¶cie wska¼ników, które powinien znaæ ka¿dy marketer (39.20z)
Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania (51.77z)
Mistrz sprzeda¿y. Wydanie 3 poszerzone (49.00z)
Doktryna jako¶ci. Rzecz o skutecznym zarz±dzaniu (twarda oprawa) (79.00z)
Doktryna jako¶ci. Rzecz o skutecznym zarz±dzaniu (59.00z)
Salesbook. Rewolucyjny trening sprzeda¿owy gwarantuj±cy wzrost efektywno¶ci (32.68z)
Jak sprzedawaæ, gdy nikt nie kupuje. I jak sprzedawaæ wiêcej, kiedy ju¿ zaczn± (39.90z)
Nowoczesne techniki sprzeda¿y (135.15z)
Keys Of Sales. Kluczowe Elementy Sprzeda¿y (31.89z)
Sprzeda¿ i dystrybucja (39.10z)
Mackaya MBA sprzeda¿y w prawdziwym ¶wiecie (46.67z)
Psy sprzeda¿y (35.81z)
Ka¿demu sprzedasz wszystko co zechcesz (24.90z)
Z korzy¶ci± dla wszystkich. Historia firmy RE/MAX i p³yn±ca z niej lekcja (38.35z)
Mikroekonomia Kurs ¶redni ujêcie nowoczesne (63.67z)
Rozmowy z Mistrzem Sprzeda¿y (25.93z)
Biblia sprzeda¿y (79.00z)
Sprzeda¿ us³ug (33.92z)
Zespo³y sprzeda¿y w obliczu zmian (62.05z)

Pozostae z kategorii: Marketing

Marketingowe zarz±dzanie aptek± (69.00z)
Jak z³apaæ w sieci e-konsumentki i e-konsumentów (50.57z)
Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce (59.00z)
Blitzmarketing. Praktyczny przewodnik po narzêdziach WEB 3.0 (42.00z)
Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (20.94z)
Sukces w niszach rynkowych (39.50z)
Zarz±dzanie mark± w segmencie B2B (59.42z)
Wojna marketingu z zarz±dzaniem (44.12z)
Biznes XXI wieku (35.81z)
Strategia marek w³asnych (59.00z)
B³yskotliwy mened¿er. Co dobry mened¿er wie, robi i mówi (40.72z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
Marketing Materia³y do æwiczeñ (39.00z)
Powrót do rzeczywisto¶ci (79.00z)
Inwestorski marketing - mix (41.65z)
Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu (60.80z)
Marketing Teoria i przyk³ady (44.55z)
Sztuka rynkologii (12.90z)

Pozostae z serii: Inne

Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2010 PL (79.00z)
Podrêcznik manipulacji (31.40z)
Sztuka wojny dla kobiet. Genialne strategie Sun Tzu w s³u¿bie p³ci piêknej (6.00z)
Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu. Wydanie 7 (29.90z)
Zarz±dzanie talentami i planowanie ¶cie¿ek karier. Zestaw narzêdzi (159.00z)
Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych (79.00z)
Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwi±zania w biznesie. Wydanie III (71.20z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie. eBook. ePub (14.90z)
¦mieræ pieni±dza. Nadchodz±cy upadek miêdzynarodowego systemu walutowego (44.90z)
W dialogu II (34.00z)
Whale Done! Czego mened¿er mo¿e nauczyæ siê od trenera orek. eBook. Pdf (25.90z)
¯yciowe rozwi±zania, czyli magiczne 30 minut na osi±gniêcie szczê¶cia i równowagi (39.00z)
Rachunkowo¶æ w rozliczeniach podatkowych (55.17z)
Nawyk samodyscypliny w pracy. Optymalna efektywno¶æ, maksymalne skupienie i motywacja (34.90z)
Gie³da (43.40z)
Cel przez egoizm. Udane ¿ycie w mi³o¶ci do samego siebie (29.00z)
W krzy¿owym ogniu pytañ. Sztuka odpowiedzi na trudne pytania (29.90z)
Niæ porozumienia. Jak rozmawiaæ z nastolatkiem (27.00z)
Zmieniæ my¶lenie o firmie (33.92z)
Tresura psów (34.90z)