e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -15%


Trader VIC II. Zasady profesjonalnej spekulacji

Sperandeo Victor
promocja -15%
cena: 59 z 50.15 z
Data wydania: 2013
stron: 284, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Kierowanie siê sta³ymi zasadami jest w grze gie³dowej elementarnym warunkiem sukcesu. Podstawy wiedzy na temat zasad niezbêdnych spekulantom i inwestorom, omówienie g³ównych pojêæ i narzêdzi s³u¿±cych podejmowaniu decyzji Victor Sperandeo zawar³ w ksi±¿ce Trader Vic. Metody mistrza Wall Street. Niniejsza pozycja jest jej rozwiniêciem. Przedstawia szczegó³owo metody analizy i prognozowania rynku, które autor - znany profesjonalista -uzna³ za najlepsze podczas 30-letniej praktyki.

Ksi±¿ka oferuje spójn± syntezê regu³ postêpowania na rynku. Mo¿e s³u¿yæ jako podrêcznik pomagaj±cy w doskonaleniu metod inwestowania do¶wiadczonym dealerom i tym, którzy chc± nimi zostaæ.

- Filozofia inwestowania. Elementarne zasady ca³o¶ciowego podej¶cia do profesjonalnej spekulacji

- Rynek a polityka. Ekspansja kredytowa i cykle koniunkturalne; podstawowe zale¿no¶ci ekonomiczne jako obiekt zainteresowania analizy fundamentalnej

- Analiza techniczna. Zale¿no¶æ miedzy zmianami rynku a stanem gospodarki; wp³yw psychologii wiêkszo¶ci uczestników rynku na zmiany trendu, rodzaje trendów; podstawowe i drugorzêdne narzêdzia techniczne, analiza wykresów

- Obrót opcjami. Uzyskiwanie ponadprzeciêtnych stóp zwrotu przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka, zasady obrotu opcjami, opcje w planowaniu strategicznym, inwestowanie jednodniowe

- Charakter i osobowo¶æ dealera. Cechy potrzebne do odnoszenia sukcesów i ich kszta³towanie; jak radziæ sobie z impulsywno¶ci±, stresem i napiêciem


Cena: 50.15 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni (39.90z)
Office English + CD (42.42z)
Mniej znaczy wiêcej. Nowa koncepcja bogactwa (37.00z)
Pokonaj stres w 10 minut (39.90z)
Jak skutecznie omijaæ NIE w biznesie. Mowa cia³a i strategie wywierania wp³ywu (31.45z)
Dlaczego tamten go¶æ jest bogaty, a ja nie (39.00z)
Sens po¶piechu (39.00z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci. Wydanie II rozszerzone (25.93z)
Przewaga nad konkurentami (38.17z)
Schudnij z Kaizen (42.90z)
Wykorzystaj swój potencja³ zdob±d¼ bogactwo i odnie¶ sukces (27.35z)
Gra w manipulacje (39.00z)
Rozwój osobisty lidera (29.71z)
Ukryta dynamika (69.00z)
Si³a woli. Wykorzystaj samokontrolê i osi±gaj wiêcej! (26.94z)
M±dre zaufanie (30.78z)
Przestañ gadaæ, zacznij dzia³aæ. Kopniak w ty³ek, w sze¶ciu czê¶ciach (37.00z)
Zaznacz za³atwione!. Jak wykonywaæ zadania do koñca (33.15z)
Lider bez maski (59.00z)
Psychologia pamiêci. Badania, teorie, zastosowania (69.00z)

Pozostae z kategorii: Gie³da i inwestycje

Trader VIC. Metody mistrza Wall Street (50.15z)
Podstawy finansów (41.07z)
Catalyst - odkryj rynek obligacji (23.94z)
Wycena przedsiêbiorstwa. Funkcje, metody zasady (69.00z)
Wojny walutowe. Nadej¶cie kolejnego globalnego kryzysu (44.90z)
Einstein inwestowania (59.42z)
Rozwa¿ny inwestor. Wydanie II zaktualizowane (11.90z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie procesami w przedsiêbiorstwie (40.00z)
Musimy pogadaæ. Trudne rozmowy z szefem (27.00z)
Rachunkowo¶æ zaawansowana (50.15z)
Asystentka na europejskim rynku pracy (30.40z)
Toskania i Wenecja. W krainie cyprysów, oliwy i win (26.90z)
Sze¶æ my¶lowych kapeluszy (29.00z)
12 sekretów sukcesu w biznesie (37.00z)
B³±d PowerPointa (39.00z)
Bu³garia. Pejza¿ s³oñcem pisany. Wydanie 5 (42.90z)
Zmienno¶æ rynków a warto¶æ przedsiêbiorstw. Wydanie w nowej szacie graficznej (41.83z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook (24.00z)
Kreta, Rodos i Santorini. Wyspy pe³ne s³oñca. Wydanie 1 (24.90z)
Keynes kontra Hayek (41.65z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc. eBook. ePub (27.90z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej. eBook. Pdf (27.90z)
Kazusy z prawa dla ekonomistów (33.15z)
Plany marketingowe (58.65z)
As One. Przekszta³æ indywidualne dzia³anie w potêgê zespo³u (79.00z)
Kultura a ekonomia (33.15z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (29.90z)