e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing
Seria: Inne


Marketing to dzia³a. Sprawdzone sposoby na wypromowanie twojej firmy

Lodish Leonard M., Morgan Howard L., Archambeau Shellye
cena: 59.00 z
Data wydania: 2012
stron: 324, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Metody, taktyki i strategie marketingowe, które dzia³aj±!
Ksi±¿ka dla ka¿dego, kto musi szybko uzyskaæ wyniki, lecz dysponuje ograniczonymi zasobami finansowymi i kadrowymi.
  • Jak sprawiæ, aby projekty marketingowe by³y bardziej op³acalne?
  • Jak dziêki przedsiêbiorczemu marketingowi wykorzystaæ ka¿d± okazjê do osi±gniêcia zysku?
  • Co zrobiæ, aby oferta wyró¿nia³a siê na tle konkurencji?
Uniknij b³êdów niwecz±cych nawet najlepsze projekty!
Autorzy opisuj± ideê przedsiêbiorczego marketingu, jego zalety i praktyczne zastosowanie. Dziel± siê swoim do¶wiadczeniem zdobytym w pracy z wieloma firmami. Analizuj± tak¿e wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych w¶ród 500 najszybciej rozwijaj±cych siê firm z rankingu magazynu Inc".


Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Marketing i public relations w ma³ej firmie (49.00z)
Jako¶ciowe metody badañ marketingowych (33.92z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Field Marketing. Skuteczne zastosowania marketingu terenowego (49.00z)
Marketing us³ug turystycznych (41.07z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)
Marketing na rynku miêdzynarodowym (50.57z)
Skuteczna polityka cenowa. Aspekty praktyczne (69.00z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty które porw± t³umy (39.90z)
Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiêbiorstw dla zwiêkszenia konkurencyjno¶ci (59.00z)
Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)
Marketing. Szybka droga do sukcesu (38.17z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Kompendium wiedzy o marketingu (33.92z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y (44.90z)

Pozostae z serii: Inne

Zmienno¶æ rynków a warto¶æ przedsiêbiorstw. Wydanie w nowej szacie graficznej (41.83z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy (12.90z)
Zarz±dzanie projektem (51.30z)
Kariera pod kontrol±. Jak zmieniæ swoje ¿ycie zawodowe na lepsze. eBook. Pdf (21.99z)
Psychologia szefa. 17 ¶miertelnych b³êdów szefa (97.00z)
Sieci Linux. Receptury (69.90z)
Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami (49.00z)
Tak! 50 sekretów nauki perswazji (49.90z)
W³adza i kierowanie (29.75z)
Mowa cia³a (34.90z)
Podstawy zarz±dzania operacyjnego (49.00z)
Twój osobisty fundusz emerytalny. eBook. Pdf (35.90z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko. eBook. ePub (35.90z)
Taka praca nie ma sensu. Cztery zapomniane potrzeby, które dodaj± energii do osi±gania wspania³ych wyników (49.90z)
Jak zarabiaæ na surowcach' Inwestycje na rynkach towarowych w czasach finansjalizacji (59.00z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski (47.20z)
Berlin. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Jak wygraæ ka¿de negocjacje. Nie podnosz±c g³osu, nie trac±c zimnej krwi i nie wybuchaj±c gniewem (44.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. Pdf (21.99z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa. Teoria i zastosowanie (51.30z)