e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Awans. Jak utrzymaæ siê na stanowisku

Eblin Scott
cena: 39.00 z
Data wydania: 2012
stron: 236, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Prawie po³owa mened¿erów ponosi pora¿kê w ci±gu pierwszych 18 miesiêcy od objêcia stanowiska. Dlaczego? Przecie¿ pewnie doskonale radzili sobie na ni¿szych szczeblach organizacji, a ich wiedza i kompetencje nie budzi³y w±tpliwo¶ci.
W ksi±¿ce znajdziesz:
* wiele przyk³adów z ¿ycia mened¿erów, z analiz± ich sukcesów i pora¿ek,
* narzêdzia pozwalaj±ce planowaæ karierê, poprawiaæ wydajno¶æ pracy i rozwi±zywaæ trudne sytuacje w organizacji,
* sposoby komunikowania siê z pracownikami i zarz±dzania zespo³em.
Awans jest przewodnikiem zarówno dla pocz±tkuj±cych, jak i do¶wiadczonych mened¿erów. Autor dostarcza praktycznych wskazówek, które pomog± zarz±dzaj±cym osi±gn±æ zawodow± doskona³o¶æ. Wykorzystaj je do rozwoju swojej kariery.


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Wiêcej ni¿ s³owa (33.92z)
Jak zdobyæ pracê i negocjowaæ zarobki (39.90z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni (39.90z)
Mowa cia³a (35.54z)
Gry szkoleniowe - Materia³y dla trenerów zestaw 2 z p³yt± CD (220.15z)
Ukryta dynamika (69.00z)
Sekretariat czyli centrum informacyjne firmy (38.17z)
Podrêcznik coachingu (34.21z)
Potêga s³owa „dlaczego”. Jak siê wyró¿niæ na tle konkurencji (37.00z)
Si³a ukrytej perswazji. Jak przekonaæ ka¿dego, w ka¿dym miejscu, w ka¿dej sytuacji (30.40z)
Ucieczka z wy¶cigu szczurów (22.10z)
Mikroekonomia. Pojêcia, przedmiot, ewolucja (50.92z)
Dlaczego pi±tkowi uczniowie pracuj± dla trójkowych a czwórkowi zostaj± urzêdnikami (43.43z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze (12.90z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (72.17z)
Komunikacja pozawerbalna. Znaczenie mowy cia³a w miejscu pracy (33.15z)
Inteligencja interpersonalna (30.40z)
Przestañ gadaæ, zacznij dzia³aæ. Kopniak w ty³ek, w sze¶ciu czê¶ciach (37.00z)
To, co powiesz, mo¿e zmieniæ ¶wiat. O jêzyku pokoju w ¶wiecie konfliktu (23.07z)
Dlaczego tamten go¶æ jest bogaty, a ja nie (39.00z)

Pozostae z kategorii: Twoja kariera

Winning. Odpowiedzi (39.00z)
Dobry szef z³y szef (50.92z)
Essential Business English (31.54z)
Jeste¶ mark±. Jak zarz±dzaæ reputacj± i odnie¶æ sukces dziêki byciu sob± (31.85z)
Zarz±dzanie codzienno¶ci±. Zaplanuj dzieñ, skoncentruj siê i wyostrz swój twórczy umys³ (11.90z)
Psychologia sukcesu (46.67z)
Slang idiomy i modne s³owa w biznesie (38.17z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (12.90z)
Jêzyk cia³a (41.82z)
Kszta³towanie cen. Praktyczny poradnik (33.92z)
¯ycie i praca. Jak znale¼æ czas na wszystko (30.00z)
Potêga pewno¶ci siebie (33.92z)
Sztuka wojny. Wydanie III (12.90z)
Praca wymarzona. Jak j± skutecznie znale¼æ (32.90z)
Same s³uszne decyzje (37.32z)
E-learning Tajniki edukacji na odleg³o¶æ (41.65z)
Trener bez maski (73.00z)
Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce (33.92z)
Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty (74.90z)
Jak zdobyæ pracê i negocjowaæ zarobki (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

B±d¼ liderk±. Strategie przywódcze dla kobiet (43.73z)
My¶lowa rewolucja. Pozytywny podrêcznik (21.60z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci (23.90z)
Zwiêksz swój finansowy IQ (35.81z)
Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi. eBook. Pdf (26.90z)
BRAND sense - marka piêciu zmys³ów (49.00z)
Dr House i filozofia - wszyscy k³ami± (6.00z)
Wiêcej ni¿ Sekret (29.90z)
Mistrz sprzeda¿y. Wydanie 3 poszerzone (49.00z)
Potêga perswazyjnej komunikacji. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby zawsze s³yszeæ "TAK!" (25.93z)
My¶lenie lateralne. Idee na przekór schematom (39.90z)
Duchowy manifest. 9 spójnych zasad ¿ycia zgodnego z porz±dkiem wszech¶wiata (27.00z)
Zbyt wielcy by upa¶æ (50.92z)
Sukces w niszach rynkowych (39.50z)
Dobra strategia, z³a strategia. Czym siê ró¿ni± i jakie to ma znaczenie (59.42z)
Droga innowacji (59.00z)
Twitter. Prawdziwa historia o bogactwie, w³adzy, przyja¼ni i zdradzie (25.93z)
Strategie zarz±dzania wiedz±. Modele teoretyczne i empiryczne (46.67z)
Whale Done! Czego mened¿er mo¿e nauczyæ siê od trenera orek (32.90z)
B³±d PowerPointa (39.00z)