e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing
Seria: Inne


Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiêbiorstw dla zwiêkszenia konkurencyjno¶ci

Sznajder Andrzej
cena: 59.00 z
Data wydania: 2012
stron: 248, twarda oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Ksi±¿ka jest pierwsz± w Polsce publikacj± dotycz±c± szybko rozwijaj±cych siê ostatnio aliansów marketingowych przedsiêbiorstw i innych organizacji. Przedstawiono tu charakterystykê aliansów marketingowych i sposobów zarz±dzania nimi w celu osi±gniêcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Zaprezentowano równie¿ przypadki ich zastosowania w praktyce gospodarczej i rezultaty badañ ankietowych prowadzonych przez autorów w du¿ych polskich przedsiêbiorstwach.
W ksi±¿ce szczegó³owo omówiono:
- cechy aliansów marketingowych, ich rodzaje i przyczyny rozwoju,
- zarz±dzanie aliansami marketingowymi - wraz z analiz± ich skuteczno¶ci i efektywno¶ci oraz koncepcj± aliansu jako projektu,
- tworzenie sojuszy marek, multipartnerskie programy lojalno¶ciowe, licencjonowanie i franczyzê, wspó³czesne porozumienia sponsoringowe,
- alianse marketingowe ró¿nych podmiotów - przedsiêbiorstw ró¿nych bran¿, organizacji kultury, sportu i jednostek samorz±du terytorialnego, w³a¶cicieli mediów.
Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Marketing partnerski na rynku przedsiêbiorstw (50.92z)
Badania jako¶ciowe metody i zastosowania (41.65z)
Inspiruj±ce us³ugi. Jak dostarczyæ warto¶æ innym, a dziêki temu tak¿e sobie (41.65z)
Marketing to dzia³a. Sprawdzone sposoby na wypromowanie twojej firmy (59.00z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
Strategie marketingowe (50.92z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
Strategie produktowe Ró¿nicowaæ czy upodabniaæ (54.40z)
Czym jest marketing (30.52z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Marketing us³ug (42.42z)
Marketing bezpo¶redni (67.92z)
Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyæ umys³ klienta' (34.90z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Marketing terytorialny (79.00z)
Marketing na rynku miêdzynarodowym (50.57z)
Marketing do¶wiadczeñ (45.85z)
Marketing dla in¿ynierów (50.92z)
Marketing us³ug zdrowotnych (49.00z)

Pozostae z serii: Inne

MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. eBook. Mobi (29.90z)
Einstein inwestowania (59.42z)
Zarz±dzanie kryzysem w social media (31.92z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych . eBook. Mobi (27.90z)
Wêdrówki z Gandalfem Przywództwo (44.90z)
Podejmowanie decyzji i delegowanie zadañ. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Zjad³em Marco Polo. Kirgistan, Tad¿ykistan, Afganistan, Chiny (39.90z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe. eBook. ePub (37.00z)
Excel 2010 PL. Rozwi±zywanie problemów dla ka¿dego. eBook. ePub (27.90z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha (69.00z)
Sensu sens (11.90z)
Sztuka negocjacji prawniczych (34.20z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (25.93z)
Twój osobisty fundusz emerytalny. eBook. Pdf (35.90z)
Czy jeste¶ wystarczaj±co bystry, ¿eby pracowaæ w Google' (39.90z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych. eBook. Pdf (27.00z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook. Mobi (19.90z)
Wiek propagandy (49.90z)
Budowa robotów dla pocz±tkuj±cych (69.00z)
Komunikacja w zespole wirtualnym (39.10z)