e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -23%


Nieoczywisto¶ci. Ekonomiczna teoria wszystkiego

Becker Gary S., Posner Richard A.
promocja -23%
cena: 48.493506493506 z 37.34 z
Data wydania: 2013
stron: 380, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Pasjonuj±ca wymiana pogl±dów stworzona na podstawie ponad 100 tekstów i komentarzy zamieszczonych na blogu The Becker-Posner Blog.
Gary S. Becker i Richard A. Posner udowadniaj±, ¿e analiza ekonomiczna nie jest jedynie narzêdziem dla naukowców i analityków rynku. Znajduj± ekonomiczne wyja¶nienie ró¿nych, niekiedy kontrowersyjnych problemów:
- czy spo³eczna odpowiedzialno¶æ biznesu to tylko wizerunkowa sztuczka?
- jakie by³yby skutki zalegalizowania poligamii?
- czy Stany Zjednoczone powinny wspieraæ finansowo i militarnie inne kraje?
- jak rankingi uczelni wy¿szych wp³ywaj± na poziom edukacji?
- czy demokracja s³u¿y wysokiemu poziomowi ¿ycia, czy to wysoki poziom ¿ycia s³u¿y demokracji?
Czytelnik tej ksi±¿ki bêdzie mia³ okazjê przekonaæ siê, jak jasno, precyzyjnie i zarazem przystêpnie mo¿na pisaæ o bardzo ró¿norodnych, zawi³ych i czêsto budz±cych silne kontrowersje problemach wspó³czesnego ¶wiata.
Cena: 37.34 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ekonomia

Benjamin Franklin Droga do dobrobytu (34.90z)
Od ³abskiego do reñskiego kapitalizmu (26.66z)
Wprowadzenie do ekonometrii (50.15z)
Ekonomia przedsiêbiorstw Poradnik dla niefinansistów (33.92z)
Badania statystyczne (59.00z)
Makroekonomia Podrêcznik europejski (72.17z)
Ekonomia miêdzynarodowa tom 1 (55.17z)
Money matters (39.00z)
Mikroekonomia (52.54z)
Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania (42.50z)
Historia my¶li ekonomicznej (55.17z)
Tam gdzie dzieci s± luksusem (38.17z)
Strategiczne budowanie konkurencyjno¶ci gospodarki (33.92z)
Chaos. Zarz±dzanie i marketing w erze turbulencji (38.17z)
Nieruchomo¶æ kredyt hipoteka (33.92z)
Zagadki wzostu gospodarczego (64.00z)
Badania nad natur± i przyczynami bogactwa narodów tom 1 (63.67z)
Podstawy finansów i rachunkowo¶ci. Podrêcznik dla mened¿erów (39.90z)
Wycena przedsiêbiorstwa (63.67z)
Mikroekonomia (76.42z)

Pozostae z serii: Inne

Tatry Polskie i S³owackie. Wydanie 3 (29.90z)
M±dre zaufanie (30.78z)
Excel. Rusz g³ow±! (69.00z)
Strategiczny brand marketing. Praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla mened¿erów i nie tylko (44.90z)
Anatomia trendu. Co ³±czy jeansy z ³y¿worolkami i iPodem (63.00z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia (21.90z)
Kompendium technik perswazyjnych. eBook. Pdf (31.99z)
Excel. Analiza danych biznesowych (44.00z)
Droga lidera. Klasyczna nauka przywództwa (35.20z)
E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie (44.90z)
Sztuka wiza¿u. Podrêcznik atrakcyjnej kobiety (57.00z)
Ustawa o udostêpnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Komentarz (103.95z)
Serce, inteligencja, odwaga i szczê¶cie. Co jest potrzebne ka¿demu przedsiêbiorcy i co jest niezbêdne do utworzenia wspania³ej firmy (50.92z)
Einstein inwestowania (59.42z)
Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku (59.00z)
Manifest obfito¶ci. 10 prostych zasad (29.90z)
Pisma i umowy w firmie (149.00z)
Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych (84.15z)
Wywieranie wp³ywu przez grupy (33.91z)
Postanowienia noworoczne. Jak zmieniæ nawyki, zrealizowaæ plany i spe³niæ marzenia (21.60z)