e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -14%


Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki

Niezgoda Agnieszka, Kachniewska Magdalena, Nawrocka El¿bieta
promocja -14%
cena: 48.837209302326 z 42.00 z
Data wydania: 2012
stron: 312, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Zamierzeniem autorów ksi±¿ki jest analiza najbardziej aktualnych zjawisk i tendencji obserwowanych na globalizuj±cym rynku turystycznym. Uwzglêdniono w niej zarówno dynamiczne zmiany zachodz±ce po stronie popytu i poda¿y turystycznej, jak i najnowsze osi±gniêcia my¶li ekonomicznej. Wa¿nym elementem publikacji s± zamieszczone w ka¿dym rozdziale studia przypadków przedsiêbiorstw i regionów turystycznych, pokazuj±ce, w jaki sposób mo¿na zastosowaæ podej¶cie ekonomiczne do analizy konkretnych zjawisk rynku turystycznego.


Cena: 42.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ekonomia

Wojny walutowe. Nadej¶cie kolejnego globalnego kryzysu (44.90z)
Mikroekonomia (52.54z)
Makroekonomia (63.67z)
Keynes kontra Hayek (41.65z)
Kultura a ekonomia (33.15z)
Makro i mikroekonomia (57.82z)
Konkurencja na rynku us³ug transportowych (59.00z)
Ekonomia kryzysu (58.65z)
Ekonomia wdziêczno¶ci. Zasada wzajemno¶ci w biznesie (39.90z)
Nieoczywisto¶ci. Ekonomiczna teoria wszystkiego (37.34z)
Ekonomia miêdzynarodowa tom 1 (55.17z)
Transformacja postkomunistyczna (54.00z)
Od ³abskiego do reñskiego kapitalizmu (26.66z)
¦wiat do przeróbki Spekulanci bankruci giganci i ich rywale. J0540-RPK (29.74z)
Makroekonomia (76.42z)
Gospodarka rozwój krach (46.00z)
Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych (41.65z)
Makroekonomia dla zaawansowanych (66.21z)
Zasady ekonomii (65.00z)
Free Lunch. Ekonomia dobrze przyrz±dzona (31.20z)

Pozostae z serii: Inne

Rachunkowo¶æ finansowa i podatkowa (67.92z)
Zwyciê¿yæ znaczy prze¿yæ. 20 lat pó¼niej (39.90z)
Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko (39.00z)
Realizacja strategii (50.92z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady samodoskonalenia (27.93z)
Jak wygraæ ka¿de negocjacje. Nie podnosz±c g³osu, nie trac±c zimnej krwi i nie wybuchaj±c gniewem (44.90z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! eBook. Pdf (29.90z)
Pi±ta dyscyplina Materia³y dla praktyka (75.65z)
Sukces pisany szmink± (4.25z)
Wiêcej przebojowo¶ci! Jak pewnie kroczyæ przez ¿ycie (27.00z)
Kapita³ ludzki organizacji (41.07z)
Rzuæ na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie. eBook. Pdf (23.90z)
Przedmiot po¿±dania. Jak byæ silnym mê¿czyzn±, którego pragn± kobiety (29.00z)
Przestañ gadaæ, zacznij dzia³aæ. Kopniak w ty³ek, w sze¶ciu czê¶ciach (37.00z)
¦wiat³o w fotografii. Warsztaty ze Scottem Kelbym (59.00z)
Przedsiêbiorczo¶æ zorganizowana. Startupy, inwestorzy, pieni±dze (10.90z)
Zarz±dzanie warto¶ci± projektów (39.00z)
Mów i zwyciê¿aj (30.40z)
Niæ porozumienia. Jak rozmawiaæ z nastolatkiem (27.00z)
Ekonometria Zbiór zadañ (37.08z)