e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: E-biznes; Marketing
Seria: Inne
Promocja: -14%


Jak z³apaæ w sieci e-konsumentki i e-konsumentów

Feldy Marzena
promocja -14%
cena: 58.802325581395 z 50.57 z
Data wydania: 2012
stron: 320, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Praktyczne wskazówki w zakresie prowadzenia handlu w Internecie.
Powo³uj±c siê na w³asne badania empiryczne oraz dostêpn± literaturê, autorka:
- omawia ró¿nice miêdzy e-konsumentkami i e-konsumentami na poszczególnych etapach procesu podejmowania decyzji zakupowych oraz w sferze zachowañ pozakupowych,
- podpowiada, jak dostosowaæ sklep internetowy i procedurê dokonywania w nim zakupów do preferencji klientów obu p³ci,
- zwraca uwagê na nowe tendencje na rynku, które mog± stanowiæ szanse lub zagro¿enia dla sklepów internetowych,
- dostarcza przegl±du najwa¿niejszych statystyk dotycz±cych rynku e-commerce,
- podpowiada, jak przeprowadziæ analizê SWOT czy badanie wizerunku w³asnego sklepu internetowego,
- przywo³uje przyk³ady rozwi±zañ stosowanych przez krajowe i zagraniczne e-sklepy odnosz±ce sukcesy na rynku.
Cena: 50.57 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: E-biznes

Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach (11.90z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
Rewolucja social media (12.90z)
Start-up po polsku. Jak za³o¿yæ i rozwin±æ dochodowy e-biznes (39.90z)
Daj siê znale¼æ w sieci (33.15z)
Skaner Marki. Zbuduj grupê regularnych klientów (22.79z)
Google+ dla biznesu (37.00z)
Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie (35.00z)
Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizê danych (79.00z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (12.90z)
Innowacyjno¶æ przepis na sukces. Model (52.40z)
Proces przedsiêbiorczy Tworzenie nowych przedsiêbiorstw (42.00z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)
Podstawy rachunkowo¶ci Zbiór zadañ (29.67z)
Biblia e-biznesu (99.00z)
My¶l jak Zuck. Piêæ sekretów biznesowych Marka Zuckerberga - genialnego za³o¿yciela Facebooka (37.00z)
e-Marketing przedsiêbiorstwa w spo³eczno¶ci wirtualnej (50.00z)
E-logistyka (50.92z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 3/2013 (26.00z)
Wybij siê (39.90z)

Pozostae z kategorii: Marketing

Sztuka rynkologii (49.00z)
Marketing (49.45z)
Zarz±dzanie marketingowe (49.00z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
Zarz±dzanie mark± w segmencie B2B (59.42z)
Strategia marek w³asnych (59.00z)
B³yskotliwy mened¿er. Co dobry mened¿er wie, robi i mówi (40.72z)
Zaufaj mi, jestem k³amc±. Wyznania eksperta ds. manipulowania mediami (26.94z)
Marketing Teoria i przyk³ady (44.55z)
Biblia e-biznesu (99.00z)
Czym jest Branding' (84.79z)
Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce (59.00z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (20.94z)
Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizê danych (79.00z)
Przez marketing do wzrostu. 8 zwyciêskich strategii (33.92z)
Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)
Wojna marketingu z zarz±dzaniem (44.12z)
Ekonomia wdziêczno¶ci. Zasada wzajemno¶ci w biznesie (39.90z)
Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców (58.65z)
Zachowania rynkowe kobiet (44.63z)

Pozostae z serii: Inne

Winston Churchill. Przywództwo wybitnego mê¿a stanu (37.00z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III. eBook. Mobi (31.99z)
Biznesplan po polsku (27.12z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW. eBook. Pdf (37.00z)
¦miej siê i ucz. 95 sposobów wykorzystania humoru do zwiêkszenia efektywno¶ci nauczania i szkolenia (65.00z)
Konkurencja na rynku us³ug transportowych (59.00z)
Office 2007. Jêzyk VBA i makra. Rozwi±zania w biznesie (89.00z)
Sztuka doczesnej m±dro¶ci (21.99z)
VirtueMart. Jak szybko stworzyæ profesjonalny sklep internetowy w Joomla!. eBook. ePub (25.90z)
Petersburg. Miasto bia³ych nocy. Wydanie 4 (29.90z)
Zarz±dzanie kapita³em ludzkim (59.00z)
Rytua³y dla samotnych (18.99z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w przedsiêbiorstwie (55.17z)
Istot± przywództwa jest rozmowa. Jak poruszyæ serca i umys³y (41.65z)
Dokumentacja czasu pracy. Wyja¶nienia, obliczenia, przyk³ady i wzory (101.15z)
Prowadzenie zebrañ i prezentacji (10.32z)
Inteligencja to za ma³o... Jak budowaæ wizerunek wiarygodnego lidera (39.00z)
Przestañ gadaæ, zacznij dzia³aæ. Kopniak w ty³ek, w sze¶ciu czê¶ciach (37.00z)
Jak pokochaæ swój wygl±d' Trening (34.90z)
Pó³maraton. Zdrowy trening i doskona³e wyniki metod± Gallowaya (34.90z)