e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -15%


Przewodnik po e-learningu

Hyla Marek
promocja -15%
cena: 69 z 58.65 z
Data wydania: 2013
stron: 352, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Mechanizmy e-learningowe s± ju¿ w Polsce powszechnie stosowane zarówno w edukacji, jak i w ¶wiecie biznesu. Mimo to e-learning wci±¿ w wielu ¶rodowiskach pozostaje nieujarzmiony, a wyzwania zwi±zane z efektywnym wykorzystaniem skutecznie ograniczaj± jego potencja³ biznesowy.

W ksi±¿ce kompleksowo omówiono mechanizmy e-learningu i procesy jego wdra¿ania, a tak¿e dobre i z³e praktyki, sukcesy i pora¿ki w zastosowaniach nowych technologii wspieraj±cych rozwój kompetencji.

Szczególn± uwagê autor po¶wiêca:
  • zastosowaniom e-learningu w procesach szkoleniowych,
  • oprogramowaniu, czyli systemom e-learningu,
  • projektowaniu tre¶ci szkoleniowych,
  • rodzajom, strukturze i formie e-szkoleñ,
  • us³ugom wsparcia procesów rozwojowych,
  • wyzwaniom zwi±zanym z inwestowaniem w e-learning.
Przedstawione tu zagadnienia uzupe³nione s± przegl±dem funkcjonowania rynku e-learningu na ¶wiecie i omówieniem przewidywanych kierunków jego rozwoju.

Publikacja jest doskona³ym przewodnikiem dla pracowników firm odpowiedzialnych za wdro¿enie e-learningu lub jego skuteczne stosowanie - mened¿erów z dzia³u kadr, szkoleñ, sprzeda¿y, obs³ugi klienta, a tak¿e specjalistów zaanga¿owanych w procesy e-learningowe.


Cena: 58.65 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie (HR)

Lider sprzeda¿y. Jak anga¿owaæ handlowców w aktywn± sprzeda¿ (41.94z)
P³aca za pracê. Jak sprawiæ, by ludzie znów zaczêli uczestniczyæ w systemie wolnej przedsiêbiorczo¶ci i zarabiaæ (29.75z)
Cz³owiek w firmie Bez obaw i z ochot± (55.71z)
Pe³na partycypacja w zarz±dzaniu. Tajemnica sukcesu najwiêkszych eksperymentów mened¿erskich ¶wiata (59.00z)
Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku (59.00z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. Wydanie II rozszerzone (59.00z)
Zarz±dzanie talentami. Wykorzystuj mo¿liwo¶ci najzdolniejszych pracowników (73.00z)
Rynek Celów. Zwrot z inwestycji w HR (67.15z)
Perswazja w pracy trenera (25.42z)
Zarz±dzanie misjami zagranicznymi (59.00z)
Przywództwo plemienne. Tworzenie dobrze prosperuj±cych firm poprzez wzmacnianie relacji spo³ecznych (58.65z)
Pe³n± par±! (34.21z)
Partnerski HR. Nowe normy efektywnej rekrutacji, pracy i szkolenia dzisiejszej kadry pracowniczej (44.20z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (23.90z)
O krok dalej (62.05z)
Nowoczesne zarz±dzanie zasobami ludzkimi (93.90z)
Liderzy jedz± na koñcu. Dlaczego niektóre zespo³y potrafi± ¶wietnie wspó³pracowaæ, a inne nie (25.93z)
Lista p³ac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania z kalkulatorami na CD (109.65z)
¦miej siê i ucz. 95 sposobów wykorzystania humoru do zwiêkszenia efektywno¶ci nauczania i szkolenia (65.00z)
Komunikacja w organizacjach zró¿nicowanych kulturowo (59.00z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Pozycjonowanie produktu (33.92z)
¦wiadomy telemarketing. Interaktywne narzêdzie dla telemarketerów i mened¿erów call center (23.94z)
M³odzi nabywcy na e-zakupach (49.98z)
Coaching sprzedawców. Przemiana zwyk³ych handlowców w mistrzów sprzeda¿y (67.92z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Mikroekonomia (74.59z)
Marka prywatna. Jak przeszkat³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (73.00z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)
Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych (38.74z)
GURU KULTU..ry (39.90z)
Efekt wirusowy w biznesie. Dlaczego pewne produkty i us³ugi zdobywaj± rynek (38.17z)
Logistyka w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (55.17z)
Logistyka us³ug (27.20z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (12.90z)
Marketing ¿ywno¶ci (89.00z)
Strategie ³añcuchów dostaw (53.47z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)

Pozostae z serii: Inne

Podrêcznik manipulacji (31.40z)
Biznesplan (42.42z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych (39.90z)
Jak korzystaæ z ¿ycia bez stresu. Od spiêtego do luzaka w 100 dni (23.20z)
Rachunkowo¶æ w rozliczeniach podatkowych (55.17z)
Motywacja. Droga do skutecznych dzia³añ (27.90z)
Windykacja. Tom I. Negocjacje z d³u¿nikami (66.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. eBook. Pdf (27.90z)
Sztuka wojny. Wydanie III (12.90z)
£ad korporacyjny (49.00z)
Marketing Materia³y do æwiczeñ (39.00z)
Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne. Niebieski podrêcznik (49.00z)
Design Thinking dla przedsiêbiorców i ma³ych firm. Potêga my¶lenia projektowego w codziennej pracy (22.68z)
Zaznacz za³atwione! Jak wykonywaæ zadania do koñca (63.00z)
Idealna reklama. Sztuka promowania aplikacji w internecie (27.30z)
NLP w negocjacjach handlowych. eBook. Pdf (23.90z)
Kultura a ekonomia (33.15z)
Francja. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci (23.90z)