e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Zarz±dzanie wynagrodzeniami

Armstrong Michael
promocja -14%
cena: 127.5 z 109.65 z
Data wydania: 2013
stron: 460, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Zarz±dzanie wynagrodzeniami polega na formu³owaniu i wdra¿aniu strategii i procesów, których celem jest nale¿yte wynagradzanie pracowników za pomoc± ¶rodków finansowych i niefinansowych. Wi±¿e siê ono z projektowaniem, wdra¿aniem i obs³ug± systemów wynagrodzeñ uwzglêdniaj±cych potrzeby zarówno firmy, jak i jej grup interesów. Ogólnym zadaniem zarz±dzania wynagrodzeniami jest sprawiedliwe i spójne wynagradzanie pracowników zgodnie z tworzon± przez nich warto¶ci±, w sposób u³atwiaj±cy firmie realizacjê celów strategicznych.

Ksi±¿ka Michaela Armstronga to kompleksowy podrêcznik dla ka¿dego, kto zajmuje siê tworzeniem i wdra¿aniem strategii, polityki i procedur dotycz±cych wynagradzania pracowników lub chce zdobyæ wiedzê w tym zakresie. Jego tre¶æ jest zgodna ze standardami zawodowymi w zakresie wynagradzania pracowników opracowanymi przez Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). Stanowi on cenn± pomoc dla wyk³adowców i studentów, a specjalistom ds. zasobów ludzkich i zarz±dzania wynagrodzeniami oferuje wiele porad i wskazówek.

W podrêczniku przedstawiono zarówno ramy pojêciowe, jak i praktyczne aspekty zarz±dzania wynagrodzeniami. Czytelnik znajdzie tu wiele informacji o najwa¿niejszych teoriach i najlepszych praktykach wynagradzania pracowników. S± one przedstawione w sposób przejrzysty i zrozumia³y, uzupe³nione listami kontrolnymi, diagramami i podsumowaniami.

Oto najwa¿niejsze tematy omówione w ksi±¿ce:

  • podstawowe za³o¿enia i ramy pojêciowe zarz±dzania wynagrodzeniami
  • warto¶ciowanie stanowisk pracy i zale¿no¶ci miêdzy nimi
  • struktura p³ac i kategorii zaszeregowania
  • p³ace uwarunkowane sytuacyjnie
  • zarz±dzanie wynagrodzeniami wybranych grup pracowników
  • ¶wiadczenia pracownicze i programy emerytalne
  • procedury i przypadki dotycz±ce zarz±dzania wynagrodzeniami
Przedstawiono ponadto wyniki badañ przeprowadzonych przez firmê e-reward oraz przyk³ady ponad 30 najlepszych praktyk w dziedzinie zarz±dzania wynagrodzeniami. Wa¿ne zagadnienia, takie jak budowanie zaanga¿owania, programy premiowania czy wynagradzanie pracowników wiedzy zosta³y przedstawione w nowym ¶wietle.


Cena: 109.65 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie (HR)

Pe³na partycypacja w zarz±dzaniu. Tajemnica sukcesu najwiêkszych eksperymentów mened¿erskich ¶wiata (59.00z)
Budowanie zespo³ów. Materia³y szkoleniowe æwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadz±cego (220.15z)
P³aca za pracê. Jak sprawiæ, by ludzie znów zaczêli uczestniczyæ w systemie wolnej przedsiêbiorczo¶ci i zarabiaæ (29.75z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu miêdzynarodowym (41.07z)
Wspó³czesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka (49.45z)
Zarz±dzanie kapita³em ludzkim (59.00z)
Partnerski HR. Nowe normy efektywnej rekrutacji, pracy i szkolenia dzisiejszej kadry pracowniczej (44.20z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w budownictwie (33.92z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. Wydanie II rozszerzone (59.00z)
Zarz±dzanie talentami i planowanie ¶cie¿ek karier. Zestaw narzêdzi (159.00z)
Zarz±dzanie talentami. Wykorzystuj mo¿liwo¶ci najzdolniejszych pracowników (73.00z)
Przywództwo i oszukiwanie samego siebie. Jak uwolniæ siê z pu³apki uprzedzeñ (44.90z)
Budowanie zaanga¿owania pracowników. Zestaw narzêdzi (109.65z)
Pi±ta dyscyplina Materia³y dla praktyka (75.65z)
Jak radziæ sobie z lud¼mi, których nie da siê znie¶æ. i jak sprawiæ, aby zachowywali siê dobrze mimo swoich wad (38.02z)
Mierzenie wyników szkoleñ. Praktyczny przewodnik po sze¶ciu najwa¿niejszych wska¼nikach oceny (79.00z)
Zarz±dzanie talentami w przedsiêbiorstwie (38.49z)
Zarz±dzanie misjami zagranicznymi (59.00z)
Kadry i p³ace w instytucjach kultury (119.00z)
Zasoby ludzkie w organizacji (25.30z)

Pozostae z serii: Inne

Logistyka przysz³o¶ci (50.92z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. eBook. Pdf (29.90z)
Chorwacja. Zielony Przewodnik. Wyd. 3 (49.90z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Mobi (14.90z)
Piszê akademick± pracê promocyjn± - licencjack±, magistersk±, doktorsk± (29.00z)
Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku. eBook. Mobi (13.95z)
Jêzyk rosyjski w biznesie (25.50z)
Crowdfunding. Zrealizuj swój pomys³ ze wsparciem cyfrowego T³umu (39.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie. eBook. ePub (14.90z)
Slang idiomy i modne s³owa w biznesie (38.17z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych. eBook. Mobi (31.99z)
Przeskoczyæ przepa¶æ. Jak trafiæ z nowoczesnym produktem do ka¿dego klienta (37.00z)
Jednominutowy Mened¿er. Najpopularniejsza na ¶wiecie metoda zarz±dzania (24.90z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazona. eBook. Mobi (27.90z)
Zaawansowana rachunkowo¶æ finansowa (58.42z)
Model biznesowy. TY (59.00z)
Zarz±dzanie codzienno¶ci±. Zaplanuj dzieñ, skoncentruj siê i wyostrz swój twórczy umys³ (11.90z)
Nowoczesne zarz±dzanie zasobami ludzkimi (93.90z)
Urodzi³e¶ siê bogaty (16.45z)
Cel przez egoizm. Udane ¿ycie w mi³o¶ci do samego siebie (29.00z)