e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczenim

Wojcik Krystyna
promocja -14%
cena: 137.38372093023 z 118.15 z
Data wydania: 2013
stron: 972, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Najnowsze, zmienione i poszerzone wydanie klasycznej ju¿ publikacji dostarcza kompletnej i aktualnej wiedzy na temat public relations i zagadnieñ pochodnych. G³ówne obszary tematyczne to m.in.:
- Podstawowe pojêcia, istota, cechy to¿samo¶ciowe, funkcje, motywy prowadzenia (w tym marketingowe), wady i zalety ró¿nych sposobów organizowania dzia³alno¶ci PR (w tym optymalny typ kwalifikacji), zasady etyczne.
- Analiza celów i zadañ w poszczególnych fazach procesu PR:

  • diagnoza stanu wyj¶ciowego i metody jej przeprowadzenia: badania wizerunku, to¿samo¶ci organizacyjnej, dotychczasowego komunikowania, zagro¿eñ kryzysem,
  • elementy profesjonalnie zbudowanego programu wizerunkowego oraz bie¿±cego, w tym w sytuacji spo³ecznie kontrowersyjnej inwestycji, wraz z procedurami tworzenia tych programów,
  • faza realizacji programów: zadania, uwarunkowania skuteczno¶ci, profesjonalne komunikowanie (w tym w sytuacji kryzysu), zasady wspó³pracy z mediami, po¿±dane cechy narzêdzi wykorzystywanych wobec rozmaitych otoczeñ, zagro¿enia manipulowaniem,
  • metody badania efektów zrealizowanych programów i ich krytyczna analiza.
- Public relations jako dyscyplina naukowa próby tworzenia teorii w ¶wiecie i Polsce; nurt krytyczny w my¶li teoretycznej.
- Pozytywne i negatywne przyk³ady pr.

Ksi±¿kê wyró¿nia rzadkie i umiejêtne po³±czenie walorów podrêcznika akademickiego z aplikacyjnymi/poradnikowymi dla praktyki. Jest wiêc przydatna zarówno dla wyk³adowców i studentów wszystkich poziomów kszta³cenia w zakresie public relations, jak i dla praktyków PR o ró¿nym stopniu wtajemniczenia w profesjê.
Cena: 118.15 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Public Relations

Komunikacja kryzysowa (59.00z)
Biznes na Facebooku i nie tylko (49.00z)
Mity marketingowe. Marketing bez bzdur, iluzji i fa³szywych za³o¿eñ (41.65z)
Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie (42.42z)

Pozostae z serii: Inne

Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce (49.90z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi. eBook. Pdf (21.99z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc (34.90z)
Od ³abskiego do reñskiego kapitalizmu (26.66z)
W dialogu II (34.00z)
Statystyka spo³eczna (51.30z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. Pdf (79.00z)
Wprowadzenie do sprawozdawczo¶ci, analizy i informatyki finansowej (66.25z)
Zrozumieæ nastolatka. Od nici porozumienia do g³êbokich wiêzi (19.00z)
Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz. eBook. Mobi (27.90z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów. eBook. Mobi (27.90z)
Reasekuracja (38.02z)
Przepis. Jak tchn±æ energiê w zespó³ oraz organizacjê (21.17z)
Detektyw Rutkowski. Prawdziwa historia (39.90z)
Asertywno¶æ w æwiczeniach (26.92z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone. eBook. PDF (39.00z)
Sztuka wojny. Wydanie III (37.00z)
Prawo reklamy (50.57z)
NLP w negocjacjach handlowych. eBook. ePub (23.90z)
M±dre zaufanie (30.78z)