e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Coaching
Seria: Inne
Promocja: -14%


Zbiór gier i zabaw motywacyjnych dla zespo³ów

Scannell Edward E., Scannell Mary
promocja -14%
cena: 127.5 z 109.65 z
Data wydania: 2013
stron: 224, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka zawiera opisy kilkudziesiêciu gier szkoleniowych u³atwiaj±cych integracjê zespo³ów i osi±gniêcie przez nie wysokiego stopnia zmotywowania oraz wysokiej efektywno¶ci. Mo¿na je wykorzystywaæ w trakcie szkoleñ, spotkañ zespo³ów i w programach rozwojowych, zarówno w trakcie tradycyjnych sesji szkoleniowych, jak i æwiczeñ na ¶wie¿ym powietrzu.
S± niezwykle u¿ytecznym i przynosz±cym wymierne efekty narzêdziem dla trenerów i szkoleniowców, poniewa¿:
 
  • rozwijaj± kreatywno¶æ, elastyczno¶æ, umiejêtno¶ci rozwi±zywania problemów i przystosowania siê do zmian,
  • pozwalaj± cz³onkom zespo³u lepiej siê poznaæ, zachêcaj± ich do otwartej komunikacji, nawi±zania bli¿szych relacji interpersonalnych i prze³amywania barier,
  • podnosz± morale zespo³u, wprowadzaj± do spotkañ element zabawy i swobodnej atmosfery,
  • wzmacniaj± wzajemne zaufanie, daj± okazjê do wymiany pogl±dów i do¶wiadczeñ, ucz± rozumieæ i uwzglêdniaæ przeciwstawne opinie,
  • pomagaj± liderom utrwalaæ w³a¶ciwe zachowania u cz³onków zespo³u, by utrzymaæ motywacjê na sta³ym, wysokim poziomie.


Cena: 109.65 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Coaching

Coaching Tao (38.17z)
Coaching oparty na wiedzy w treningach kierowniczych (34.00z)
E-learning Tajniki edukacji na odleg³o¶æ (41.65z)
Aktywne æwiczenia szkoleniowe. Uczenie przez do¶wiadczanie (211.65z)
Zbiór gier z zakresu rozwi±zywania konfliktów (109.65z)
Praktyczna improwizacja. Jak techniki improwizacji mog± usprawniæ ka¿dy aspekt Twojego ¿ycia (11.90z)
Syndrom samca alfa (32.22z)
Osiem minut medytacji. Spokój umys³u na co dzieñ (32.90z)
Coaching i mentoring w praktyce (59.42z)
Coaching sprzedawców. Przemiana zwyk³ych handlowców w mistrzów sprzeda¿y (67.92z)
Balsam dla duszy kobiety (37.89z)
Pokonaj stres z Kaizen (10.90z)
Psychologia coachingu (50.92z)
Coaching dla mened¿erów (29.67z)
Szkolenia jak je prowadziæ by .... Uczestnicy czuli siê zmotywowani do nauki (20.40z)
Studium przypadku w praktyce szkoleniowej (21.17z)
¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny (39.90z)
Podrêcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego (58.65z)
Coaching biznesowy (42.42z)
Balsam dla duszy (37.89z)

Pozostae z serii: Inne

Sudoku. 101 ³amig³ówek (7.70z)
FOREX dla bystrzaków. Wydanie II (25.35z)
Wielki konflikt (25.42z)
VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy (17.00z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (29.00z)
IMIENINA£KI. eBook. Mobi (27.90z)
Komunikacja naprawdê skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych. eBook. Mobi (35.90z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci. eBook. ePub (23.90z)
Przywództwo edukacyjne. Wspó³czesne wyzwania (41.65z)
Motywacja. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Intuicja. Wiedza wykraczaj±ca ponad logikê (18.97z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie (18.99z)
Ma³ymi krokami do Wielko¶ci. Jak rozwin±æ w³asn± firmê (73.00z)
Relacje z klientem. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione. eBook. Pdf (31.99z)
Hipnotyczny marketing. Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu. (69.00z)
Sukces pisany szmink± (4.25z)
11 przykazanie: Masz prawo byæ bogaty (34.90z)
Zarz±dzanie wiedz± (50.57z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. ePub (29.90z)