e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Marketing ¿ywno¶ci

Górska-Warsewicz Hanna, ¦wi±tkowska Monika, Krajewski Karol
cena: 89.00 z
Data wydania: 2013
stron: 566, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka przybli¿a problematykê wspó³czesnego marketingu ¿ywno¶ci, dostarczaj±c odpowiedzi na fundamentalne pytania, m.in. o to, jak skutecznie wprowadzaæ na rynek produkty stanowi±ce ofertê warto¶ci i zarz±dzaæ nimi, w jaki sposób kreowaæ markê produktu ¿ywno¶ciowego, jak prowadziæ komunikacjê z aktualnymi i potencjalnymi konsumentami, jak realizowaæ cele strategii dystrybucyjnych oraz doskonaliæ ofertê asortymentow± produktów ¿ywno¶ciowych.
Szczegó³owej analizie poddano nastêpuj±ce zagadnienia:
  • specyfika rynku ¿ywno¶ci,
  • mechanizmy funkcjonowania i struktura,
  • wybrane aspekty zachowañ konsumenckich oraz ewolucja koncepcji marketingowych,
  • charakterystyka wspó³czesnych narzêdzi marketingowych na rynku ¿ywno¶ci produkt i marka jako oferta warto¶ci dla konsumentów,
  • rola ceny,
  • komunikacji marketingowej oraz dystrybucji,
  • informacja rynkowa istota,
  • zakres, rodzaje i procedura badañ marketingowych dotycz±cych marek, cen, skuteczno¶ci komunikacji marketingowej i dystrybucji.


Cena: 89.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Strategiczne zarz±dzanie mark± (119.00z)
Essential Business English (31.54z)
Winning. Odpowiedzi (39.00z)
Walka z rekinami biznesu. Sze¶cian wzrostu w konkurencji opartej na skali (49.00z)
Trochê inna teoria organizacji (39.90z)
Zarz±dzanie miêdzynarodowe (84.15z)
Ekonomia mened¿erska (89.00z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)
Zarz±dzanie jako¶ci± (46.75z)
Zarz±dzanie Teoria i praktyka (72.17z)
Wzrost. Idea³y jako si³a napêdowa rozwoju i wzrostu rentowno¶ci najwybitniejszych firm ¶wiata (59.42z)
Szefologika, czyli logika szefowania (31.85z)
Strategia. Wprowadzenie do teorii gier (69.00z)
Hoshin Kanri. Strategiczne podej¶cie do nieustannego doskonalenia (84.15z)
Pigu³ka przywództwa. Brakuj±cy element motywuj±cy ludzi (29.90z)
Lekcje warte miliardy dolarów (69.90z)
Fuzje i przejêcia (41.65z)
Innowacje Nastêpny krok (59.00z)
Geniusz biznesu. Kreatywne podej¶cie do rozwoju firmy (58.65z)
Zarz±dzanie najmem (29.71z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Logistyka us³ug (27.20z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Marka prywatna. Jak przeszkat³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (73.00z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (12.90z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Go global! (38.35z)
Jak w ci±gu 5 dni znale¼æ niszê na rynku i wyró¿niæ siê na tle konkurencji? (19.18z)
Jak oczarowaæ klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowañ konsumenckich (39.00z)
Marketing za przyzwoleniem. Jak zmieniæ obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów (39.00z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych (38.74z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Coaching sprzedawców. Przemiana zwyk³ych handlowców w mistrzów sprzeda¿y (67.92z)
Eurologistyka. Teoria i praktyka (49.72z)
Przewodnik po e-learningu (58.65z)
Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)

Pozostae z serii: Inne

NLP dla nauczycieli. Szko³a efektywnego nauczania (37.00z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni (39.90z)
Zbuduj swój dream team. Relacje z pracownikami (25.90z)
W biznesie przetrwaj± nieliczni. Dlaczego wiêkszo¶æ firm zniknie z rynku i jak siê przed tym broniæ' eBook. Mobi (27.90z)
Kraków. Najpiêkniejsze spacery. Wyd. 2 (26.90z)
Popraw swoj± pamiêæ (15.23z)
Analiza sprawozdañ finansowych tom 1 Zrozumieæ sprawozdanie polskie MSSF US GAAP (37.40z)
¦cie¿ka kariery zawodowej. Osobisty mentor - Harvard Business Press (39.90z)
Przygoda z elektronik± (69.00z)
Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko (39.00z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady pracy nad sob±. eBook. ePub (31.99z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz. eBook. Mobi (31.99z)
Ksi±¿ê. eBook. Mobi (21.99z)
IMIENINA£KI. eBook. Mobi (27.90z)
My¶l jak Zuck. Piêæ sekretów biznesowych Marka Zuckerberga - genialnego za³o¿yciela Facebooka (37.00z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski. eBook. Mobi (47.00z)
Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce Agile (79.00z)
Mniej znaczy wiêcej. Nowa koncepcja bogactwa (37.00z)
Wiêcej ni¿ Prawo Przyci±gania (29.90z)