e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Struktury wynagradzania pracowników

Seku³a Zofia
cena: 59.00 z
Data wydania: 2013
stron: 528, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
G³ównym celem ksi±¿ki Struktury wynagradzania pracowników jest przedstawienie, w prosty i zrozumia³y sposób, zarówno podstaw, jak i zaawansowanej problematyki wynagradzania. Autorka omawia klasyczne i innowacyjne sposoby kszta³towania systemów wynagradzania, kategorie i funkcje p³ac oraz metody przeciwdzia³ania dyskryminacji w wynagradzaniu. Na podstawie najnowszej literatury, studiów w³asnych i d³ugoletnich badañ empirycznych dokonuje nowatorskiej syntezy i klasyfikacji zjawisk, czyni±c to z zamiarem ukazania czytelnikom problemów wynagradzania z innej perspektywy i zachêcenia do poszukiwania oryginalnych i ciekawych rozwi±zañ w systemach wynagradzania, uwzglêdniaj±cych dobro pracowników. Przedstawia tak¿e obowi±zuj±ce akty prawne wraz z ich interpretacj± merytoryczn± oraz sposoby i wymogi uwzglêdniania tych aktów w systemach wynagradzania.

Publikacja zawiera szerokie spektrum narzêdzi wspomagaj±cych kszta³towanie sprawiedliwych, efektywnych i nowoczesnych systemów wynagradzania. Uwzglêdnia ró¿ne punkty widzenia i oceny poszczególnych kwestii przez pracodawców, pracowników i zwi±zki zawodowe, wskazuj±c mo¿liwo¶ci godzenia interesów i oczekiwañ wszystkich stron. Zaprezentowane narzêdzia, instrumenty, pomys³y i sugestie mog± byæ bezpo¶rednio wykorzystywane w praktyce. Wiêkszo¶æ omawianych kwestii osadzona jest bowiem w realiach gospodarki polskiej i ma bezpo¶rednie odniesienie do rozwi±zañ stosowanych obecnie w ró¿nych organizacjach.
 


Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie (HR)

Zarz±dzanie produktywno¶ci± w przedsiêbiorstwie (41.65z)
Partnerski HR. Nowe normy efektywnej rekrutacji, pracy i szkolenia dzisiejszej kadry pracowniczej (44.20z)
Przywództwo plemienne. Tworzenie dobrze prosperuj±cych firm poprzez wzmacnianie relacji spo³ecznych (58.65z)
Motywowanie pracowników (37.34z)
Modele karier (34.00z)
Przewodnik po e-learningu (58.65z)
Zarz±dzanie kreatywnymi pracownikami. Naucz siê wykorzystywaæ ich talent (59.00z)
Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarz±dzania talentami w organizacji (79.00z)
Zasoby ludzkie w organizacji (25.30z)
Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków (62.57z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (23.90z)
Mierzenie wyników szkoleñ. Praktyczny przewodnik po sze¶ciu najwa¿niejszych wska¼nikach oceny (79.00z)
Zarz±dzanie kontraktem psychologicznym. Zaanga¿owanie pracowników w zwiêkszenie wydajno¶ci firmy (67.15z)
Tworzenie warto¶ci przez dzia³ HR (79.00z)
Pracownicy Praktyczny poradnik dla pracodawcy (37.60z)
Zarz±dzanie talentami i planowanie ¶cie¿ek karier. Zestaw narzêdzi (159.00z)
Przywództwo i oszukiwanie samego siebie. Jak uwolniæ siê z pu³apki uprzedzeñ (44.90z)
Kadry i p³ace w instytucjach kultury (119.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu miêdzynarodowym (41.07z)
Cz³owiek w firmie Bez obaw i z ochot± (55.71z)

Pozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Finanse przedsiêbiorstw (45.05z)
Inspiruj±cy mened¿er. Budowanie relacji, które przek³adaj± siê na wyniki (41.65z)
Nowa era innowacji (41.65z)
Mened¿er skuteczny (59.90z)
Strategiczna rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.77z)
Zbiór gier z zakresu rozwi±zywania konfliktów (109.65z)
£ad korporacyjny (49.00z)
Zarz±dzanie dzia³alno¶ci± innowacyjn± (67.15z)
Pi±ta dyscyplina Materia³y dla praktyka (75.65z)
Sekrety osobistej efektywno¶ci. Osi±gaj niemo¿liwe i skutecznie zarz±dzaj swoim ¿yciem (23.94z)
Przewaga nad konkurentami (38.17z)
SAP. Zrozumieæ system ERP (57.82z)
Strategia konfliktu (59.00z)
Mity marketingowe. Marketing bez bzdur, iluzji i fa³szywych za³o¿eñ (41.65z)
Mened¿er uczy siê od koni. Innowacyjne zarz±dzanie inspirowane Horse Assisted Education (39.43z)
Konflikty miêdzy lud¼mi (55.17z)
Rachunek kosztów i wyników w przedsiêbiorstwie. Zbiór zadañ z rozwi±zaniami (48.86z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (12.90z)
Reasekuracja (38.02z)
Doktryna jako¶ci. Rzecz o skutecznym zarz±dzaniu (59.00z)

Pozostae z serii: Inne

NLP – najwy¿szy stopieñ wtajemniczenia, czyli jak budowaæ w³asny sukces (29.90z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy . eBook. ePub (44.90z)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta. eBook. Mobi (31.99z)
Kreta, Rodos i Santorini. Wyspy pe³ne s³oñca. Wydanie 1 (24.90z)
Programowanie w Excelu 2007 PL. Niebieski podrêcznik (49.00z)
Wstrêtni ludzie. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
Sukces pisany szmink± (4.25z)
Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczenim (118.15z)
Legalny doping emocjonalny. eBook. Pdf (19.90z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Analiza i interpretacja (84.15z)
Sekretny jêzyk biznesu. Rozszyfruj ka¿dego w 3 sekundy (39.00z)
Przez marketing do wzrostu. 8 zwyciêskich strategii (33.92z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek. eBook. ePub (39.00z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. eBook. ePub (29.90z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. ePub (27.90z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Kolejne wskazówki (23.94z)
Przychodzi Budda do baru. Pokoleniowy przewodnik ¿yciowy (22.20z)
Kontrola pracownika (83.00z)
Zarz±dzanie innowacjami (46.36z)
Rachunkowo¶æ przedsiêbiorstw (46.36z)