e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Ekonomia mened¿erska

Lehman Dale
cena: 89.00 z
Data wydania: 2013
stron: 744, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ekonomia mened¿erska zajmuje siê optymalnym rozdzia³em ograniczonych zasobów w procesie kierowania firm± lub instytucj±.
Autorzy publikacji k³ad± nacisk na praktyczne przedstawienie tematu. Podaj± przyk³ady i opisuj± rzeczywiste sytuacje z ró¿nych zak±tków ¶wiata. Unikaj± wykresów i dzia³añ matematycznych, do teorii odwo³uj± siê tylko wtedy, gdy jest to niezbêdne.
Ksi±¿ka podzielona jest na trzy g³ówne czê¶ci: rynki konkurencyjne, si³a rynkowa oraz rynki niedoskona³e. Czytelnik znajdzie tu wykaz najwa¿niejszych pojêæ, testy i pytania kontrolne z odpowiedziami, dziêki którym ³atwiej bêdzie mu sprawdziæ i utrwaliæ wiedzê.


Cena: 89.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Business Intelligence (41.07z)
Pigu³ka przywództwa. Brakuj±cy element motywuj±cy ludzi (29.90z)
Pakiet: Classic Drucker (189.90z)
Szef firmy w systemie zarz±dzania przez jako¶æ (33.15z)
Prognozowanie i symulacja w przedsiêbiorstwie z p³yt± CD (55.17z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)
Zarz±dzanie portfelami projektów (49.45z)
W³adza i kierowanie (29.75z)
Jak korzystaæ z ekspertów zewnêtrznych (38.25z)
£ad korporacyjny (83.90z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Zarz±dzanie od podstaw (59.00z)
Statystyka dla mened¿erów (50.15z)
Opanowaæ czas (19.43z)
Dwie drogi. Jak CISCO równocze¶nie osi±ga zyski i dba o przysz³y rozwój (59.90z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)
Marketing (49.45z)
Dysponowanie wspólnymi zasobami (50.15z)
Zarz±dzanie w Jednostkach Samorz±du Terytorialnego (40.16z)
Podstawy zarz±dzania. Teoria i æwiczenia (69.00z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne dla bystrzaków (34.90z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Kolejne wskazówki (23.94z)
Zaatakuj swój dzieñ, zanim on zaatakuje Ciebie! Sprytne zarz±dzanie czasem w biznesie i na co dzieñ (25.90z)
Przemiana. Jak sprawiæ by reszta twojego ¿ycia by³a jeszcze lepsza (34.90z)
Przywództwo przez integracjê. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osi±gania efektywno¶ci i zysku (50.15z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (23.90z)
ABC pewno¶ci siebie i atrakcyjno¶ci (39.90z)
100 sekretów. Mistrza Sprzeda¿y (12.90z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Wydanie II rozszerzone (20.94z)
Zmieñ my¶lenie, a zmienisz swoje ¿ycie. Jak uwolniæ swój pe³ny potencja³ i osi±gn±æ sukces (42.42z)
¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny (39.90z)
Ekonomia mened¿erska (55.25z)
Praktyczna improwizacja. Jak techniki improwizacji mog± usprawniæ ka¿dy aspekt Twojego ¿ycia (11.90z)
Pewno¶æ siebie (22.78z)
Nowoczesne zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa (35.70z)
Trening umys³u dla bystrzaków (39.00z)
Dzieñ dobry i co dalej (37.32z)
Prawda o wypaleniu zawodowym (49.45z)
Nawyk samodyscypliny w pracy. Optymalna efektywno¶æ, maksymalne skupienie i motywacja (34.90z)
Przywództwo Alfa. Narzêdzia dla liderów biznesu, którzy oczekuj± wiêcej od ¿ycia (59.00z)

Pozostae z serii: Inne

Catalyst - odkryj rynek obligacji (23.94z)
Rytua³y dla dwojga (18.99z)
Gra w manipulacje (39.00z)
Sprzeda¿ i krótka sprzeda¿ (84.15z)
Kierowanie (72.17z)
Z talentem do gwiazd. Jak robiæ karierê w show-biznesie (23.94z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione (47.20z)
Ksiêgowo¶æ w ma³ej i ¶redniej firmie + CD (34.85z)
D¼wiêki marzeñ. Reporta¿e i rozmowy (9.69z)
Pokonaj stres w 10 minut (39.90z)
Schudnij z Kaizen (12.90z)
Dziecko w szkole kreatywnego my¶lenia (37.89z)
Trader VIC. Metody mistrza Wall Street (50.15z)
Trust & Sale. Buduj zaufanie b³yskawicznie (19.63z)
Si³a grupy. Wykorzystaj wsparcie otoczenia i odnie¶ sukces (39.00z)
Inspiruj±ce fotografie. Warszaty fotograficzne (59.00z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste. eBook. Pdf (29.90z)
Rachunkowo¶æ finansowa od podstaw (50.15z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin. eBook. Pdf (17.90z)
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyæ fascynuj±cy tekst naukowy. eBook. Pdf (23.90z)