e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Oszustwa i nieuczciwo¶æ w organizacjach

Ambroziak Dariusz, Maj Mieszko
cena: 59.00 z
Data wydania: 2013
stron: 156, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Anomia pracownicza to zjawisko spo³eczne polegaj±ce na systematycznym wystêpowaniu w grupach pracowniczych nieuczciwych zachowañ doprowadzaj±cych do wymiernych strat finansowych w organizacji.
Niniejsza ksi±¿ka jest pierwsz± na polskim rynku publikacj± traktuj±c± kompleksowo o zjawisku anomii pracowniczej, ³±cz±c± solidne, zweryfikowane podstawy naukowe z praktyk± biznesow±. Jest to praktyczny podrêcznik dostarczaj±cy kadrze zarz±dzaj±cej i mened¿erom narzêdzi przydatnych do rozpoznawania i ograniczania negatywnych skutków anomii pracowniczej.
Zastosowanie przedstawionych tu rekomendacji i u¿ytecznego modelu diagnostycznego pozwoli:
• zarz±dzaæ ryzykiem anomii pracowniczej,
• przywróciæ po¿±dane warto¶ci i normy postêpowania w¶ród zatrudnionych,
• podnie¶æ poziom bezpieczeñstwa wewnêtrznego i ochroniæ zyski,
• zwiêkszyæ przewidywalno¶æ zachowañ pracowników w organizacji,
• podnie¶æ efektywno¶æ i poziom zaanga¿owania pracowników,
• zoptymalizowaæ koszty funkcjonowania organizacji.
Cenny zasób praktycznej wiedzy uzupe³niaj± liczne studia przypadków anomii pracowniczej osadzone w polskiej rzeczywisto¶ci biznesowej pocz±tku XXI wieku.


Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie (HR)

Przywództwo i oszukiwanie samego siebie. Jak uwolniæ siê z pu³apki uprzedzeñ (44.90z)
Zarz±dzanie talentami w przedsiêbiorstwie (38.49z)
Kompetencje pracownicze w organizacji ucz±cej siê (33.15z)
Zasoby ludzkie w organizacji (25.30z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. Wydanie II rozszerzone (59.00z)
Budowanie zespo³ów. Materia³y szkoleniowe æwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadz±cego (220.15z)
Toyota talent. Rozwijaj swoich pracowników na sposób Toyoty (69.90z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w budownictwie (33.92z)
Mierzenie wyników szkoleñ. Praktyczny przewodnik po sze¶ciu najwa¿niejszych wska¼nikach oceny (79.00z)
Zasada postêpu. Ma³e zwyciêstwa kluczem do rado¶ci, zaanga¿owania i kreatywno¶ci w pracy (26.94z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (67.92z)
Podstawy zarz±dzania operacyjnego (49.00z)
Kadry i p³ace w instytucjach kultury (119.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w przedsiêbiorstwie (55.17z)
Cz³owiek w firmie Bez obaw i z ochot± (55.71z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w organizacji (79.00z)
Zawodoznawstwo Wiedza o wspó³czesnej pracy (42.86z)
Lista p³ac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania z kalkulatorami na CD (109.65z)
Kapita³ ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i mened¿erów wiedzy (41.65z)
Prze³amywanie pierwszych lodów Integracja i aktywizacja grupy (259.00z)

Pozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Rework (39.90z)
Doktryna jako¶ci. Rzecz o skutecznym zarz±dzaniu (twarda oprawa) (79.00z)
Zarz±dzanie Teoria i praktyka (74.59z)
£ad korporacyjny (49.00z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (72.17z)
Coaching dla mened¿erów (29.67z)
Elastyczne formy zatrudnienia (38.17z)
Zbuduj swój dream team. Relacje z pracownikami (25.90z)
Przywództwo w czasach niepewno¶ci godpodarczej (22.78z)
Struktury wynagradzania pracowników (59.00z)
Zarz±dzanie misjami zagranicznymi (59.00z)
Standout. Innowacyjny test do oceny silnych stron (54.90z)
Strategie finansowania dzia³alno¶ci przedsiêbiorstw (41.65z)
Podstawy zarz±dzania operacyjnego (49.00z)
E-logistyka (50.92z)
Controlling w dzia³alno¶ci przedsiêbiorstwa (57.72z)
Zarz±dzanie ma³± i ¶redni± firm± w teorii i w æwiczeniach (80.00z)
Dzia³alno¶æ gospodarcza (129.00z)
Sprzeda¿ pog³êbiona 2.0. Sprzedawaj wiêcej, skuteczniej i za ka¿dym razem (20.80z)
Strategiczna rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.77z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie projektami dla bystrzaków (39.00z)
Sztuka rynkologii (49.00z)
Limeryki zbrodni (9.90z)
Wilk w owczej skórze. Jak zdemaskowaæ przeciwnika i skutecznie broniæ siê przed manipulacj± (34.90z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych. eBook. ePub (31.99z)
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyæ fascynuj±cy tekst naukowy. eBook. Mobi (23.90z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla (21.99z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (59.00z)
Nagradzanie i wyró¿nianie pracowników. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Obud¼ w sobie lidera. Jak przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem i odnie¶æ sukces. eBook. Mobi (27.90z)
Petersburg. Miasto bia³ych nocy. Wydanie 4 (29.90z)
B±d¼ liderem (38.17z)
Zespo³y X. Jak budowaæ zespo³y, które odnosz± sukces (59.00z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady samodoskonalenia (27.93z)
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych (38.74z)
Zarz±dzanie w p³askim ¶wiecie. Budowanie relacji w dobie globalizacji (49.00z)
Przywództwo Alfa. Narzêdzia dla liderów biznesu, którzy oczekuj± wiêcej od ¿ycia (59.00z)
Rynek Celów. Zwrot z inwestycji w HR (67.15z)
Portugalia. Zielony przewodnik. Wydanie 2 (39.90z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak to siê robi (39.90z)