e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Kultura zarz±dzania oparta na zaanga¿owaniu

Sanders Dan J.
cena: 41.00 z
Data wydania: 2013
stron: 212, twarda oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Autor wyja¶nia, ¿e misjê definiowan± jako "najlepsza obs³uga, znakomita wydajno¶æ i pozytywne oddzia³ywanie" mo¿na realizowaæ w wielu ró¿nych organizacjach. Nawi±zuj±c do historii swojej firmy, udziela cennych wskazówek, jak zapewniæ klientom obs³ugê na najwy¿szym poziomie i jednocze¶nie stworzyæ zespó³ oddanych i efektywnych pracowników.

Sanders zachêca do tego, aby:
  • traktowaæ klientów jak partnerów,
  • tworzyæ model zarz±dzania skoncentrowany na ludziach,
  • skupiaæ siê na mocnych, a nie s³abych stronach,
  • powi±zaæ wydajno¶æ ze skuteczn± realizacj± misji firmy,
  • zmniejszaæ rotacjê pracowników,
  • budowaæ spo³eczno¶ci, w których du¿± rolê odgrywaj± zwi±zki emocjonalne,
  • d±¿yæ do zrównowa¿onego i stabilnego rozwoju, nie zapominaj±c o tym, co mia³o wp³yw na dotychczasowy sukces.


Cena: 41.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie (HR)

Zarz±dzanie talentami i planowanie ¶cie¿ek karier. Zestaw narzêdzi (159.00z)
Struktury wynagradzania pracowników (59.00z)
¦miej siê i ucz. 95 sposobów wykorzystania humoru do zwiêkszenia efektywno¶ci nauczania i szkolenia (65.00z)
Prze³amywanie pierwszych lodów Integracja i aktywizacja grupy (259.00z)
Partnerski HR. Nowe normy efektywnej rekrutacji, pracy i szkolenia dzisiejszej kadry pracowniczej (44.20z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (143.65z)
Wspó³czesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka (49.45z)
Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdra¿anie i integrowanie z innymi systemami ZZL (79.80z)
Lider sprzeda¿y. Jak anga¿owaæ handlowców w aktywn± sprzeda¿ (41.94z)
Pe³n± par±! (34.21z)
P³aca za pracê. Jak sprawiæ, by ludzie znów zaczêli uczestniczyæ w systemie wolnej przedsiêbiorczo¶ci i zarabiaæ (29.75z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w organizacji (79.00z)
Zarz±dzanie wynagrodzeniami (109.65z)
Perswazja w pracy trenera (25.42z)
Podstawy zarz±dzania operacyjnego (49.00z)
Budowanie zaanga¿owania pracowników. Zestaw narzêdzi (109.65z)
Oszustwa i nieuczciwo¶æ w organizacjach (59.00z)
Pracownicy Praktyczny poradnik dla pracodawcy (37.60z)
Zasada postêpu. Ma³e zwyciêstwa kluczem do rado¶ci, zaanga¿owania i kreatywno¶ci w pracy (26.94z)
Zarz±dzanie kapita³em ludzkim (59.00z)

Pozostae z kategorii: Obs³uga klienta

Proaktywny telemarketing (37.00z)
Odkryj siê. Przypowie¶æ biznesowa o tym, jak pokonaæ trzy lêki, które niszcz± zwi±zek z klientem (30.40z)
Zwiêkszanie efektywno¶ci dzia³u sprzeda¿y (79.00z)
Marketing relacji Teoria i praktyka (37.00z)
Pisma i umowy w firmie (149.00z)

Pozostae z serii: Inne

Kapita³ ludzki a innowacyjno¶æ przedsiêbiorstw (22.92z)
Mapy my¶li w biznesie. Jak twórczo i efektywnie osi±gaæ cele za pomoc± mind mappingu (39.00z)
Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe. eBook. Mobi (31.99z)
Etykieta w biznesie. eBook. ePub (31.99z)
Prezentacje w PowerPoint 2007 PL. Projekty (29.00z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II. eBook. Mobi (39.00z)
Ryzyko walutowe Zarz±dzanie ryzykiem w przedsiêbiorstwie (39.95z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem' eBook. ePub (29.90z)
Wiêcej przebojowo¶ci! Jak pewnie kroczyæ przez ¿ycie (27.00z)
Ekonomia (80.15z)
Czas na e-biznes (47.00z)
Jak za³o¿yæ i rozwin±æ w³asn± firmê (33.91z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Pdf (14.90z)
Access 2007 PL. Biblia (147.00z)
Marketing za przyzwoleniem. Jak zmieniæ obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów (39.00z)
Wiêcej ni¿ Osho. Idee, nauki i przekaz kontrowersyjnego guru (34.90z)
Wenecja. Przewodnik - Celownik (19.43z)
Skuteczna komunikacja w biznesie (82.98z)
Narysuj swoje my¶li. Jak skutecznie prezentowaæ i sprzedawaæ pomys³y na kartce papieru (34.90z)
Zarz±dzanie projektami unijnymi (42.00z)