e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Lider bez maski

Taylor David
cena: 59.00 z
Data wydania: 2013
stron: 242, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Poradnik wskazuje, jak konsekwentnie d±¿yæ do celu i realizowaæ swoje plany i marzenia, nie trac±c przy tym kontroli nad w³asnym ¿yciem i karier±. Mened¿er dowie siê z lektury, jak samodzielnie ustalaæ swoje priorytety oraz ¶wiadomie kszta³towaæ relacje prywatne i zawodowe.

W ksi±¿ce Lider bez maski autor udziela odpowiedzi na wa¿ne dla ka¿dego lidera pytania:
  • Czym jest sukces?
  • Jak go odnie¶æ?
  • Czy ka¿dy mo¿e pe³niæ funkcjê lidera?
  • Jak odkryæ, kim jeste¶my naprawdê?
David Taylor udowadnia, ¿e aby odnie¶æ sukces, wystarczy spe³niæ kilka prostych warunków:
  • zrozumieæ, gdzie tak naprawdê jeste¶my,
  • okre¶liæ, gdzie chcemy byæ,
  • zdefiniowaæ, co i kiedy nale¿y zrobiæ, aby dotrzeæ w po¿±dane miejsce.


Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Twój mózg w dzia³aniu (34.21z)
Uwolnij swój jêzyk. Jak zacz±æ konwersacjê i zdobyæ przyjació³ (34.90z)
Gry szkoleniowe - Materia³y dla trenerów zestaw 2 z p³yt± CD (220.15z)
Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak dzia³a ego (13.90z)
Jak znale¼æ pracê i nie zgubiæ po drodze siebie (16.92z)
Jak skutecznie omijaæ NIE w biznesie. Mowa cia³a i strategie wywierania wp³ywu (31.45z)
Przestañ gadaæ, zacznij dzia³aæ. Kopniak w ty³ek, w sze¶ciu czê¶ciach (37.00z)
Sztuka skutecznego przywództwa (42.42z)
B³±d PowerPointa (39.00z)
Zarz±dzanie instytucjami kredytowymi (50.15z)
Whale Done! Czego mened¿er mo¿e nauczyæ siê od trenera orek (32.90z)
Zespo³y (37.86z)
Dlaczego pi±tkowi uczniowie pracuj± dla trójkowych a czwórkowi zostaj± urzêdnikami (43.43z)
Kluczowe rozmowy. Kluczowe rozmowy Jak prowadziæ rozmowê gdy stawka w grze jest wysoka (49.90z)
Mened¿er skuteczny (59.90z)
Mowa cia³a (34.90z)
Intuicja. Wiedza wykraczaj±ca ponad logikê (18.97z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni (39.90z)
Przewaga nad konkurentami (38.17z)
Kompendium wiedzy o konkurencyjno¶ci (41.07z)

Pozostae z kategorii: Twoja kariera

Same s³uszne decyzje (37.32z)
Zarz±dzanie codzienno¶ci±. Zaplanuj dzieñ, skoncentruj siê i wyostrz swój twórczy umys³ (11.90z)
Awans. Jak utrzymaæ siê na stanowisku (39.00z)
Trener bez maski (73.00z)
Psychologia sukcesu (46.67z)
W sieci korzy¶ci. Jak wykorzystaæ LinkedIn w kontaktach zawodowych (11.90z)
Magiczna drabina do sukcesu (28.50z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (39.90z)
Rachunkowo¶æ finansowa od podstaw (50.15z)
Kochaj siebie nawet je¶li stracisz pracê (34.90z)
Kszta³towanie cen. Praktyczny poradnik (33.92z)
Essential Business English (31.54z)
Sztuka wojny. Wydanie III (12.90z)
Obóz treningowy. Co najlepsi robi± lepiej ni¿ ktokolwiek inny. Opowie¶æ o doskona³o¶ci (26.92z)
Moje ¿ycie i dzie³o (51.05z)
Jeste¶ mark±. Jak zarz±dzaæ reputacj± i odnie¶æ sukces dziêki byciu sob± (31.85z)
Trzydzie¶ci sze¶æ strategii staro¿ytnych Chin (39.90z)
Kultura pracy mened¿era (42.13z)
Obud¼ swoj± kreatywno¶æ. Jak aktywowaæ twórczy potencja³ umys³u (34.90z)
Dobry szef z³y szef (50.92z)

Pozostae z serii: Inne

Ukraina zachodnia. Tam szum Prutu, Czeremoszu... Wydanie 5 (39.90z)
Rady nadzorcze dobre praktyki ³adu korporacyjnego (50.92z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie. eBook. ePub (39.00z)
Rozmowy z Mistrzem Sprzeda¿y (25.93z)
Wspó³brzmienie. Znajd¼ wspólny jêzyk z odbiorcami Twojej prezentacji. eBook. Pdf (54.99z)
Przywództwo w czasach niepewno¶ci godpodarczej (22.78z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie III (99.00z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. Mobi (29.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (31.99z)
Sztuka wojny. Wydanie III (12.90z)
Psychologia. Tajemnice ludzkich uczuæ (34.90z)
Sztuka roztropno¶ci. Podrêczna wyrocznia (22.68z)
Decyduj±cy czynnik (50.40z)
Money. Jak pomno¿yæ swój kapita³ czyli prosta droga do sukcesu i dobrobytu (26.59z)
Grywalizacja. Mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych. eBook. ePub (31.99z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem. eBook. Pdf (26.90z)
Ksiêga zwi±zków, podrywu i seksu dla mê¿czyzn (39.90z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (54.99z)
Sztuka wojny. Wydanie III (29.90z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. ePub (21.99z)