e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -15%


Inspiruj±cy mened¿er. Budowanie relacji, które przek³adaj± siê na wyniki

Leary-Joyce Judith
promocja -15%
cena: 49 z 41.65 z
Data wydania: 2013
stron: 340, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
[ERROR]


Cena: 41.65 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Komunikacja i negocjacje

Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu (39.00z)
Alchemia manipulacji. Wydanie II (39.00z)
Skuteczna komunikacja w biznesie (82.98z)
Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe (23.94z)
Jak wygrywaæ ka¿dy spór. Negocjacje w ¿yciu codziennym (29.90z)
Jak wygraæ ka¿de negocjacje. Nie podnosz±c g³osu, nie trac±c zimnej krwi i nie wybuchaj±c gniewem (44.90z)
Jak mówiæ rozmawiaæ przemawiaæ ' (26.78z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Wydanie II rozszerzone (20.94z)
Sztuka wojny. Wydanie III (29.90z)
Garnitur kontra garsonka, czyli jak zbudowaæ dobre relacje w pracy (39.90z)
Sztuka negocjacji prawniczych (34.20z)
5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjowaæ w biznesie (34.90z)
Sze¶æ poziomów wp³ywu spo³ecznego. Nauka, praktyka i psychologia Roberta Cialdiniego (39.00z)
Zbuduj swój dream team. Relacje z pracownikami (25.90z)
Jak staæ siê doskona³ym mówc± i rozmówc± (34.21z)
Mowa cia³a w pracy (25.83z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (39.90z)
Wielki konflikt (25.42z)
Zwyciêskie opowie¶ci. Jak porozumiewaæ siê, przekonywaæ, wygrywaæ dziêki ukrytej potêdze opowie¶ci (50.92z)

Pozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Prze³omowe innowacje (37.40z)
SAP. Zrozumieæ system ERP (57.82z)
Dawaj innym szczê¶cie. ¦cie¿ka pasji, zysku i celu (50.92z)
Pomarañczowa rewolucja w biznesie. Jak jeden wybitny zespó³ mo¿e dokonaæ przeobra¿enia ca³ej organizacji (CD) (39.90z)
Struktury wynagradzania pracowników (59.00z)
Rework (39.90z)
Biznesplan. Zastosowania i przyk³ady (33.92z)
Poradnik kontrolowanego przedsiêbiorcy (29.67z)
Innowacyjno¶æ produktowa przedsiêbiorstw (50.15z)
Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji (59.00z)
Trzy wa¿ne pytania do rozgor±czkowanej rodziny. Opowie¶æ o przywództwie... o tym, jak przywróciæ zdrowie najwa¿niejszej organizacji w twoim ¿yciu (30.40z)
Strategie finansowania dzia³alno¶ci przedsiêbiorstw (41.65z)
Controlling Planowanie kontrola kierowanie (35.05z)
Go global! (12.90z)
£ad korporacyjny (49.00z)
Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku (59.00z)
Jednominutowy przedsiêbiorca (26.92z)
Sekrety osobistej efektywno¶ci. Osi±gaj niemo¿liwe i skutecznie zarz±dzaj swoim ¿yciem (23.94z)
Zarz±dzanie (51.30z)
Konflikty miêdzy lud¼mi (55.17z)

Pozostae z serii: Inne

S³owenia. Po s³onecznej stronie. Wydanie 2 (34.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie. eBook. Pdf (14.90z)
Airport City. Strefa oko³otniskowa jako zagadnienie urbanistyczne. Monografia (62.30z)
Jak pozbyæ siê z³ych nawyków' Trening (34.90z)
Biuro Wszelkiego Pocieszenia (9.90z)
Proces przedsiêbiorczy Tworzenie nowych przedsiêbiorstw (42.00z)
Zarz±dzanie kapita³em ludzkim (59.00z)
K³amstwo i jego wykrywanie w biznesie polityce i ma³¿eñstwie (41.07z)
Trening kreatywno¶ci. Podrêcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. eBook. Pdf (34.90z)
Tatry Polskie i S³owackie. Wydanie 3 (29.90z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce (11.90z)
Manifest obfito¶ci. 10 prostych zasad (29.90z)
Negocjacje (33.91z)
Sprzeda¿ us³ug (33.92z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku. eBook. Pdf (29.90z)
Dokumentacja czasu pracy. Wyja¶nienia, obliczenia, przyk³ady i wzory (101.15z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. Mobi (47.00z)
W dialogu II (34.00z)
Joga na co dzieñ (21.90z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione (39.00z)