e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -23%


Spisek bogatych

Kiyosaki Robert T.
promocja -23%
cena: 36.61038961039 z 28.19 z
Data wydania: 2010
stron: 320, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Osiem nowych zasad rz±dz±cych pieniêdzmi przedstawia pogl±d Roberta Kiyosaki na kwestie gospodarki ¶wiatowej i wyja¶nia, dlaczego ludzie maj± k³opoty w dzisiejszych burzliwych czasach. Kiyosaki nie tylko oferuje ludziom rozwi±zania ich finansowych problemów, ale te¿ wyja¶nia, co spowodowa³o dzisiejszy chaos gospodarczy i jak mo¿na go z³agodziæ. Spisek bogatych. Osiem nowych zasad rz±dz±cych pieniêdzmi u¶wiadamia równie¿ czytelnikom, ¿e to, co wydaje siê najgorszym kryzysem, jest tak naprawdê nadarzaj±c± siê okazj± i daje ludziom mo¿liwo¶æ zainwestowania w swoj± edukacjê finansow±.


Cena: 28.19 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ekonomia

Wielka transformacja (49.45z)
Ekonomia wdziêczno¶ci. Zasada wzajemno¶ci w biznesie (39.90z)
Makroekonomia dla zaawansowanych (66.21z)
Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie II (39.90z)
Geografia ekonomiczna (58.65z)
Makroekonomia Podrêcznik europejski (72.17z)
Nieoczywisto¶ci. Ekonomiczna teoria wszystkiego (37.34z)
Wojny walutowe. Nadej¶cie kolejnego globalnego kryzysu (44.90z)
Ubezpieczenia gospodarcze i spo³eczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne (99.00z)
Makro i mikroekonomia (57.82z)
Siedem kultur kapitalizmu (59.00z)
Strategiczne budowanie konkurencyjno¶ci gospodarki (33.92z)
Polak w ¶wiecie finansów (49.90z)
Czas wyp³aty (59.90z)
Prawo i ekonomia rynku wewnêtrznego Unii Europejskiej (42.42z)
Funkcjonowanie wspó³czesnego rynku pieniê¿nego i kapita³owego (41.65z)
Cykle i wska¼niki koniunktury (42.42z)
Kultura a ekonomia (33.15z)
Chaos. Zarz±dzanie i marketing w erze turbulencji (38.17z)
Money matters (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Jeste¶ start-upem. Buduj swoj± przysz³o¶æ, inwestuj w siebie i realizuj siê zawodowo (39.90z)
Inbound marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (44.90z)
Na ka¿dy temat z Mari± Szyszkowsk± (24.90z)
Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (35.00z)
Dlaczego mnie nie rozumiecie' Poznaj osiem barier w komunikacji i pokonaj je. eBook. Mobi (22.90z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Pokolenia. Wiek deszczu, wiek s³oñca (12.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Czas na e-biznes (74.00z)
Rachunkowo¶æ nie tylko dla ksiêgowych (41.57z)
Access. Programowanie w VBA (99.00z)
W³ochy. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2 (49.90z)
Sztuka doczesnej m±dro¶ci. eBook. Pdf (21.99z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem' (29.90z)
Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji (69.00z)
Si³a argumentów. Sztuka konwersacji i potyczki jêzykowe (24.00z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie. eBook. Mobi (35.90z)
Oprogramowanie szyte na miarê. Jak rozmawiaæ z klientem, który nie wie, czego chce (39.90z)
Czas na atak. Przes³anie dla kobiet. Czego tak naprawdê potrzebujesz, by staæ siê finansowo niezale¿n± (43.43z)
Wspomaganie zarz±dzania projektami informatycznymi. Poradnik dla mened¿erów (57.00z)
Mowa cia³a w pracy (25.83z)