e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -35%


Szybko¶æ zaufania. Jak dziêki zaufaniu przyspieszyæ sukces w biznesie

Covey Stephen R., Merrill Rebecca R.
promocja -35%
cena: 42.738461538462 z 27.78 z
Data wydania: 2009
stron: 420, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

W epoce naznaczonej skandalami w biznesie zaufanie staje siê kluczowym warunkiem sprawnego funkcjonowania przedsiêbiorstw. W wymierny sposób przyspiesza dzia³ania, zwiêksza zyski i pozwala budowaæ satysfakcjonuj±ce relacje biznesowe i osobiste. Autor, ekspert w dziedzinie przywództwa, radzi, jak budowaæ zaufanie i stawaæ siê wiarygodnym partnerem w interesach, dobrym pracodawc± i porywaj±cym liderem, a tak¿e lepszym wspó³ma³¿onkiem i rodzicem. Z ksi±¿ki tej dowiesz siê m.in.:
- jakie zachowania cechuj± najbardziej godnych zaufania ludzi biznesu;
- w jaki sposób wiarygodno¶æ pozwala zmniejszyæ koszty i zmaksymalizowaæ zyski;
- jak odbudowaæ utracone zaufanie.

Zaufanie redukuje koszty transakcji, zwiêksza szanse polubownego za³atwienia sporów i przyspiesza wymianê handlow±. Jest swego rodzaju spoiwem wszelkich organizacji i stowarzyszeñ. Nareszcie kto¶ zauwa¿y³ i doceni³ jego ogromne znaczenie w biznesie.
Marilyn Carlson Nelson, dyrektor generalny Carlson Companies

() Po tê ksi±¿kê powinni siêgn±æ nie tylko liderzy, ale wszyscy, którzy chcieliby poprawiæ swoje relacje ze znajomymi, przyjació³mi czy rodzin±.
Gregory K. Ericksen, wiceprezes Ernst & Young

Stephen M. R. Covey, wspó³za³o¿yciel i prezes zarz±du CoveyLink, firmy konsultingowej skoncentrowanej na przekonywaniu liderów i organizacji do budowania zaufania w biznesie. Zasiada w zarz±dzie lub radach nadzorczych sze¶ciu spó³ek. Syn Stephena Coveya, autora megabestselleru 7 nawyków skutecznego dzia³ania.
Cena: 27.78 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Komunikacja i negocjacje

Jak mówiæ rozmawiaæ przemawiaæ ' (26.78z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (8.38z)
Jak staæ siê doskona³ym mówc± i rozmówc± (34.21z)
Dzieñ dobry i co dalej (37.32z)
Do kina, na lody, do ³ó¿ka. Przewodnik dla niezale¿nych kobiet (27.00z)
Wielki konflikt (25.42z)
Sztuka negocjacji prawniczych (34.20z)
Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu (29.90z)
Sztuka wojny. Wydanie III (29.90z)
Zbuduj swój dream team. Relacje z pracownikami (25.90z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (39.90z)
TyMy¶l. Inaczej zrobi± to za Ciebie... Wydanie II (19.43z)
Pracuj ze mn±. Osiem najs³abszych punktów w relacjach damsko-mêskich w biznesie (29.67z)
Trzydzie¶ci sze¶æ strategii staro¿ytnych Chin (39.90z)
Potêga osobistego uroku. Jak zjednywaæ sobie ludzi (33.92z)
Jak doskonaliæ umiejêtno¶æ skutecznej komunikacji (29.00z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Sprzeda¿, zarz±dzanie i efektywno¶æ osobista w 101 praktycznych przyk³adach (16.90z)
Inspiruj±cy mened¿er. Budowanie relacji, które przek³adaj± siê na wyniki (41.65z)
Sztuka argumentacji (29.90z)

Pozostae z kategorii: Biznes

Dysponowanie wspólnymi zasobami (50.15z)
Wealth Management Bankowo¶æ dla bogatych (67.15z)
Negocjowanie i zawieranie umów handlowych (39.90z)
Wybij siê!. Nie czekaj, dzia³aj i przekuj pasjê w bogactwo (25.42z)
£ad korporacyjny (83.90z)
Biznes na Facebooku i nie tylko (49.00z)
Kompendium wiedzy o konkurencyjno¶ci (41.07z)
Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji (39.90z)
Wybij siê (39.90z)
13 sekretów ludzi sukcesu (49.90z)

Pozostae z serii: Inne

Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)
Scrum. O zwinnym zarz±dzaniu projektami (59.00z)
Marketing sensoryczny (49.22z)
Uwie¶æ pod¶wiadomo¶æ. Psychologia reklamy (39.90z)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II. eBook. Pdf (44.90z)
Psychologia stresu (50.92z)
Strategiczny brand marketing. Praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla mened¿erów i nie tylko (44.90z)
Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. Pdf (39.00z)
Serwis firmowy. Od pomys³u do gotowej witryny. Poradnik mened¿era. eBook. Mobi (27.90z)
Zawód inwestor gie³dowy (67.15z)
Szko³a bez lêku. Jak wygraæ z lêkiem separacyjnym u dziecka' (18.99z)
Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji. eBook. Mobi (26.90z)
e-Marketing przedsiêbiorstwa w spo³eczno¶ci wirtualnej (50.00z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione. eBook. Pdf (31.99z)
Przedsiêbiorczo¶æ (50.92z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (29.90z)
Dalajlama nieznany. Niezwyk³a si³a przebaczania (34.00z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. eBook. Mobi (31.99z)
Sztuka pozowania w fotografii portretowej (39.90z)
Ekonometria Rozwi±zywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL (41.07z)